Edukacija

Autorska prava i politike samoarhiviranja: Šta smete da deponujete u repozitorijum?

12-05-2021

Uspostavili ste institucionalni repozitorijum i počeli da deponujete publikacije, ali niste sigurni šta sme da se deponuje i šta sme da bude u otvorenom pristupu. U sledećoj prezentaciji možete naći osnovne...

Upravljanje istraživačkim podacima

04-04-2021

Upravljanje istraživačkim podacima (eng. Research Data Management - RDM) obuhvata niz aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje i organizovanje podataka nastalih tokom istraživanja, kao i njihovo čuvanje, deljenje sa drugim...

Troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu

03-04-2021

Platformom za otvorenu nauku (2018), uvodi se obavezan otvoreni pristup za sve publikacije nastale kao rezultat istraživanja koja su delimično ili u potpunosti finansirana javnim sredstvima. U istom dokumentu jasno...

Etika u nauci

30-10-2020

Predavanje u okviru programa edukacije stiprendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u organizaciji KoBSON-a Teme: etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka...

Pretraživanje literature

31-05-2019

Uputstva za pretaživanje literature za potrebe sistematskih pregleda literature i metaanaliza u medicinskim naukama. Sistematski pregled literature je sistematska i strukturisana analiza rezultata i zaključaka objavljenih u naučnim publikacijama o određenoj...

Šta smete da postavite na društvene mreže za naučnike?

12-03-2019

Omogućavanjem javnog pristupa objavljenim verzijama članaka iz časopisa komercijalnih izdavača koji naplaćuju pretplatu krše se odredbe ugovora koje su autori potpisali sa izdavačima. Pa ipak, veliki vroj autora redovno postavlja...

Publons

01-08-2018

Publons je društvena mreža za recenzente koja ima za cilj da omogući bolju vidljivost recenzentskih aktivnosti istraživača i veću transparentnost postupka recenzije. Postoji od 2012. godine, a od 2017. je...

Uređivanje ORCID profila: napredne opcije

31-10-2017

Istraživači u oblasti društvenih i humanističkih nauka, čiji se radovi često ne indeksiraju u bazama podataka kao što su Scopus i Web of Science, obično nisu motivisani da kreiraju i...

Regulisanje autorskih prava – za naučnike

09-12-2016

Pišete pregledni rad i želite da u njemu objavite grafičke priloge koje ste vi ili neko drugi ranije objavili u nekom časopisu. Objavili ste naučni rad koji želite da uključite...

Predatorski izdavači i slične pojave

09-12-2016

Tokom poslednjih decenija naučno izdavaštvo pretvorilo se u izvor velikih profita, što je otvorilo prostor za različite zloupotrebe, koje je ponekad teško prepoznati. Verovatno se i vama desilo da dobijete...

Naukometrija i altmetrija

29-09-2016

Jedan od glavnih parametara za еvaluaciju naučnih radova istraživača je citatni index. U zavisnosti od citiranosti autora dobija se i naučno zvanje. Naukometrija se bavi merenjem, procenom  i ocenom naučnog...

Upotreba multimedija u istraživačkom radu

27-03-2016

Predavanje Kratko upoznavanje sa osnovnim multimedijalnim oblicima, formatima i programima za njihovo kreiranje i korišćenje.Kako upotrebiti multimedijalne alate u prezentaciji rezultata istraživanja?Kako napraviti efektnu prezentaciju i u nju uključiti foto/audio/video sadržaje?Koje...

Altmetric.com

26-03-2016

 Altmetric.com je jedan od (delimično) komercijalnih servisa koji uticaj naučnih članaka, časopisa ili autora mere praćenjem izvora na internetu, a naročito društvenih mreža: uz pomoć složenih algoritama registruje se kada...

Nova paradigma: Otvoreni masovni onlajn kursevi

18-03-2016

Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar MarkovićOja Krinulović,Univerzitetska biblioteka „Svetozar MarkovićMiljana Todorović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu   Predavanje održano povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja (Narodna biblioteka Srbije, 9. mart 2016)   Loading...    

Upotreba novih medija u obrazovanju uz pomoć alata u otvorenom pristupu

18-03-2016

Predavanje Mirjane Nešić, Beogradska politehnika, povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 11. mart 2016)   https://prezi.com/wlrdyuovkmvg/upotreba-novih-medija-u-obrazovanju/ Loading...    

Uputstva za izdavače naučnih časopisa

24-11-2015

Teme: tranzicija iz štampanih u elektronske časopis Open Journal Systems etički standardi, politika otvorenog pristupa, samoarhiviranje Šta raditi kada mora doći do povlačenja već objavljenog rada? zloupotrebe i loše prakse Kako ispraviti greške u indeksnim bazama...

