Izaberite vaš jezik

  prof. dr Nenad Ignjatović

   

  Naučne oblasti 

  T150  Tehnologija materijala

  T152  Kompozitni materijali

  P352 Površinska hemija i hemija tankih slojeva

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođen 1967. godine u Smederevskoj Palanci, Srbija

  • Magistratura: 1996. Univerzitet u Beogradu -  Tehnološko-metalurški fakultet
   Tema: Izučavanje uslova za dobijanje adheziva iz sojinog brašna  
  • Osnovne studije: 1994. Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet
   Tema: Optimizacija postupka enzimske hidrolize kukuruza u proizvodnji alkohola

   

  Naučna, nastavna i istraživačka zvanja

  2010. godina – naučni savetnik

  2007. godina – profesor po pozivu

  2005. godina – viši naučni saradnik

  2002. godina – naučni saradnik

  U institutu je zaposlen od 1997. godine

   

  Oblasti istraživanja

  Novi materijali i nanotehnologije u preventivnoj i rekonstruktivnoj medicini, farmaciji i hrani. Primenjena i fundamentalna istraživanja usmerena ka sintezi i dizajniranju malih, hibridnih i funkcionalnih čestica na molekulskom nivou.

  Ključne reči: biomaterijali, nanotehnologije, nano-bio međusloj, nanočestice, nano-onkologija

   

  Naučno i stručno usavršavanje

  Postdoktorski program
  • 2005. godina, Univerzitet u Oksfordu, Velika Britanija, Odeljenje za materijale, Grupa za polimere i biomaterijale.
  Kursevi/treninzi
  • 2013. Fundamentals and Applications of Controlled Release and Drug Delivery, Univerzitet u Beogradu, Rektorat, Beograd
  • 2006. Uspešna poslovna komunikacija – siguran profit, Privredna komora Srbije, Beograd, Srbija
  • 2004. Intelektualna svojina i podrška inovacijama, Privredna komora grada Beograda, Beograd, Srbija
  • 2003. Tržišna orijentacija i razvoj preduzetništva u naučno istraživačkim organizacijama, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Beograd, Srbija

   

  Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

  Predavač i profesor na doktorskim studijama
  • 2012 – danas, Univerzitet u Beogradu, doktorske studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti. Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije; Predmet: Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala
  • 2012 - 2020. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, predmet: Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala
  • 2013. EU, Evropski centar za mir u razvoj, Medicinski fakultet, Pula, Hrvatska, predmet: Biomedicina
  • 2007 – 2012. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, predmet: Biomehanički i biološki principi primene savremenih rekonstruktivnih materijala
  Rad sa mladim talentima
  • 2014. Regionalni centar za talente Beograd II.  Priznanje i zahvalnica za doprinos u  radu sa nadarenom i talentovanom školskom populacijom
  • 2001 – danas, Istraživačka stanica „Petnica“, Valjevo, Srbija. Programi inovacije znanja sa mladim talentima (predavač)
  Mentorstvo
  Član komisija za odbranu doktorskih disertacija u inostranstvu
  • Arash Mazinani, Development of advanced biomedical coatings via plasma electrolytic oxidation, School of Chemical Engineering and Advanced Materials, The University of Adelaide, Australia, The University of Adelaide, Australia (2021)
  • Amjed Hussain, PhD, Enhanced Production of L-Lysine from Bacterial Species through metabolic and bioprocess engineering, Government College University, Lahore, Pakistan (2016)
  • Karan Gulati, PhD, Nano-Engineered Titanium Implants for Complex Bone Therapies, School of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, The University of Adelaide, Australia (2015)
  • Nikola Geskovski, PhD, Rational approach in biopharmaceutical modelling of polymeric nanocarriers for solid tumor targeting, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia (2015)

   

  Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

  Nacionalni projekti
  • 2011-2019. Projekat III45004, Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi (Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Integralna i interdisciplinarna istraživanja), rukovodilac potprojekta 3, Nanostrukturni biomaterijali
  • 2006-2010. Projekat 142006, Sinteza funkcionalnih materijala sa kontrolisanom strukturom na molekularnom i nano nivou, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije, rukovodilac projektnog zadatka: Sinteza, karakterizacija i primena biomaterijala na bazi kalcijum fosfata
  • 2002-2005. Projekat 1431, Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala,  Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, rukovodilac projektnog zadatka: Sinteza,  karakterizacija i dizajniranje kompozitnih biomaterijala
  • 2002-2003. Projekat 297, Razvoj kontrolisano bioresorbilnih kompozita na bazi hidroksiapatita za potrebe maksilofacijalne i rekonstruktivne hirurgije, Savezni sekreterijat za razvoj i nauku, rukovodilac projektnog zadatka: Sinteza i dizajniranje kompozitnih biomaterijala različitih dimenzija i svojstava
  • 1998-1999. Projekat I.3.1883, Razvoj biokompozitnih materijala za potrebe otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, rukovodilac projektnog zadatka: Sinteza, karakterizacija i primena kompozitnih biomaterijala
  • 1997-2000. Projekat 02E16, Sinteza, dizajniranje mikrostrukture i osobina monolitnih i kompozitnih materijala, rukovodilac projektnog zadatka: Sinteza i procesiranje kompozitnih biomaterijala
  Međunarodni projekti
  • 2021 - danas, COST action, CA20130 - European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards (istraživač na projektu)
  • 2019-2020. International Development Association in the form of credits toward the cost for Modernizing Higher Education, (MHEP). World Bank and European Quality Assurance Agency, Germany (ekspert i rukovodilac)
  • 2015-2017. Application One-shot d’un nano-biomatériau antimicrobien pour le traitement des péri-implantites, de la Fondation de l’Avenir, Francuska (istraživač na projektu)
  • 2007-2009. INCOMAT (FP6-032918) Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research (korukovodilac) 

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  Uređivanje časopisa
  Član uređivačkog odbora
  Uređivanje specijalne svesle časopisa
  • N. Ignjatović, M. Dramićanin (gosti urednici), Drugi seminar mladih istraživača, Nauka i inženjerstvo novih materijala,  Bilten Vinča, 8 (1-4) (2003) i
  • N. Ignjatović (gost urednik), Treći seminar mladih istraživača, Nauka i inženjerstvo novih materijala, Tehnika - Novi materijali 14 (1) (2005) 1-2
  • N. Ignjatović (gost urednik), Četvrti seminar mladih istraživača, Nauka i inženjerstvo novih materijala, Tehnika - Novi materijali 14 (6) (2005) 1-2
  • N. Ignjatović (gost urednik), Smotra istraživača novog veka, Tehnika - Novi materijali 16 (1) (2007) 1-2
  • N. Ignjatović (gost urednik), Šesta konferencija mladih istraživača, Nauka i inženjerstvo novih materijala, Tehnika - Novi materijali 17 (1) (2008) 1-2
  • N. Ignjatović (gost urednik), Sedma konferencija mladih istraživača, Nauka i inženjerstvo novih materijala, Tehnika - Novi materijali 18 (1) (2009) 1-2
  • N. Ignjatović (gost urednik), Deveta međunarodna konferencija mladih istraživača, Nauka i inženjerstvo novih materijala, Tehnika - Novi materijali 20 (1) (2011) 3-6
  Recenzent radova u časopisima (>100)

  https://www.webofscience.com/wos/author/record/1360443

  ACS Applied Bio Materials; Advances in Materials Science and Engineering; Applied Surface Science; Arabian Journal of Chemistry; Biomacromolecules; Biomolecules; Cells; Ceramics International; Chemmedchem; Colloids and Surfaces; Colloids and Surfaces; Current Cancer Drug Targets; Current Drug Delivery; Drug Delivery and Translational Research; Drug Delivery and Translational Research; FME Transactions; Frontiers in Bioengineering And Biotechnology; Inorganic Chemistry Communications; International Immunopharmacology; International Journal of Applied Ceramic Technology; International Journal of Molecular Sciences; International Journal of Nanomedicine; International Journal of Pharmaceutics; Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering; Journal of Applied Polymer Science; Journal of Biomedical Materials Research; Journal of Composite Materials; Journal of Drug Delivery Science and Technology

   

  Članstvo i funkcije 

  Predsednik naučnog/programskog i organizacionog odbora konferencije
  Član naučnog/programskog odbora međunarodne konferencije
  • World Congress on Chemistry, October 10-11, 2019, Paris, France (Član naučnog/programskog Odbora)
  • 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2018),  19–21 June, 2018, Elazig, Turkey (Član naučnog/programskog Odbora)
  • Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference 2018, October 22-24, 2018, Berlin, Germany (Član naučnog/programskog Odbora) 
  • 8th International Conference on Advances in Chemistry, Chemical Engineering and Polymer, October 22-23, 2018, Istanbul, Turkey (Član naučnog/programskog Odbora) 
  • 4th Serbian Congress for Microscopy, Serbia 4SCM-2010, October 11-12, 2010, Belgrade, Serbia (Član naučnog/programskog Odbora) 
  • Second international congress on ceramics, Palazzo della gran guardia, june 29 – july 4, 2008, Verona, Italy (Član naučnog/programskog Odbora) 
  • 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-4) 29 August - 1 September, 2006, Bodrum, Turkey (Član naučnog/programskog Odbora)
  Član organizacionog odbora međunarodne konferencije
  Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • 2012-2014. nacionalni ekspert iz oblasti nano-bio nauka u istraživačkom (JRC) centru Evropske komisije u Ispri (Italija).
  • 2002-2014. član Upravnog odbora Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti
  Stručna i naučna društva 
  • 2016 – danas, Društvo za istraživanje materijala Srbije, generalni sekretar
  • 2012 – danas, Akademija inženjerskih nauka Srbije, redovni član (akademik)

