проф. др Ненад Игњатовић

 

Научне области 

Т150  Технологија материјала

Т152  Композитни материјали

П352 Површинска хемија и хемија танких слојева

 

Биографски подаци и образовање

Рођен 1967. године у Смедеревској Паланци, Србија

 • Магистратура: 1996. Универзитет у Београду -  Технолошко-металуршки факултет
  Тема: Изучавање услова за добијање адхезива из сојиног брашна  
 • Основне студије: 1994. Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет
  Тема: Оптимизација поступка ензимске хидролизе кукуруза у производњи алкохола

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2010. година – научни саветник

2007. година – професор по позиву

2005. година – виши научни сарадник

2002. година – научни сарадник

У институту је запослен од 1997. године

 

Области истраживања

Нови материјали и нанотехнологије у превентивној и реконструктивној медицини, фармацији и храни. Примењена и фундаментална истраживања усмерена ка синтези и дизајнирању малих, хибридних и функционалних честица на молекулском нивоу.

Кључне речи: биоматеријали, нанотехнологије, нано-био међуслој, наночестице, нано-онкологија

 

Научно и стручно усавршавање

Постдокторски програм
 • 2005. година, Универзитет у Оксфорду, Велика Британија, Одељење за материјале, Група за полимере и биоматеријале.
Курсеви/тренинзи
 • 2013. Fundamentals and Applications of Controlled Release and Drug Delivery, Универзитет у Београду, Ректорат, Београд
 • 2006. Успешна пословна комуникација – сигуран профит, Привредна комора Србије, Београд, Србија
 • 2004. Интелектуална својина и подршка иновацијама, Привредна комора града Београда, Београд, Србија
 • 2003. Тржишна оријентација и развој предузетништва у научно истраживачким организацијама, Министарство науке и технолошког развоја Србије, Београд, Србија

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Предавач и професор на докторским студијама
 • 2012 – данас, Универзитет у Београду, докторске студије из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области. Биомедицинско инжењерство и технологије; Предмет: Физика, технологија и карактеризација биоматеријала
 • 2012 - 2020. Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, предмет: Физика, технологија и карактеризација биоматеријала
 • 2013. ЕУ, Европски центар за мир у развој, Медицински факултет, Пула, Хрватска, предмет: Биомедицина
 • 2007 – 2012. Универзитет у Нишу, Медицински факултет, предмет: Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних материјала
Рад са младим талентима
 • 2014. Регионални центар за таленте Београд II.  Признање и захвалница за допринос у  раду са надареном и талентованом школском популацијом
 • 2001 – данас, Истраживачка станица „Петница“, Ваљево, Србија. Програми иновације знања са младим талентима (предавач)
Менторство
Члан комисија за одбрану докторских дисертација у иностранству
 • Arash Mazinani, Development of advanced biomedical coatings via plasma electrolytic oxidation, School of Chemical Engineering and Advanced Materials, The University of Adelaide, Australia, The University of Adelaide, Australia (2021)
 • Amjed Hussain, PhD, Enhanced Production of L-Lysine from Bacterial Species through metabolic and bioprocess engineering, Government College University, Lahore, Pakistan (2016)
 • Karan Gulati, PhD, Nano-Engineered Titanium Implants for Complex Bone Therapies, School of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, The University of Adelaide, Australia (2015)
 • Nikola Geskovski, PhD, Rational approach in biopharmaceutical modelling of polymeric nanocarriers for solid tumor targeting, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia (2015)

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

Национални пројекти
 • 2011-2019. Пројекат III45004, Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи (Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Интегрална и интердисциплинарна истраживања), руководилац потпројекта 3, Наноструктурни биоматеријали
 • 2006-2010. Пројекат 142006, Синтеза функционалних материјала са контролисаном структуром на молекуларном и нано нивоу, Министарство за науку и технолошки развој Србије, руководилац пројектног задатка: Синтеза, карактеризација и примена биоматеријала на бази калцијум фосфата
 • 2002-2005. Пројекат 1431, Молекуларно дизајнирање монолитних и композитних материјала,  Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, руководилац пројектног задатка: Синтеза,  карактеризација и дизајнирање композитних биоматеријала
 • 2002-2003. Пројекат 297, Развој контролисано биоресорбилних композита на бази хидроксиапатита за потребе максилофацијалне и реконструктивне хирургије, Савезни секретеријат за развој и науку, руководилац пројектног задатка: Синтеза и дизајнирање композитних биоматеријала различитих димензија и својстава
 • 1998-1999. Пројекат И.3.1883, Развој биокомпозитних материјала за потребе оториноларингологије и максилофацијалне хирургије, руководилац пројектног задатка: Синтеза, карактеризација и примена композитних биоматеријала
 • 1997-2000. Пројекат 02Е16, Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних и композитних материјала, руководилац пројектног задатка: Синтеза и процесирање композитних биоматеријала
Међународни пројекти
 • 2021 - данас, COST action, CA20130 - European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards (истраживач на пројекту)
 • 2019-2020. International Development Association in the form of credits toward the cost for Modernizing Higher Education, (MHEP). World Bank and European Quality Assurance Agency, Germany (експерт и руководилац)
 • 2015-2017. Application One-shot d’un nano-biomatériau antimicrobien pour le traitement des péri-implantites, de la Fondation de l’Avenir, Француска (истраживач на пројекту)
 • 2007-2009. INCOMAT (FP6-032918) Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research (коруководилац) 

