dr Magdalena Stevanović

 

Naučne oblasti 

B 001 Opšte biomedicinske nauke 

T 152 Kompozitni materijali

T 390 Tehnologija polimera, biopolimeri 

T 410 Farmaceutska i srodne tehnologije 

T 490 Biotehnologija 

P 400 Fizička hemija

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena u Beogradu 1974. godine.

 • Osnovne studije: 2002. Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju
  Tema: Određivanje hormona štitne žlezde T3 i T4 metodom radioimunološke analize sa različitim sistemima za odvajanje slobodne od vezane radioaktivnosti

 

Naučna, nastavna i istraživačka zvanja

2017- naučni savetnik

2012-2017. viši naučni saradnik

2008-2012. naučni saradnik

2007-2008. istraživač-saradnik

2003-2007. istraživač-pripravnik

2002-2003. postdiplomski pripravnički staž (jednogodišnji program koji pruža iskustvo učenja na radnom mestu), Institut za nuklearnu medicinu, Vojno-medicinska akademija, Beograd

U Institutu je zaposlena od 1. oktobra 2003.

 

Oblasti istraživanja

Naučni rad dr Magdalene Stevanović tiče se oblasti nauke o materijalima, nanotehnologije, nanomaterijala, nanomedicine, biomaterijala, polimernih materijala, kontrolisane dostave medikamenata. Istraživački rad je posebno usmeren na sinteze i karakterizacije biokompatibilnih mikro i nanočestica (mikro- i nanosfera bez i sa inkapsuliranim medikamentom) koje imaju primenu u kontrolisanoj dostavi lekova, tkivnom inženjerstvu, nanomedicini i dijagnostici.

Ključne reči: kontrolisana dostava lekova, nanomaterijali, nanomedicina, biomedicinska istraživanja, biomaterijali, karakterizacija materijala, infracrvena i UV/VIS-spektorskopija

 

Naučno i stručno usavršavanje

Studijski boravci
 • Univerzitet u Erlangenu - Nirnbergu, Institut za biomaterijale, Departman za nauku i inženjerstvo materijala, Nemačka, u okviru višegodišnje saradnje kojom koordinira sa prof dr Aldom R. Bokačinijem, 2014, 2015, 2019. i 2021. 
 • Nacionalni institut za biologiju, Departman za genetsku toksikologiju i biologiju kancera, Ljubljana, Slovenija, u okviru saradnje sa prof. dr Metkom Filipič, januar 2012. i decembar 2017. 
 • Tehnički univerzitet, Fakultet za mašinsko i industrijsko inženjerstvo, Beč, Austrija, u okviru saradnje kojom koordinira sa prof. dr Jurgenom Stampflom, maj 2019. i decembar 2021.
 • Univerzitet u Torinu, Departman ta molekularnu biotehnologiju i medicinske nauke, Italija, u grupi prof. dr Silvija Aima, sa kojim ima uspešnu saradnju u kontekstu istraživanja biodegradabilnih čestica za dijagnostiku magnetnom rezonancom, jun/jul 2014. i septembar 2016.
 • Univerzitet Pijemonta „A. Avogadro“, Departman za nauku i tehnološke inovacije, , Alesandrija, Italija, i Univerzitet u Torinu, Centar za molekularni imidžing, u okviru saradnje sa prof. dr Đuzepeom Diđilijom, 2016.
 • Dr Stevanović je koordinator i saradnje sa prof. dr Jorgeo Ludosom, Departman za biomedicinsko inženjerstvo Tehnološko-obrazovni institut u Atini, Fakultet za tehnološke aplikacije, Grčka
Licence i sertifikati
 • 2013. Sertifikat programa kontinuiranog usavršavanja Osnove i aplikacije kontrolisanog oslobađanja i dostave lekova, 2013, Beograd, Kurs profesora dr Nikolasa A. Pepasa, profesora hemijskog, biomedicinskog inženjerstva i farmacije Univerziteta u Teksasu
 • 2004. Medicinski asistent sa državnim sertifikatom fakultetskog nivoa, Ministarstvo zdravlja

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

Dr Magdalena Stevanović je aktivno učestvovala u formiranju istraživačke grupe čije se težište istraživanja fokusira na novim materijalima, kontrolisanoj dostavi lekova, nanomedicini, biomedicinskom inženjerstvu. Rukovodilac je tematske istraživačke grupe u Institutu - Grupa za biomedicinsko inženjerstvo i nanobiotehnologiju

Angažman u svojstvu gostujućeg profesora na Univerzitetu u Erlangenu, 2019.