   

  Odabrane publikacije

  • Pantović Pavlović, M. R.; Stanojević, B. P.; Pavlović, M. M.; Mihailović, M. D.; Stevanović, J. S.; Panić, V. V.; Ignjatović, N. L. Anodizing/Anaphoretic Electrodeposition of Nano-Calcium Phosphate/Chitosan Lactate Multifunctional Coatings on Titanium with Advanced Corrosion Resistance, Bioactivity, and Antibacterial Properties. ACS Biomater. Sci. Eng. 2021, 7 (7), 3088–3102. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.1c00035.
  • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
  • Wu, T.-J.; Chiu, H.-Y.; Yu, J.; Cautela, M. P.; Sarmento, B.; das Neves, J.; Catala, C.; Pazos-Perez, N.; Guerrini, L.; Alvarez-Puebla, R. A.; Vranješ-Đurić, S.; Ignjatović, N. L. Nanotechnologies for Early Diagnosis, in Situ Disease Monitoring, and Prevention. In Nanotechnologies in Preventive and Regenerative Medicine; Elsevier, 2018; pp 1–92. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-48063-5.00001-0.
  • Ignjatović, N. L.; Sakač, M.; Kuzminac, I.; Kojić, V.; Marković, S.; Vasiljević-Radović, D.; Wu, V. M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. P. Chitosan Oligosaccharide Lactate Coated Hydroxyapatite Nanoparticles as a Vehicle for the Delivery of Steroid Drugs and the Targeting of Breast Cancer Cells. J. Mater. Chem. B 2018, 6 (43), 6957–6968. https://doi.org/10.1039/C8TB01995A.
  • Ignjatović, N. L.; Penov-Gaši, K. M.; Ajduković, J. J.; Kojić, V. V.; Marković, S. B.; Uskoković, D. P. The Effect of the Androstane Lung Cancer Inhibitor Content on the Cell-Selective Toxicity of Hydroxyapatite-Chitosan-PLGA Nanocomposites. Materials Science and Engineering: C 2018, 89, 371–377. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.04.028.
  • Ignjatović, N. L.; Penov-Gaši, K. M.; Wu, V. M.; Ajduković, J. J.; Kojić, V. V.; Vasiljević-Radović, D.; Kuzmanović, M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. P. Selective Anticancer Activity of Hydroxyapatite/Chitosan-Poly(d,l)-Lactide-Co-Glycolide Particles Loaded with an Androstane-Based Cancer Inhibitor. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2016, 148, 629–639. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.09.041.
  • Ignjatović, N.; Ajduković, Z.; Rajković, J.; Najman, S.; Mihailović, D.; Uskoković, D. Enhanced Osteogenesis of Nanosized Cobalt-Substituted Hydroxyapatite. J Bionic Eng 2015, 12 (4), 604–612. https://doi.org/10.1016/S1672-6529(14)60150-5
  • Ignjatović, N. L.; Liu, C. Z.; Czernuszka, J. T.; Uskoković, D. P. Micro- and Nano-Injectable Composite Biomaterials Containing Calcium Phosphate Coated with Poly(Dl-Lactide-Co-Glycolide). Acta Biomaterialia 2007, 3 (6), 927–935. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2007.04.001.
  • Ignjatović, N.; Savić, V.; Najman, S.; Plavšić, M.; Uskoković, D. A Study of HAp/PLLA Composite as a Substitute for Bone Powder, Using FT-IR Spectroscopy. Biomaterials 2001, 22 (6), 571–575. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00215-5.
  • Ignjatović, N.; Tomić, S.; Dakić, M.; Miljković, M.; Plavšić, M.; Uskoković, D. Synthesis and Properties of Hydroxyapatite/Poly-L-Lactide Composite Biomaterials. Biomaterials 1999, 20 (9), 809–816.  https://doi.org/10.1016/S0142-9612(98)00234-8.

   

  Patenti

   

  Nagrade i priznanja

  • Priznanje i zahvalnica za doprinos u razvoju rada sa nadarenom i talentovanom školskom populacijom, Regionalni centar za talente Beograd II (2014)
  • Nagrada grada Beograda za prirodno-tehničke nauke, Skupština grada Beograda (2008)
  • Nagrada za najbolju doktorsku disertaciju, Privredna komora Beograda (2001)
  • Zlatna medalja za pronalazak P632/86 od strane saveza pronalazača i inovatora, Dom vojske Jugoslavije, Beograd (1997)