др Лидија Манчић

 

 

Научне области 

P 360 Неорганска хемија

Т151 Оптички материјали

Т153 Керамички и прашкасти материјали

P 250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија 

 

Биографски подаци и образовање

Година и место рођења: 1968 Зајечар

 • Магистратура: 1996.Универзитет у Београду - Технички факултет Бор
  Тема: Синтеза и карактеризација суперпроводног Bi1,8Pb0,2Ca2Cu3O10 оксида
 • Основне студије: 1992. година, Универзитет у Београду - Технички факултет Бор
  Тема: Синтеза и карактеризација суперпроводних оксида

 

Научна и истраживачка звања

2014-  Научни саветник

2009-2014. виши научни сарадник

2004-2009. научни сарадник

1997-2004. истраживач-сарадник

У институту је запослена од  15.12.1996. године

 

Области истраживања

Oптички активни материјали, хијерархијске структуре, мезокристалити и наночестице хибридног састава са контролисаним међуповршинским карактеристикама. Синтеза и карактеризација 1Д, 2Д и 3Д хијерархијски организованих структура са мултифункционалним својствима.  

Кључне речи: луминесцентни наноматеријали, мезокристали, структурна и оптичка карактеризација 

 

Научно и стручно усавршавање

Постдокторске студије
 • 2006/2008/2009 Папски католички универзитет Рио де Жанеиро, Бразил
Сертификати
 • 2012  Softvare TOPAS, Рио де Жанеиро, Бразил
 • 2002  Latin-American Summer School of Crystal Growth, Мадрид, Шпанија

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Ангажмани у својству гостујућег професора 
 • 2012- Папски католички универзитет Рио де Жанеиро (Бразил), Катедра за хемијско инжењерство и материјале 
Менторски рад
Едукација
 • Наставник на докторским студијама на Универзитету у Београду - Техничком факултету у Бору за школску 2021/2022, студијски програм Технолошко инжењерство. 

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 • 2021-2022. Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања, Фонд за науку Републике Србије, пројекат Структуре типа језгро-омотач за ефикасну фотокатализу  (COSH-PHOTO,  6421090), (руководилац)
 • 2021-2025. COST акција CA20130 Европска MIC мрежа – Нови путеви за науку, одрживост и стандарде, (сарадник)
 • 2019- пројекат Нанометријска керамика са термичким ширењем и контролисаним механичким и фотохемијским својствима (Cerâmicas Nanométricas com Expansão Térmica e Propriedades Mecânicas e Fotoquímicas Controladas), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Brazil (сарадник)
 • 2018- Програм сарадње у области културе, образовања и науке између ИТН САНУ и Папског католичког универзитета у Рио де Жанеиру, Бразил (руководилац)
 • 2018-2019. билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније, Наноструктурни и мезопорозни функционални материјали са израженим фотокаталитичким особинама у УВ и видљивом делу спектра (сарадник)
 • 2011-2019. пројекат ОИ172035 Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (сарадник)
 • 2011-2019. пројекат ИИИ45020 Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (сарадник)
 • 2010-2020.  пројекат Хибридни функционални материјали у оквиру Уговора о академској и техничкој сарадњи између ИТН САНУ и Joining and Welding Research Institute (JWRI), Универзитет у Осаки, Јапан (сарадник)
 • 2014-2015. пројекат Евалуација и структурна карактеризација композита са полимерном матрицом ојачаном неорганским нанопуниоцома (Avaliação e Caracterização Estrutural de Compósitos com Matriz Polimérica reforçados com Nanocargas Inorgânicas), FAPERJ Brazil (сарадник)
 • 2012-2013. пројекат Развој полимерних матричних нанокомпозита на бази нанотуба и наножица титаната (Desenvolvimento de Nanocompósitos com Matriz Polimérica à Base de Nanotubos e Nanofios de Titanatos), PETROBRÁS Brazil (сарадник)
 • Истраживачко-развојни пројекат бр.156/1, Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца (сарадник)
 • 2010-2014. COST MP0904 Једнофазни и вишефазни фероици и мултифероици са ограниченом геометријом, SIMUFER (сарадник)
 • 2010-2014. Истраживачко развојни пројекат регионалне владе Мадрида, Шпанија, Трајност и очување геоматеријала у грађевинском наслеђу, GEOMATERIALES (сарадник)
 • 2009-2012. пројекат Оптимизација хидротермалне синтезе нанотуба и наножица на бази TiO2 из минералног песка и развој полимерних нанокомпозита на бази ових наноматеријала (Otimização da Síntese Hidrotérmica de Nanotubos e Nanofios à base de TiO2 partindo de Areias Minerais e Desenvolvimento de Nanocompósitos Poliméricos à base destes Nanomateriais), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Brazil (учесник)
 • 2007-2008. пројекат Наноцеви и наножице на бази TiO2 синтетизоване хидротермалним третманом минералног песка рутила и илменита (Nanotubos e Nanofios à base de TiO2 sintetizados através de tratamento hidrotérmico partindo de Areias Minerais de Rutilo e Ilmenita), пројекат Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Brazil (сарадник)
 • 2006-2010. Пројекат 142010 Синтеза, карактеризација и активност органских и кординационих једињења и њихова приемна у (био) нанотехнологији, Министарство науке и технологије Србије (сарадник)
 • 2006-2009. COST 539 Electroceramics from nanopowders produced by innovative methods, ELENA (сарадник)
 • 2005 билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Немачке, MOE 05/R60, Ултразвучна синтеза каталитички активних наночестица Cu и Pt/ZnO (Ultraschallspruhsynthese von katalytisch wirksamen Nanopartikeln aus Cu und Pt/ZnO) (сарадник)
 • 2005. Пројекат 1123 Синтеза и структура комплекса платине (IV) и сличних координационих једињења као прекурсора наноструктурних материјала, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, (сарадник)
 • 2001-2005. Контрола интерфејса на високој температури, NEDO пројект (New Energy and Industrial Technology Development Organization), Јапан (сарадник)
 • 2001-2004. Пројекат Синтеза функционалнх материјала у складу са тетрадом синтеза-структура-својства-примена, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије (сарадник)
 • 1996-1999. Пројекат Прогноза својстава материјала са аспекта тријаде синтеза-структура-својства, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије (сарадник)