U okviru projekata kojima je dr Stevanović rukovodila, saradnici ITN SANU boravili su na Univerzitetu u Erlangenu (Nemačka), Univerzitetu u Torinu (Italija), Univerzitetu u Aleksandriji (Italija), Nacionalnom institutu za biologiju (Slovenija), Tehničkom univerzitetu, Fakultet za mašinsko i industrijsko inženjerstvo (Austrija), gde su sticali nova znanja i savladavali metode iz problematika projekata.

Mentorski rad
Doktorati
Master teze

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

Nacionalni projekti
Međunarodni projekti

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Gostujući urednik
Član uređivačkog odbora
Recenzentski rad

Materials Research Bulletin, Biomaterials, Acta Biomaterialia, Journal of Nanobiotechnology, Chemical Engineering Journal, RSC Advances, Nanomedicine-UK, Macromolecular Chemistry & Physics, Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition, Nanotechnology, Langmuir, Biomedical Materials, Science of Advanced Materials, Journal of Hazardous Materials, ACS Applied Materials and Interfaces, BioInorganic Reaction Mechanisms, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Materials Letters, Scientific Reports (Nature publishing group), Hemijska industrija, Tehnika - Novi materijali

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
 • 2011- članica Predsedništva Zajednice instituta Srbije od 2011. godine do danas
 • članica Saveta poslodavaca Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, čija je uloga unapređenje studijskog programa i nastavnog procesa
 • 2019- članica Upravnog odbora Instituta tehničkih nauka SANU
 • Članica Kolegijuma ITN SANU
 • Predsednica Komisije za praćenje rada zaposlenih u naučnim i istraživačkim zvanjima ITN SANU
 • 2017-2022. članica Upravnog odbora COST akcije CA16217
 • 2016-2020. članica Upravnog odbora COST Akcije CA15114, Inovativne, antimikrobne prevlake za prevenciju infektivnih bolesti
 • 2011-2015. članica Upravnog odbora projekta COST akcije TD1004, Teranostički imidžing i terapija: Akcija u cilju razvoja novih nanosistema za slikom navođenu dostavu lekova
 • Evaluator je pod ugovorom, za Evropsku komisiju (Research Executive Agency-REA), predloga projekata podnetih za H2020, kao i predloga projekata za Izraelsko ministarstvo nauke. Kontrolor kvaliteta evaluacija predloga projekata podnetih Evropskom savetu za inovacije i Izvršnoj agenciji za mala i srednja preduzeća (European Innovation Council and SMEs Executive Agency).
Stručna i naučna društva 

 

