др Јелена Вујанчевић

 

Научне области

P 003 Хемија

P 401 Електрохемија

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија

Т152 Композитни материјали 

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1985. године у Петровцу на Млави

 • Основне студије: 2011. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
  Тема: Адсорпција анјонских боја из водених раствора на функционализованим киселински активираним спеиолитима 

 

Научна и истраживачка звања

2021- научни сарадник

2018-2021. истраживач-сарадник

2015-2018. истраживач-сарадник

2014-2015. истраживач-приправник

У институту је запослена од 1. априла 2014. године.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Јелене Вујанчевић је оријентисана ка синтези и физичкохемијској карактеризацији наноструктурних полупроводничких материјала који се користе у фотокатализи, фотодиодама, као антимикробни агенси и за адсорпцију тешких метала.

Кључне речи: ТiО2 наноцеви, анодизација, композитни материјали, фотокатализа, перовскитне фотодиоде, антимикробна својства.

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

 • 2021: Доцент на Факултету за инжењерски менаџмент, на предмету Основе индустријског инжењерства.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

 • Рецензентски рад за часописе АCS Applied Materials and Interfaces, Science of Sintering и Catalysts

 

Чланство и функције 

Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Секретар Научног већа ИТН САНУ

Стручна и научна друштва
 • Члан Српског керамичког друштва

 • Члан Америчког керамичког друштва

 

Одабране публикације

 • Vasiljević, Z. Ž.; Dojčinović, M. P.; Vujančević, J. D.; Spreitzer, M.; Kovač, J.; Bartolić, D.; Marković, S.; Janković-Čaštvan, I.; Tadić, N. B.; Nikolić, M. V. Exploring the Impact of Calcination Parameters on the Crystal Structure, Morphology, and Optical Properties of Electrospun Fe2TiO5 Nanofibers. RSC Adv. 2021, 11 (51), 32358–32368. https://doi.org/10.1039/D1RA05748K.
 • Kosanovic, D.; Zivojinovic, J.; Vujancevic, J.; Peles, A.; Blagojevic, V. Point Defects and Their Effect on Dielectric Permittivity in Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2021, 53 (3), 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K.
 • Dojcinovic, M. P.; Vasiljevic, Z. Z.; Krstic, J. B.; Vujancevic, J. D.; Markovic, S.; Tadic, N. B.; Nikolic, M. V. Electrospun Nickel Manganite (NiMn2O4) Nanocrystalline Fibers for Humidity and Temperature Sensing. Sensors 2021, 21 (13), 4357. https://doi.org/10.3390/s21134357.
 • Vasiljevic, Z. Z.; Dojcinovic, M. P.; Vujancevic, J. D.; Jankovic-Castvan, I.; Ognjanovic, M.; Tadic, N. B.; Stojadinovic, S.; Brankovic, G. O.; Nikolic, M. V. Photocatalytic Degradation of Methylene Blue under Natural Sunlight Using Iron Titanate Nanoparticles Prepared by a Modified Sol–Gel Method. R. Soc. open sci. 2020, 7 (9), 200708. https://doi.org/10.1098/rsos.200708.
 • Nikolic, M. V.; Labus, N. J.; Pavlovic, V. P.; Markovic, S.; Lukovic, M. D.; Tadic, N. B.; Vujancevic, J. D.; Vlahovic, B.; Pavlovic, V. B. Nanocrystalline Zn2SnO4/SnO2: Crystal Structure and Humidity Influence on Complex Impedance. J Electroceram 2020, 45 (4), 135–147. https://doi.org/10.1007/s10832-021-00232-z.
 • Bjelajac, A.; Petrović, R.; Vujancevic, J.; Veltruska, K.; Matolin, V.; Siketic, Z.; Provatas, G.; Jaksic, M.; Stan, G. E.; Socol, G.; Mihailescu, I. N.; Janaćković, D. Sn-Doped TiO2 Nanotubular Thin Film for Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye. Journal of Physics and Chemistry of Solids 2020, 147, 109609. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109609.
 • Vujančević, J.; Andričević, P.; Bjelajac, A.; Đokić, V.; Popović, M.; Rakočević, Z.; Horváth, E.; Kollár, M.; Náfrádi, B.; Schiller, A.; Domanski, K.; Forró, L.; Pavlović, V.; Janaćković, Đ. Dry-Pressed Anodized Titania Nanotube/CH3NH3PbI3 Single Crystal Heterojunctions: The Beneficial Role of N Doping. Ceramics International 2019, 45 (8), 10013–10020. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.02.045.
 • Pavlović, V. P.; Vujančević, J. D.; Mašković, P.; Ćirković, J.; Papan, J. M.; Kosanović, D.; Dramićanin, M. D.; Petrović, P. B.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B. Structure and Enhanced Antimicrobial Activity of Mechanically Activated Nano TiO2. J Am Ceram Soc 2019, 102 (12), 7735–7745. https://doi.org/10.1111/jace.16668.
 • Nikolic, M. V.; Vasiljevic, Z. Z.; Lukovic, M. D.; Pavlovic, V. P.; Krstic, J. B.; Vujancevic, J.; Tadic, N.; Vlahovic, B.; Pavlovic, V. B. Investigation of ZnFe2O4 Spinel Ferrite Nanocrystalline Screen‐printed Thick Films for Application in Humidity Sensing. Int J Appl Ceram Technol 2019, 16 (3), 981–993. https://doi.org/10.1111/ijac.13190.
 • Vujancevic, J.; Bjelajac, A.; Cirkovic, J.; Pavlovic, V.; Horvath, E.; Forró, L.; Vlahovic, B.; Mitric, M.; Janackovic, D.; Pavlovic, V. Structure and Photocatalytic Properties of Sintered TiO2 Nanotube Arrays. Sci Sintering 2018, 50 (1), 39–50. https://doi.org/10.2298/SOS1801039V.