 

Подршка научном издаваштву

Уређивање часописа
Члан уређивачког одбора
 • 2021 - данас, Члан уређивачког одбора научног часописа Journal of Functional Biomaterials
 • 2020 - данас,  Члан одбора рецензената научног часописа Pharmaceutics 
 • 2018 - данас,  Члан уређивачког одбора научног часописа Oriental Journal of Chemistry
 • 2018 - данас, Члан уређивачког одбора научног часописа Journal of Medicinal and Chemical Sciences
 • 2014-2018. Члан уређивачког одбора научног часописа Journal of Applied Chemistry
 • 2017 - данас, Члан уређивачког одбора научног часописа Nanoscience and Nanometrology
 • 2006 - данас, Члан уређивачког одбора научног часописа, Tehnika - Novi materijali
Уређивање специјалне свеске часописа
 • Н. Игњатовић, М. Драмићанин (гости уредници), Други семинар младих истраживача, Наука и инжењерство нових материјала,  Билтен Винча, 8 (1-4) (2003) i
 • Н. Игњатовић (гост уредник), Трећи семинар младих истраживача, Наука и инжењерство нових материјала, Техника - Нови материјали 14 (1) (2005) 1-2
 • Н. Игњатовић (гост уредник), Четврти семинар младих истраживача, Наука и инжењерство нових материјала, Техника - Нови материјали 14 (6) (2005) 1-2
 • Н. Игњатовић (гост уредник), Смотра истраживача новог века, Техника - Нови материјали 16 (1) (2007) 1-2
 • Н. Игњатовић (гост уредник), Шеста конференција младих истраживача, Наука и инжењерство нових материјала, Техника - Нови материјали 17 (1) (2008) 1-2
 • Н. Игњатовић (гост уредник), Седма конференција младих истраживача, Наука и инжењерство нових материјала, Техника - Нови материјали 18 (1) (2009) 1-2
 • Н. Игњатовић (гост уредник), Девета међународна конференција младих истраживача, Наука и инжењерство нових материјала, Техника - Нови материјали 20 (1) (2011) 3-6
Рецензент радова у часописима (>100)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1360443

ACS Applied Bio Materials; Advances in Materials Science and Engineering; Applied Surface Science; Arabian Journal of Chemistry; Biomacromolecules; Biomolecules; Cells; Ceramics International; Chemmedchem; Colloids and Surfaces; Colloids and Surfaces; Current Cancer Drug Targets; Current Drug Delivery; Drug Delivery and Translational Research; Drug Delivery and Translational Research; FME Transactions; Frontiers in Bioengineering And Biotechnology; Inorganic Chemistry Communications; International Immunopharmacology; International Journal of Applied Ceramic Technology; International Journal of Molecular Sciences; International Journal of Nanomedicine; International Journal of Pharmaceutics; Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering; Journal of Applied Polymer Science; Journal of Biomedical Materials Research; Journal of Composite Materials; Journal of Drug Delivery Science and Technology

 

Чланство и функције 

Председник научног/програмског и организационог одбора конференције
Члан научног/програмског одбора међународнe конференције
 • World Congress on Chemistry, October 10-11, 2019, Paris, France (Члан научног/програмског Одбора)
 • 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2018),  19–21 June, 2018, Elazig, Turkey (Члан научног/програмског Одбора)
 • Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference 2018, October 22-24, 2018, Berlin, Germany (Члан научног/програмског Одбора) 
 • 8th International Conference on Advances in Chemistry, Chemical Engineering and Polymer, October 22-23, 2018, Istanbul, Turkey (Члан научног/програмског Одбора) 
 • 4th Serbian Congress for Microscopy, Serbia 4SCM-2010, October 11-12, 2010, Belgrade, Serbia (Члан научног/програмског Одбора) 
 • Second international congress on ceramics, Palazzo della gran guardia, june 29 – july 4, 2008, Verona, Italy (Члан научног/програмског Одбора) 
 • 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-4) 29 August - 1 September, 2006, Bodrum, Turkey (Члан научног/програмског Одбора)
Члан организационог одбора међународнe конференције
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • 2012-2014. национални експерт из области нано-био наука у истраживачком (JRC) центру Европске комисије у Испри (Италија).
 • 2002-2014. члан Управног одбора Института техничких наука Српске академије наука и уметности
Стручна и научна друштва 
 • 2016 – данас, Друштво за истраживање материјала Србије, генерални секретар
 • 2012 – данас, Академија инжењерских наука Србије, редовни члан (академик)

