Izaberite vaš jezik

  Katarina Aleksić

   

  Naučne oblasti

  P 400 Fizička hemija

  R 401 Elektrohemija

  T 150 Tehnologija materijala

  T 151 Optički materijali 

  T 152 Kompozitni materijali

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođena 1996. godine u Užicu

  • Doktorske studije je upisala 2020. godine na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za fizičku hemiju
  • Master: 2020. Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju
   Tema: Elektrohemijska priprema nanočestica Cu/CuO i Zn/ZnO na ugljeničnoj podlozi
  • Osnovne studije: 2019. Univerzitet u Beogradu -  Fakultet za fizičku hemiju
   Tema: Elektrohemijski kondenzatori na bazi karbonizovanih ugljenika

   

  Istraživačka zvanja

  2021 – istraživač-pripravnik

  U institutu je zaposlena od 18.02.2021.

   

  Oblasti istraživanja

  Naučnoistraživački rad je usmeren ka sintezi i fizičkohemijskoj karakterizaciji optički aktivnih i poluprovodničkih materijala.

  Ključne reči: elektrohemijska svojstva, fotokatalitička svojstva, poluprovodnici, perovskitni materijali, perovskitne solarne ćelije

   

  Odabrane publikacije

  Aleksić K, Janošević Ležaić A, Gavrilov N. Izračunavanje udela pseudo-kapaciteta i dvojnog električnog sloja kod elektrohemijskih kondenzatora na bazi karbonizovanih ugljenika, Tehnika, (2020), 29(2): 135-140.