 

Подршка научном издаваштву

Члан уређиваког одбора начног часописа Бакар https://irmbor.co.rs/izdavastvo/

Рецензентски рад

Biocell, ACS Appplied Energy Materials, MatChemPhys, Ceramic International, Molecular Pharmaceutics, Material Science and Engineering C, Advanced Powder Technology, Journal of Nanoparticle Research, Physica E Low-dimensional Systems and Nanostructures, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Journal of Luminescence, Powder Technology, Journal of Materials Processing Technology, The Scientific World Journal, Journal of Material Chemistry, Material Research Bulletin, Optical materials, Science of Sintering, Техника– Нови материјали

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комисија
 • члан Комисије за нанотехнологије Института за стандардизацију 
 • члан Комисије за праћење рада запослених у научним и истраживачким звањима ИТН САНУ
Стручна и научна друштва 

 

Одабране публикације

 • Vuković, M.; Dinić, I.; Jardim, P.; Marković, S.; Veselinović, L.; Nikolić, M.; Mančić, L. The Low-Temperature Sonochemical Synthesis of up-Converting β NaYF4:Yb,Er Mesocrystals. Advanced Powder Technology 2022, 33 (2), 103403. https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.103403.
 • Dinić, I.; Vukovic, M.; Nikolic, M.; Tan, Z.; Milošević, O.; Mančić, L. Up-Converting Nanoparticles Synthesis Using Hydroxyl–Carboxyl Chelating Agents: Fluoride Source Effect. J. Chem. Phys. 2020, 153 (8), 084706. https://doi.org/10.1063/5.0016559.
 • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
 • Alkan, G.; Mancic, L.; Tamura, S.; Tomita, K.; Tan, Z.; Sun, F.; Rudolf, R.; Ohara, S.; Friedrich, B.; Milošević, O. Plasmon Enhanced Luminescence in Hierarchically Structured Ag@ (Y0.95Eu0.05)2O3 Nanocomposites Synthesized by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Advanced Powder Technology 2019, 30 (7), 1409–1418. https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.04.024.
 • Mančić, L.; Đukić-Vuković, A.; Dinić, I.; Nikolić, M. G.; Rabasović, M. D.; Krmpot, A. J.; Costa, A. M. L. M.; Marinković, B. A.; Mojović, L.; Milošević, O. One-Step Synthesis of Amino-Functionalized up-Converting NaYF4 :Yb,Er Nanoparticles for in Vitro Cell Imaging. RSC Adv. 2018, 8 (48), 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D.
 • Habran, M.; Pontón, P. I.; Mančić, L.; Pandoli, O.; Krambrock, K.; da Costa, M. E. H. M.; Letichevsky, S.; Costa, A. M. L. M.; Morgado, E.; Marinković, B. A. Visible Light Sensitive Mesoporous Nanohybrids of Lepidocrocite-like Ferrititanate Coupled to a Charge Transfer Complex: Synthesis, Characterization and Photocatalytic Degradation of NO. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2018, 365, 133–144. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2018.07.038.
 • Mančić, L.; Nikolić, M.; Gomez, L.; Rabanal, M. E.; Milošević, O. The Processing of Optically Active Functional Hierarchical Nanoparticles. Advanced Powder Technology 2017, 28 (1), 3–22. https://doi.org/10.1016/j.apt.2016.09.018.
 • Mančić, L.; Pontón, P. I.; Letichevsky, S.; Costa, A. M.; Marinković, B. A.; Rizzo, F. C. Application of Silane Grafted Titanate Nanotubes in Reinforcing of Polyamide 11 Composites. Composites Part B: Engineering 2016, 93, 153–162. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.028.
 • Lojpur, V.; Nikolić, M.; Mančić, L.; Milošević, O.; Dramićanin, M. Y2O3:Yb,Tm and Y2O3:Yb,Ho Powders for Low-Temperature Thermometry Based on up-Conversion Fluorescence. Ceramics International 2013, 39 (2), 1129–1134. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.036
 • Mančić, L.; Marinković, K.; Marinković, B. A.; Dramićanin, M.; Milošević, O. YAG:Ce3+ Nanostructured Particles Obtained via Spray Pyrolysis of Polymeric Precursor Solution. Journal of the European Ceramic Society 2010, 30 (2), 577–582. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2009.05.037.
 

Патенти