др Смиља Марковић

 

Научне области 

P400 Физичка хемија

P250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа 

T151 Оптички материјали

T152 Композитни материјали

T153 Керамички и прашкасти материјали

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1968. године у Београду

 • Докторат: 2008. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеза и карактеризација BaTi1-xSnxO3 прахова и вишеслојних керамичких материјала
 • Магистратура: 2003. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеза и карактеризација политипова карнегита 
 • Основне студије: 1997. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Испитивање особина фаза натријум-дисиликата 

 

Научна и истраживачка звања

2017−  Научни саветник

2012−2017. виши научни сарадник

2008−2012. научни сарадник

2003−2008. истраживач-сарадник

2001−2003. истраживач-приправник

У Институту је запослена од 2. 4. 2001.

 

Области истраживања

 • Побољшање оптичких и електричних особина полупроводничких материјала подешавањем односа између површинских и структурних тачкастих дефеката. 
 • Синтеза и карактеризација материјала на бази цинк оксида за примену у фото(електро)катализи.
 • Синтеза и карактеризација перовскитних (BaTi1-xSnxO3, CaCu3Ti4O12 и CaCu3Ru4O12) прахова и синтерованих керамика; дизајнирања, синтеровања и карактеризације перовскитних ФГМ. 
 • Материјали на бази калцијум-фосфата (хидроксиапатит (HAp), трикалцијум-фосфат (α- и β-TCP), би-фазни калцијум фосфат (BCP)); карактеризација прахова, синтеровање густих керамичких материјала и ФГМ.

Кључне речи: фото(електро)катализа; дефекти кристалне решетке; инфрацрвена, раманска, фотолуминисцентна и УВ-Вис ДР спектроскопија, импедансна спектроскопија.

 

Научно и стручно усавршавање

У периоду између октобра 2009. и новембра 2019. године др Смиља Марковић је провела у неколико наврата укупно 12 месеци у Институту „Јожеф Штефан“ у Љубљани, Словенија, у Одељењу за напредне материјале (К9).

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Ангажмани у својству гостујућег професора
 • школска 2021/2022 година: наставник на предмету Биоматеријали, студијски програм Биофизика за студенте докторских студија из Мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области које се организују при Универзитету у Београду
 • школска 2021/2022. година: наставник на предметима  Методологија научно-истраживачког рада и Безбедносни системи и нови материјали студијски програм Инжењеринг и менаџмент стратешких безбедносних система за студенте докторских студија које се организују на Факултету за инжењерски менаџмент, Универзитет Унион - „Никола Тесла“.
Менторска активност и учешће у комисијама
Докторске дисертације

Мастер радови

 • Николина Јокић, Синтеза и карактеризација катодног материјала за магнезијум-јонске батерије МgCr0.15Mn1.85О4, 2020, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију (члан комисије)
 • Санита Ахметовић, Структурне, морфолошке и оптичке карактеристике честица ZnO синтетисаних микроталасним процесирањем у присуству површински активних супстанци, 2018, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију (ментор) 
 • Драгана Милисавић, Оптичка и фотокаталитичка својства ZnO добијеног методом мекане механохемије, 2018, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију (члан комисије)
 • Милена Дојчиновић, Синтеза и карактеризација ZnO синтетисаног глицин-нитратним поступком, 2018, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију (члан комисије)
 • Андреј Гарај, Диелектричне особине BaTi1-xSnxO3 (0≤x≤1) керамичких материјала синтерованих у атмосфери  ваздуха и аргона, 2015, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију (ментор) 
 • Владимир Рајић, Синтеза и карактеризација фотокаталитички активног композита ZnO-PEO, 2013, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију (ментор) 
Екстерни оцењивач докторских дисертација
 • P. Soundhirarajan, Preparation, characterizations and application oriented antibacterial activity of pure and various transition metals doped BaSO4 nanoparticles via chemical precipitation method, Annamalai University, Тамилнаду, Индија, 2016.
 • K. Kannaki,  Transition metal doped CuO nanostructure grown by hydrothermal method, Annamalai University, Тамилнаду, Индија, 2016.
 • K. Raja,  Synthesis and characterization of undoped and metal doped ZnO nanostructure, Annamalai University, Тамилнаду, Индија, 2014.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

