Izaberite vaš jezik

  Dokumenta i zakoni

   

  Institut tehničkih nauka SANU

  Statut Instituta tehničkih nauka SANU (PDF)

  Pravilnik o sprovođenju Platforme za otvorenu nauku MPNTR u Institutu tehničkih nauka SANU

  Pravilnik o javnim nabavkama

   

  Srpska akademija nauka i umetnosti

  Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, 23. mart 2010. godine, Službeni glasnik 18/10 (PDF)

  Statut Srpske akademije nauka i umetnosti (PDF)

   

  Naučnoistraživačka delatnost

  Zakon o nauci i istraživanjima (PDF)

  Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 129/2021)

  Zakon o Fondu za nauku (Sl. glasnik RS, br. 95/2018)

  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 32/07 od 03.04.2007.godine) (PDF)

  Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja („Službeni glasnik RS”, broj 159/20 i broj 14/23)

  Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS”, broj 159/20)

  Platforma za otvorenu nauku (2018)

   

  Intelektualna svojina

  Zakon o autorskim i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, br. 104 od 16. decembra 2009, 99 od 27. decembra 2011, 119 od 17. decembra 2012, 29 od 18. marta 2016 - US, 66 od 18. septembra 2019)

  WIPO Copyright Treaty, Geneva, December 20, 1996, came into force March 6, 2002

   

  Izdavačka delatnost

  Zakon o izdavanju publikacija (Sl. glasnik RS, broj 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 135/04; 101/05)

   

  Bibliotečko-informaciona delatnost

  Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 52 od 15. jula 2011, 78 od 3. avgusta 2021)

   

  Radni odnosi i penziono osiguranje

  Zakon o radu (Sl. glasnik RS, br. 24/05, 61/05 i 54/09, 32/2013 i 75/2014)

  Zakon o zaposlenima u javnim službama (Sl. glasnik RS, br. 113/2017 i 95/2018)

  Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

  Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zabranom vršenja zlostavljanja (Sl. glasnik RS, br. 62/2010)

  Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 1/2002)

  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014)