Kako povećati vidljivost istraživača i rezultata njihovih istraživanja?

02-06-2015

Sa razvojem interneta promenio se način komunikacije na svim planovima, pa i u nauci. Naučnici imaju uvid u sve veće količine podataka relevantnih za njihova istraživanja, ali i mogućnost da...

Jedinstvena identifikacija autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID

22-05-2015

U akademskim bazama podataka ponekad je teško identifikovati autore, naročito u slučajevima kada su kombinacija imena i prezimena česte, ili se radi o naučnicama koje su promenile prezime. Jedinstvena identifikacija...

Mendeley – program za organizovanje referenci, biblioteka jednog istraživača i akademska društvena mreža

30-04-2015

  Bibliografski alati su programi namenjeni prvenstveno akademskoj javnosti za generisanje, čuvanje i upravljanje citatnim podacima u cilju pojednostavljivanja istraživačkog rada i procesa pisanja naučnograda. Mendeley je jedan od bibliografskih alata koji...

Citatni indeksi, kategorizacija časopisa i bibliometrijski indikatori

29-04-2015

U okviru prezentacije biće dat pregled izvora koji pružaju podatke o citiranosti kao što su Web of Science, Scopus, Google Scholar, kako bi se objasnile sličnosti i razlike među njima...

Naučne informacije za istraživače: KoBSON – pristup, mogućnosti i namena

26-04-2015

KoBSON portal, kao važan alat u nauci, sve se više koristi među istraživačima. Na predavanju će biti predstavljen ovaj portal i biće demonstrirane njegove mogućnosti i načini pretraživanja časopisa i...

Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci

14-04-2015

Zotero je nekomercijalni softver koji omogućava sakupljanje, organizovanje i čuvanje bibliografskih podataka i kompletnih dokumenata u elektronskom obliku, odnosno formiranje lične elektronske biblioteke koja se može čuvati na personalnom računaru...

Predavanje „Nabavka bibliotečke građe i izvora u bibliotekama“

27-02-2015

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održanog 26. februara 2014. godine u Biblioteci Instituta za naučne informacije VMA, dr Dobrila Begenišić iz Narodne Biblioteke Srbije održala je predavanje...

Kreiranje multimedijalnih sadržaja pomoću alata u otvorenom pristupu

15-12-2014

  Predavanje Mirjane Nešić (Beogradska politehnika) na tribini Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 15. decembar 2014)     Loading...

EBSCO eBooks - kako pozajmljivati knjige

11-12-2014

U utorak, 9. decembra 2014, u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" održana je prezentacija i kratka radionica o EBSCO elektonskim knjigama – kako ih pozajmljivati i koristiti. Tom prilikom je objavljeno...

Creative Commons licence - tip sadržaja i tip licence

27-06-2014

Kako izabrati Creative Commons licencu? Koji moduli licence se najčešće koriste za metapodatke, primarne podatke, fotografije, audio i video materijale, edukativne kurseve, knjige, naučne radove itd.?   http://www.slideshare.net/bibsekcija/tip-sadraja-i-tip-licence-creative-commons   Loading...   Održana predavanja 25. jun 2014, Beograd, Galerija...

Revizija i otpis – iskustva iz prakse

21-03-2014

  U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije održanog 31. marta 2014. godine održano je predavanje/razgovor na temu REVIZIJA I OTPIS – ISKUSTVA IZ PRAKSE. Predavač i moderator...

Fenomen plagiranja nekad i sad

28-02-2014

Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS organizovala je predavanjе „Fenomen plagiranja nekad i sad“. Tatjana Brzulović Stanisavljević, MA, bibliotekar savetnik i načelnica Sektora nabavke i obrade u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“...

Portal Europeana i elektronski izvori KOBSON-a namenjeni muzejskim bibliotekama

19-11-2013

Sekcija bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije organizovala je predavanje: „Portal Europeana i elektronski izvori KOBSON-a namenjeni muzejskim bibliotekama“ 19. novembra 2013. godine u prostoru Galerije-Legata Milice Zorić i Rodoljuba...

Autorska prava i otvorena nauka

29-10-2013

U okviru sastanka Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS održanog 28. oktobra 2013. godine, Stela Filipi Matutinović iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ održala je predavanje pod naslovom „Autorska prava i otvorena...

Elektronska učionica Narodne biblioteke Srbije

25-09-2013

Pušten je u rad sistem za elektronsko učenje Narodne biblioteke Srbije: http://e-ucionica.nb.rs/moodle/. Korisnicima su besplatno stavljeni na raspolaganje kursevi nastali u okviru projekta AccessIT Plus. Narodna biblioteke ih je postavila u saradnju...