Национални пројекти
Међународни пројекти
 • 2021-2022. Пројекат Core-shell hybrid structures for efficient photocatalysis Фонда за науку Републике Србије, у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором, координатор др Лидија Манчић.
 • 2021-2023. Истраживачко-развојни пројекат у оквиру сарадње Народне Републике Кине и Републике Србије Симултано нискотемпературско уклањање CO и NOx из отпадних гасова коксних пећи, руководилац проф. др Весна Ракић, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет.
 • Од 2021. COST Action European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards, др Смиља Марковић је члан управног одбора (MC member) у име групе од 17 чланова из 6 институција из Србије.
 • Nano2Clinic COST action (Cancer Nanomedicine − from the bench to the bedside), Work Package 2: Physio-chemical characterization of nanodrugs.
 • COST action Mechanochemistry for Sustainable Industry (Mech@SustInd) CA18112, Work Package 1: Lab-scale synthesis
 • 2018–2019. Bilateral scientific cooperation between the Republic of Serbia and the Republic of Slovenia: Nanostructured and mesoporous functional materials with enhanced solar light driven photocatalytic activity
 • 2012–2013. Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније Наноструктурно дизајнирање мултифункционалних и синтерованих електричних и биолошких функционално градијентних мтеријала (руководилац)
 • 2008–2009. Bilateral scientific cooperation between the Republic of Serbia and the Republic of Slovenia: Designing of Functional Materials on Molecular and Nano Level 

 

Подршка научном издаваштву

 • Члан редакционог одбора часописа Техника – Нови материјали; издавач: Савез инжењера и техничара Србије
 • Члан међународног надзорног одбора часописа Materials and Technology; издавач: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia
 • Associate Editor у часопису Nano-Based Drug Delivery; издавач: Frontiers. 
 • Review Editor у Frontiers in Medical Technology; издавач: Frontiers
 • Уредник осам књига апстраката Конференције младих истраживача. 
Рецензент

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Croatian Society of Chemical Engineers, Frontiers in Medical Technology, Hemijska industrija, International Journal of Modern Physics B, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Journal of the Serbian Chemical Society, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Materials Chemistry and Physics, Materials Science and Engineering B, Materials Science and Engineering С, Materials and Technology, Nano, Physics and Chemistry of Minerals, Processing and Application of Ceramics, Research on Chemical Intermediates, Solar Energy, Solid State Sciences, Science of Sintering, Техника – Нови материјали.

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
 • Од 2013. Председник научно-организационог одбора Конференције младих истраживача, коју организују Институт техничких наука САНУ и Друштво за истраживање материјала Србије
 • 2018. Члан организационог одбора Међународне Конференције за електронску микроскопију наноструктура (ELMINA 2018). 
 • 2012–2015. Члан организационог одбора међународне конференције коју организује Друштво за истраживање материјала Србије (YUCOMAT).
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Члан више комисија за утврђивање испуњености услова за избор у истраживачка и научна звања у Институту техничких наука САНУ, Институту за нуклеарне науке „Винча“ и на Универзитету у Београду - Факултету за физичку хемију.
 • Члан Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место доцента на Универзитету у Београду -  Факултету за физичку хемију
Стручна и научна друштва 
 • Друштво за истраживање материјала Србије (потпредседник)
 • Друштво физикохемичара
 • Српско керамичко друштво

 

