Документа и закони

 

Институт техничких наука САНУ

Статут Института техничких наука САНУ (ПДФ)

Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку МПНТР у Институту техничких наука САНУ

Правилник о јавним набавкама

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

 

Српска академија наука и уметности

Закон о Српској академији наука и уметности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10 (ПДФ)

Статут Српске академије наука и уметности (ПДФ)

 

Научноистраживачка делатност

Закон о науци и истраживањима (ПДФ)

Закон о иновационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 129/2021)

Закон о Фонду за науку (Сл. гласник РС, бр. 95/2018)

Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра научноистраживачких организација (Службени гласник РС, бр. 32/07 од 03.04.2007.године) (ПДФ)

Правилник о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС”, број 159/20 и 14/23)

Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа („Службени гласник РС”, број 159/20)

Платформа за отворену науку (2018)

 

Интелектуална својина

Закон о ауторским и сродним правима (Службени гласник РС, бр. 104 од 16. децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011, 119 од 17. децембра 2012, 29 од 18. марта 2016 - УС, 66 од 18. септембра 2019)

WIPO Copyright Treaty, Geneva, December 20, 1996, came into force March 6, 2002

 

Издавачка делатност

Закон о издавању публикација (Сл. гласник РС, број 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 135/04; 101/05)

 

Библиотечко-информациона делатност

Закон о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52 од 15. јула 2011, 78 од 3. августа 2021)

 

Радни односи и пензионо осигурање

Закон о раду (Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, 32/2013 и 75/2014)

Закон о запосленима у јавним службама (Сл. гласник РС, бр. 113/2017 и 95/2018)

Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС", број 36/10)

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и забраном вршења злостављања (Сл. гласник РС, бр. 62/2010)

Правилник о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености за рад запосленог у смислу прописа о здравственом осигурању (Сл. гласник РС, бр. 1/2002)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014)