Izaberite vaš jezik

  dr Dragana Jugović

   

  Naučne oblasti&nbsp

  P 400 Fizička hemija

  P 401 Elektrohemija

  P 250 Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža

  P 260 Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođena u Beogradu 1973. godine

  • Osnovne studije: 2002. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
   Tema: Sinteza i elektrohemijske osobine LiMn2O4 kao katode Li- jon akumulatora

   

  Naučna i istraživačka zvanja

  2019-  naučni savetnik

  2014-2019. viši naučni saradnik

  2009-2014. naučni saradnik

  2005-2009. istraživač-saradnik

  2002-2005. istraživač-pripravnik

  U Institutu je zaposlena od 16. 5 .2002.

   

  Oblasti istraživanja

  Naučnoistraživačka delatnost dr Dragane Jugović je orijentisana ka sintezi i fizičkohemijskoj karakterizaciji materijala koji svoju primenu nalaze kao elektrodni materijali za litijum-jonske baterije i druge punjive baterije. Posebno se bavi ispitivanjem veze između strukturnih i transportnih svojstava sintetisanih materijala.

  Ključne reči: litijum-jonske baterije, katodni i anodni materijali, rendgenska difrakcija na prahu, utačnjavanje strukture, elektrohemijska svojstva

   

  Angažovanje u formiranju naučnih kadrova 

  Mentorski rad

   

  Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  Recenzentski rad

  Journal of Power Sources, Electrochimica Acta, Materials Characterization,The Journal of Physical Chemistry, Journal of Alloys and Compounds, Powder Technology, Materials Research Bulletin, Journal of Materials Science, RSC Advances, Journal of Electronic Materials, Journal of Solid State Electrochemistry, Ionics, Korean journal of Chemical Engineering, International Journal of Energy Research, Optoelectronics and Advanced Materials, Science of Sintering, Tehnika – Novi materijali

   

  Članstvo i funkcije 

  Stručna i naučna tela konferencija
  Učešće u radu komisija
  • Članica više komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor u istraživačka i naučna zvanja Instituta tehničkih nauka SANU, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Fakulteta za fizičku hemiju.
  • Članica Komisije za pripremu referata o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto jednog docenta na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.
  • Predsednica Izdavačkog saveta ITN SANU.
  Stručna i naučna društva

   

  Odabrane publikacije

  • Milović, M.; Vujković, M.; Jugović, D.; Mitrić, M. Electrochemical and Structural Study on Cycling Performance of γ-LiV2O5 Cathode. Ceramics International 2021, 47 (12), 17077–17083. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.016.
  • Jugović, D.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Škapin, S.; Barudžija, T.; Mitrić, M. Microsized Fayalite Fe2SiO4 as Anode Material: The Structure, Electrochemical Properties and Working Mechanism. J Electroceram 2021. https://doi.org/10.1007/s10832-021-00260-9.
  • Jugović, D. 11 Synthesis and Structural Characterization of Some Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries. In Advanced Ceramics and Applications; Gadow, R., Mitic, V. V., Eds.; De Gruyter, 2021; pp 123–154. https://doi.org/10.1515/9783110627992-011.
  • Jugović, D.; Mitrić, M.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Škapin, S.; Dojčinović, B.; Uskoković, D. Structural and Electrochemical Properties of the Li2FeP2O7/C Composite Prepared Using Soluble Methylcellulose. Journal of Alloys and Compounds 2019, 786, 912–919. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.01.392.
  • Jugović, D.; Milović, M.; Popović, M.; Kusigerski, V.; Škapin, S.; Rakočević, Z.; Mitrić, M. Effects of Fluorination on the Structure, Magnetic and Electrochemical Properties of the P2-Type NaxCoO2 Powder. Journal of Alloys and Compounds 2019, 774, 30–37. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.09.372.
  • Jugović, D.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Avdeev, M.; Dominko, R.; Jokić, B.; Uskoković, D. Structural Study of Monoclinic Li2FeSiO4 by X-Ray Diffraction and Mössbauer Spectroscopy. Journal of Power Sources 2014, 265, 75–80. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.04.121.
  • Milović, M.; Jugović, D.; Cvjetićanin, N.; Uskoković, D.; Milošević, A. S.; Popović, Z. S.; Vukajlović, F. R. Crystal Structure Analysis and First Principle Investigation of F Doping in LiFePO4. Journal of Power Sources 2013, 241, 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109.
  • Jugović, D.; Mitrić, M.; Kuzmanović, M.; Cvjetićanin, N.; Škapin, S.; Cekić, B.; Ivanovski, V.; Uskoković, D. Preparation of LiFePO4/C Composites by Co-Precipitation in Molten Stearic Acid. Journal of Power Sources 2011, 196 (10), 4613–4618. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.01.072.
  • Jugović, D.; Uskoković, D. A Review of Recent Developments in the Synthesis Procedures of Lithium Iron Phosphate Powders. Journal of Power Sources 2009, 190 (2), 538–544. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2009.01.074.
  • Jugovic, D.; Mitric, M.; Cvjeticanin, N.; Jancar, B.; Mentus, S.; Uskokovic, D. Synthesis and Characterization of LiFePO4/C Composite Obtained by Sonochemical Method. Solid State Ionics 2008, 179 (11–12), 415–419. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.03.014.

   

  Patenti