Izaberite vaš jezik

Grupa za optički aktivne i poluprovodničke nanostrukturne materijale

Inženjering hibridnih i kompozitnih nanostrukturnih materijala sa elektrooptičkom, fotonaponskom, fotokatalitičkom i termoelektričnom aktivnošću koji doprinose rešavanju globalnih ekološko-energetskih problema.

Kreiranje multifunkcionalnih hijerarhijskih struktura za dalji razvoj baterija za skladištenje energije, senzora, teranostika i biomaterijala.

Razvoj built-up metoda asembliranja 1D-tuba, 2D-folija, 3D-čestica, core-shell struktura, mezokristalita i tankih filmova.

Strukturna, termička, elektrohemijska i optička karakterizacija materijala.

Simulacija, modelovanje i optimizacija energetskih sistema. 

Istraživanja su fokusirana na:

  • Razvoj luminescentnih nanostrukturnih materijala visoke kvantne efikasnosti (up- i down-konvertora na bazi lantanoida) za primenu u medicini, termometriji, fotokatalizi, fotovoltaicima, forenzici i zaštiti dokumenta od vrednosti
  • Razvoj punjivih baterija na bazi mešovitih oksida/soli litijuma sa prelaznim metalima, kao i ispitivanje mogućnosti interkalacije litijumovog, natrijumovog i drugih jona u vodenim i organskim (aprotičnim) elektrolitima 
  • Dizajniranje fizičko-hemijsko-bioloških svojstava naprednih hibridnih nosača i kompozita na bazi kalcijum-fosfata i biopolimera, kao i multifunkcionalnih prevlaka na metalnim supstratima za primenu u inženjerstvu tkiva
  • Ispitivanje elektrohemijskih i korozionih svojstava različitih legura i elektroprovodnih polimera 
  • Razvoj optičkih i fiber-optičkih senzora, kao i metoda za optičku karakterizaciju materijala
  • Modelovanje, simulaciju i optimizaciju energetskih postrojenja, kao i razvoj metoda za merenje parametara fotonaponskih komponenti u cilju praćenja efikasnosti i prognoze proizvodnje.
  • Razvoj stohastičkih mernih metoda i celobrojnih zaštitnih kodova u različitim digitalnim sistemima

Lidija Mancic 03a

dr Lidija Mančić, naučna savetnica (rukovodilac)

dr Miloš Tomić, naučni savetnik

dr Nenad Ignjatović, naučni savetnik

dr Dragana Jugović, naučna savetnica

dr Tomislav Trišović, naučni savetnik

dr Branimir Jugović, naučni savetnik

dr Miloš Milović, viši naučni saradnik

dr Aleksandar Radonjić, viši naučni saradnik

dr Ivana Dinić, naučna saradnica

dr Ilija Batas-Bjelić, naučni saradnik