Изаберите ваш језик

Група за корелацију својстава и функционалних особина кондензоване материје

Корелација физичких и физичкохемијских својстава полупроводничких, диелектричних и фероелектричних материјала са оптичким, електричним, електрохемијским и другим функционалним особинама.

Примена различитих метода процесирања које омогућују да се модификује кристална структура честица, посебно однос површинских и структурних дефеката, у циљу побољшања функционалних особина полупроводничких, диелектричних и фероелектричних материјала као фото(електро)катализатора, селективних електрохемијских сензора за идентификацију полутаната и влаге, биосензора, инерtних превлака, итд.

Области истраживања:

  • Оксидни полупроводнички материјали.
  • Диелектрични и фероелектрични материјали на бази перовскита.
  • Материјали на бази калцијум-фосфата.
  • Кристална структура са акцентом на дефекте у кристалној решетки.
  • Инфрацрвена, раманска, фотолуминисцентна и УВ-Вис дифузна рефлексиона спектроскопија, импедансна спектроскопија.
  • Методе термијске карактеризације ТГ/ДТА, ДСЦ, дилатометрија
  • Фото(електро)катализатори, селективни електрохемијски сензори, биосензори.
  • Математичко и компијутерско моделовање, термодинамика и кинетика високотемпературних процеса у материјалима на бази силицијума и алуминијума.

Lidija Mancic 03a

др Смиља Марковић, научна саветница (руководилац)

др Небојша Лабус, виши научни сарадник

др Љиљана Веселиновић, виша научна сарадница

др Ана Станковић, научна сарадница

др Александар Митрашиновић, научни сарадник

Катарина Алексић, истраживачица-приправница