Одабране публикације

 • Rajić, V.; Stojković Simatović, I.; Veselinović, L.; Čavor, J. B.; Novaković, M.; Popović, M.; Škapin, S. D.; Mojović, M.; Stojadinović, S.; Rac, V.; Častvan, I. J.; Marković, S. Bifunctional Catalytic Activity of Zn1−x FexO toward the OER/ORR: Seeking an Optimal Stoichiometry. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22 (38), 22078–22095. https://doi.org/10.1039/D0CP03377D.
 • Marković, S.; Stojković Simatović, I.; Ahmetović, S.; Veselinović, L.; Stojadinović, S.; Rac, V.; Škapin, S. D.; Bajuk Bogdanović, D.; Janković Častvan, I.; Uskoković, D. Surfactant-Assisted Microwave Processing of ZnO Particles: A Simple Way for Designing the Surface-to-Bulk Defect Ratio and Improving Photo(Electro)Catalytic Properties. RSC Adv. 2019, 9 (30), 17165–17178. https://doi.org/10.1039/C9RA02553G.
 • Marković, S.; Stanković, A.; Dostanić, J.; Veselinović, L.; Mančić, L.; Škapin, S. D.; Dražič, G.; Janković-Častvan, I.; Uskoković, D. Simultaneous Enhancement of Natural Sunlight- and Artificial UV-Driven Photocatalytic Activity of a Mechanically Activated ZnO/SnO2 Composite. RSC Adv. 2017, 7 (68), 42725–42737. https://doi.org/10.1039/C7RA06895F.
 • Marković, S.; Rajić, V.; Stanković, A.; Veselinović, L.; Belošević-Čavor, J.; Batalović, K.; Abazović, N.; Škapin, S. D.; Uskoković, D. Effect of PEO Molecular Weight on Sunlight Induced Photocatalytic Activity of ZnO/PEO Composites. Solar Energy 2016, 127, 124–135. https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.01.026.
 • Marković, S.; Stanković, A.; Lopičić, Z.; Lazarević, S.; Stojanović, M.; Uskoković, D. Application of Raw Peach Shell Particles for Removal of Methylene Blue. Journal of Environmental Chemical Engineering 2015, 3 (2), 716–724. https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.04.002.
 • Marković, S.; Lukić, M. J.; Škapin, S. D.; Stojanović, B.; Uskoković, D. Designing, Fabrication and Characterization of Nanostructured Functionally Graded HAp/BCP Ceramics. Ceramics International 2015, 41 (2), 2654–2667. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.10.079.
 • Stojanović, Z. S.; Marković, S.; Uskoković, D. Determination of Particle Size Distributions by Laser Diffraction. Technics – New Materials (Special Edition) 2012, 67, 11–20.
 • Marković, S.; Veselinović, L.; Lukić, M. J.; Karanović, L.; Bračko, I.; Ignjatović, N.; Uskoković, D. Synthetical Bone-like and Biological Hydroxyapatites: A Comparative Study of Crystal Structure and Morphology. Biomed. Mater. 2011, 6 (4), 045005. https://doi.org/10.1088/1748-6041/6/4/045005.
 • Stojanović, Z.; Veselinović, L.; Marković, S.; Ignjatović, N.; Uskoković, D. Hydrothermal Synthesis of Nanosized Pure and Cobalt-Exchanged Hydroxyapatite. Materials and Manufacturing Processes 2009, 24 (10–11), 1096–1103. https://doi.org/10.1080/10426910903032113.
 • Marković, S.; Mitrić, M.; Cvjetićanin, N.; Uskoković, D. Preparation and Properties of BaTi1−xSnxO3 Multilayered Ceramics. Journal of the European Ceramic Society 2007, 27 (2–3), 505–509. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.066.

 

Патент

П-72/11, 9. 2.2011, Поступак добијања биокерамичких материјала високе густине  на бази калцијум-фосфата паралелном оптимизацијом метода синтезе и синтеровања, Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана Веселиновић, Зоран Стојановић. Уписан у Регистар патената Завода за интелектуалну својину под бројем 54574.