Izaberite vaš jezik

  dr Nina Obradović

   

  Naučne oblasti 

  P 400 Fizička hemija

  P 360 Neorganska hemija

  P 250 Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođena 1977. godine u Beogradu.

  • Magistaratura: 2005. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
   Tema: Proučavanje sinterovanja sistema ZnO-TiO2 
  • Osnovne studije: 2001. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
   Tema: Ispitivanje konstanti disocijacije tirozina i mogućnosti kompleksiranja sa Sn(II)-jonom 

   

  Naučna i istraživačka zvanja

  2017-  naučni savetnik

  2012-2017. viši naučni saradnik

  2008-2012. naučni saradnik

  2005-2008. istraživač-saradnik

  2002-2005. istraživač-pripravnik

  U institutu je zaposlena od 1. 10. 2002.

   

  Oblasti istraživanja

  Naučnoistraživačka delatnost dr Nine Obradović je orijentisana ka procesiranju prahova, sintezi i fizičkohemijskoj karakterizaciji multifunkcionalnih keramičkih materijala.  Ultratvrde keramike svoju primenu nalaze u izradi pancira i u avio-industriji, dok se neke koriste i u elektronskoj industriji. Porozne keramike imaju svoju primenu kao filteri u prečišćavanju vode. Dr Nina Obradović se posebno bavi ispitivanjem veze između strukturnih, električnih i mehaničkih svojstava sinterovanih materijala.

  Ključne reči: oksidi, nanostrukturni prahovi, mehanička aktivacija, sinterovanje, karakterizacija materijala, svojstva materijala, primena materijala

   

  Naučno i stručno usavršavanje

  • 2022. tri meseca, naučno usavršavanje na  Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Misuriju, SAD
  • 2021. tri meseca, naučno usavršavanje na  Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Misuriju, SAD
  • 2020. tri meseca, naučno usavršavanje na Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Misuriju, SAD
  • 2017. DAAD stipendija, tri meseca u Institutu za proizvodne tehnologije keramičkih komponenata i kompozita Univerziteta u Štutgartu, Nemačka
  • 2017. jedan mesec, naučno usavršavanje na Centralnom univerzitetu Severne Karoline, SAD

   

  Angažovanost u formiranju naučnih kadrova  

  Predavač i profesor na doktorskim studijama
  • Predaje Termalnu analizu-metode i primena i Procesiranje keramičkih materijala na doktorskim studijama, Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu
  Mentorski rad

   

  Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  Uređivanje časopisa
  Recenzent radova u časopisima

  Science of Sintering, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Alloys and Compounds, Ceramics International, Powder Technology, Journal of American Ceramic Society, Electrochemical and Solid State Letters, Processing and Application of Ceramics, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Material Science, Termochimica Acta, Journal of Advanced Ceramics, International Journal of Mechanical Sciences, Molecules, Materials, Tehnika, Journal of the Indian Chemical Society 

   

  Članstvo i funkcije 

  Stručna i naučna tela konferencija
  Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • Član Odbora za materijale SANU, 2022-
  • Član Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije, 2019-2021.
  • Član Upravnog odbora Instituta tehničkih nauka SANU, 2011-2018.
  • Članica više komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor u istraživačka i naučna zvanja ITN SANU
  • Član Komisije za praćenje rada zaposlenih u naučnim i istraživačkim zvanjima Institutu 
  Stručna i naučna društva 
  • Srpsko keramičko društvo (predsednica)
  • Društvo fizikohemičara Srbije
  • Evropsko keramičko društvo
  • Američko keramičko društvo
  • ETRAN

   