 

Одабране публикације

 • Pantović Pavlović, M. R.; Stanojević, B. P.; Pavlović, M. M.; Mihailović, M. D.; Stevanović, J. S.; Panić, V. V.; Ignjatović, N. L. Anodizing/Anaphoretic Electrodeposition of Nano-Calcium Phosphate/Chitosan Lactate Multifunctional Coatings on Titanium with Advanced Corrosion Resistance, Bioactivity, and Antibacterial Properties. ACS Biomater. Sci. Eng. 2021, 7 (7), 3088–3102. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.1c00035.
 • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
 • Wu, T.-J.; Chiu, H.-Y.; Yu, J.; Cautela, M. P.; Sarmento, B.; das Neves, J.; Catala, C.; Pazos-Perez, N.; Guerrini, L.; Alvarez-Puebla, R. A.; Vranješ-Đurić, S.; Ignjatović, N. L. Nanotechnologies for Early Diagnosis, in Situ Disease Monitoring, and Prevention. In Nanotechnologies in Preventive and Regenerative Medicine; Elsevier, 2018; pp 1–92. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-48063-5.00001-0.
 • Ignjatović, N. L.; Sakač, M.; Kuzminac, I.; Kojić, V.; Marković, S.; Vasiljević-Radović, D.; Wu, V. M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. P. Chitosan Oligosaccharide Lactate Coated Hydroxyapatite Nanoparticles as a Vehicle for the Delivery of Steroid Drugs and the Targeting of Breast Cancer Cells. J. Mater. Chem. B 2018, 6 (43), 6957–6968. https://doi.org/10.1039/C8TB01995A.
 • Ignjatović, N. L.; Penov-Gaši, K. M.; Ajduković, J. J.; Kojić, V. V.; Marković, S. B.; Uskoković, D. P. The Effect of the Androstane Lung Cancer Inhibitor Content on the Cell-Selective Toxicity of Hydroxyapatite-Chitosan-PLGA Nanocomposites. Materials Science and Engineering: C 2018, 89, 371–377. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.04.028.
 • Ignjatović, N. L.; Penov-Gaši, K. M.; Wu, V. M.; Ajduković, J. J.; Kojić, V. V.; Vasiljević-Radović, D.; Kuzmanović, M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. P. Selective Anticancer Activity of Hydroxyapatite/Chitosan-Poly(d,l)-Lactide-Co-Glycolide Particles Loaded with an Androstane-Based Cancer Inhibitor. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2016, 148, 629–639. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.09.041.
 • Ignjatović, N.; Ajduković, Z.; Rajković, J.; Najman, S.; Mihailović, D.; Uskoković, D. Enhanced Osteogenesis of Nanosized Cobalt-Substituted Hydroxyapatite. J Bionic Eng 2015, 12 (4), 604–612. https://doi.org/10.1016/S1672-6529(14)60150-5
 • Ignjatović, N. L.; Liu, C. Z.; Czernuszka, J. T.; Uskoković, D. P. Micro- and Nano-Injectable Composite Biomaterials Containing Calcium Phosphate Coated with Poly(Dl-Lactide-Co-Glycolide). Acta Biomaterialia 2007, 3 (6), 927–935. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2007.04.001.
 • Ignjatović, N.; Savić, V.; Najman, S.; Plavšić, M.; Uskoković, D. A Study of HAp/PLLA Composite as a Substitute for Bone Powder, Using FT-IR Spectroscopy. Biomaterials 2001, 22 (6), 571–575. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00215-5.
 • Ignjatović, N.; Tomić, S.; Dakić, M.; Miljković, M.; Plavšić, M.; Uskoković, D. Synthesis and Properties of Hydroxyapatite/Poly-L-Lactide Composite Biomaterials. Biomaterials 1999, 20 (9), 809–816.  https://doi.org/10.1016/S0142-9612(98)00234-8.

 

Патенти

 

Награде и признања

 • Признање и захвалница за допринос у развоју рада са надареном и талентованом школском популацијом, Регионални центар за таленте Београд II (2014)
 • Награда града Београда за природно-техничке науке, Скупштина града Београда (2008)
 • Награда за најбољу докторску дисертацију, Привредна комора Београда (2001)
 • Златна медаља за проналазак П632/86 од стране савеза проналазача и иноватора, Дом војске Југославије, Београд (1997)