  Odabrane publikacije

  • Silvestroni, L.; Gilli, N.; Sangiorgi, A.; Corozzi, A.; Filipović, S.; Obradović, N.;  Ortiz-Membrado, L.; Jiménez-Piqué, E.; Fahrenholtz, W. G. Multi-phase (Zr,Ti,Cr)B2 solid solutions: preparation, multi-scale microstructure and local properties, Journal of Advanced Ceramics 2023, 12 (2), 414–431. https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220695.
  • Obradovic, N.; Fahrenholtz, W. G.; Corlett, C.; Filipovic, S.; Nikolic, M.; Marinkovic, B. A.; Failla, S.; Sciti, D.; Di Rosa, D.; Sani, E. Microstructural and Optical Properties of MgAl2O4 Spinel: Effects of Mechanical Activation, Y2O3 and Graphene Additions. Materials 2021, 14 (24), 7674. https://doi.org/10.3390/ma14247674.
  • Obradović, N.; Rusmirović, J.; Filipović, S.; Kosanović, D.; Marinković, A.; Radić, D.; Pavlović, V. Porous Cordierite-Supported Polyethyleneimine Composites for Nickel(II) and Cadmium(II) Ions Removal. DWT 2020, 192, 283–296. https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25736.
  • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Marković, S.; Blagojević, V.; Lević, S.; Savić, S.; Đorđević, A.; Pavlović, V. Formation Kinetics and Cation Inversion in Mechanically Activated MgAl2O4 Spinel Ceramics. J Therm Anal Calorim 2020, 140 (1), 95–107. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08846-w.
  • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Marković, S.; Blagojević, V.; Lević, S.; Savić, S.; Đorđević, A.; Pavlović, V. Formation Kinetics and Cation Inversion in Mechanically Activated MgAl2O4 Spinel Ceramics. J Therm Anal Calorim 2020, 140 (1), 95–107. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08846-w.
  • Obradović, N.; Pavlović, V.; Kachlik, M.; Maca, K.; Olćan, D.; Đorđević, A.; Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Pavlović, V. Processing and Properties of Dense Cordierite Ceramics Obtained through Solid-State Reaction and Pressure-Less Sintering. Advances in Applied Ceramics 2019, 118 (5), 241–248. https://doi.org/10.1080/17436753.2018.1548150.
  • Obradović, N.; Gigov, M.; Ðorđević, A.; Kern, F.; Dmitrovic, S.; Matović, B.; Ðorđević, A.; Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Petrović, P.; Pavlović, V. Shungite - a Carbon-Mineral Rock Material: Its Sinterability and Possible Applications. PAC 2019, 13 (1), 89–97. https://doi.org/10.2298/PAC1901089O.
  • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Corlett, C.; Đorđević, P.; Rogan, J.; Vulić, P. J.; Buljak, V.; Pavlović, V. Characterization of MgAl2O4 Sintered Ceramics. Science of Sintering 2019, 51 (4), 363–376. https://doi.org/10.2298/SOS1904363O.
  • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Kosanović, D.; Dapčević, A.; Đorđević, A.; Balać, I.; Pavlović, V. B. The Effect of Mechanical Activation on Synthesis and Properties of MgAl2O4 Ceramics. Ceramics International 2019, 45 (9), 12015–12021. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.095.
  • Obradović, N.; Kern, F. Properties of 3Y-TZP Zirconia Ceramics with Graphene Addition Obtained by Spark Plasma Sintering. Ceramics International 2018, 44 (14), 16931–16936. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.06.133.
  • Obradovic, N. Synthesis of Cordierite-Based Ceramics: monograph; Belgrade : Academic Mind, 2016.

   

  Ostali rezultati

  Tehnička rešenja
  • Tehničko rešenje Antonije Đorđević, Jovana Perović, Nina Obradović, Dragan Olćan, Jelena Dinkić, Marija Stevanović, Slobodan Savić, Aleksandra Krneta, Miodrag Tasić, Nikola Basta, Milka Potrebić, Milan Ilić, Dejan Tošić, Branko Kolundžija, Chamber for measurement of relative permittivity and loss tangent of dielectrics, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, projekat TR32005, 2018.

  Nagrade
  • 2021. Nagrada za najbolju poster prezentaciju na konferenciji ACA IX konferencija za poster Nebojša Mitrović, Borivoje Nedeljković, Nina Obradović, Magnetic features of MnZn ferrite for electronic applications
  • 2021. Nagrada Outstanding young TA & C researcher in Central & Eastern Europe, VI konferencija TEEC-TAC, Split, Hrvatska
  • 2016. Nagrada društva ETRAN za najbolji rad u okviru sekcije, Antonije Đorđević, Jelena Dinkić, Marija Stevanović, Dragan Olćan, Suzana Filipović, Nina Obradović, Measurement of permittivity of solid and liquid dielectrics in coaxial chambers
  • 2009. Nagrada Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju u 2007/2008 godini
  • 2005. Nagrada Jugoslovenskog društva za materijale za najbolju magistarsku tezu
  • 2004. Nagrada The top of synthesis and sintering za uspešan rad u oblasti sinterovanja za rad predstavljen na međunarodnoj konferenciji Mechanochemical Synthesis and Sintering, Novosibirsk, Rusija
  • 2001. Nagrada za najbolji naučnoistraživački rad u 2000/2001, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad Marking of tyrosine with Tc99m, autori: D. Janković, D. Đokić, N. Mandić-Obradović, T. Maksin