Odabrane publikacije

 • Filipović, N.; Ušjak, D.; Milenković, M. T.; Zheng, K.; Liverani, L.; Boccaccini, A. R.; Stevanović, M. M. Comparative Study of the Antimicrobial Activity of Selenium Nanoparticles With Different Surface Chemistry and Structure. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 8, 624621. https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.624621.
 • Stevanović, M.; Lukić, M. J.; Stanković, A.; Filipović, N.; Kuzmanović, M.; Janićijević, Ž. Biomedical Inorganic Nanoparticles: Preparation, Properties, and Perspectives. In Materials for Biomedical Engineering; Elsevier, 2019; pp 1–46. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102814-8.00001-9.
 • Stevanović, M. Biomedical Applications of Nanostructured Polymeric Materials. In Nanostructured Polymer Composites for Biomedical Applications; Elsevier, 2019; pp 1–19. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816771-7.00001-6.
 • Filipović, N.; Veselinović, L.; Ražić, S.; Jeremić, S.; Filipič, M.; Žegura, B.; Tomić, S.; Čolić, M.; Stevanović, M. Poly (ε-Caprolactone) Microspheres for Prolonged Release of Selenium Nanoparticles. Materials Science and Engineering: C 2019, 96, 776–789. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.073.
 • Catanzaro, V.; Digilio, G.; Capuana, F.; Padovan, S.; Cutrin, J. C.; Carniato, F.; Porta, S.; Grange, C.; Filipović, N.; Stevanović, M. Gadolinium-Labelled Cell Scaffolds to Follow-up Cell Transplantation by Magnetic Resonance Imaging. JFB 2019, 10 (3), 28. https://doi.org/10.3390/jfb10030028.
 • Stevanović, M. Polymeric Micro- and Nanoparticles for Controlled and Targeted Drug Delivery. In Nanostructures for Drug Delivery; Elsevier, 2017; pp 355–378. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46143-6.00011-7.
 • Stevanović, M.; Filipović, N.; Djurdjević, J.; Lukić, M.; Milenković, M.; Boccaccini, A. 45S5Bioglass®-Based Scaffolds Coated with Selenium Nanoparticles or with Poly(Lactide-Co-Glycolide)/Selenium Particles: Processing, Evaluation and Antibacterial Activity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2015, 132, 208–215. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.05.024.
 • Stevanović, M.; Bračko, I.; Milenković, M.; Filipović, N.; Nunić, J.; Filipič, M.; Uskoković, D. P. Multifunctional PLGA Particles Containing Poly(l-Glutamic Acid)-Capped Silver Nanoparticles and Ascorbic Acid with Simultaneous Antioxidative and Prolonged Antimicrobial Activity. Acta Biomaterialia 2014, 10 (1), 151–162. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.030.
 • Stevanović, M.; Kovačević; Petković; Filipič; Uskoković. Effect of Poly-&alpha, &gamma, L-Glutamic Acid as a Capping Agent on Morphology and Oxidative Stress-Dependent Toxicity of Silver Nanoparticles. IJN 2011, 2837. https://doi.org/10.2147/IJN.S24889.
 • Stevanović, M.; Maksin, T.; Petković, J.; Filipič, M.; Uskoković, D. An Innovative, Quick and Convenient Labeling Method for the Investigation of Pharmacological Behavior and the Metabolism of Poly(DL-Lactide-Co-Glycolide) Nanospheres. Nanotechnology 2009, 20 (33), 335102. https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/33/335102.

 

Ostali rezultati

Patenti
 • Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 53485: Postupak dobijanja multifunkcionalnih mikro i nanokompozitnih sfera sa nanočesticama srebra obloženim biorazgradivim polimerima, pronalazači: Magdalena Stevanović, Dragan Uskoković, Igor Savanović, Republika Srbija Zavod za intelektualnu svojinu, patent broj 2014/8009-P-2011/007
 • Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 52770: Postupak dobijanja mikrosfera bioresorbilnog polimera poli(DL-laktid-ko-glikolida) koje sadrže askorbinsku kiselinu; nosilac patenta ITN SANU, pronalazači: Magdalena Stevanović, Dragan, Uskoković, Republika Srbija Zavod za intelektualnu svojinu, patent broj: 1565/07; P-2006/0542 Beograd, od 27. 9. 2006.
Nagrade
 • Nagrada Društva za istraživanje materijala za najbolju doktorsku disertaciju (Objavljeno u Conference reports-MRS BULLETIN, Volume 34, March 2009, p. 213-214
 • Nagrada Društva za istraživanje materijala za najbolju magistarsku tezu (Objavljeno u Conference reports-MRS BULLETIN, Volume 31, December 2006, p. 1023-1024
Predavanja po pozivu
 • Polyester micro- and nanospheres for controlled drug delivery, nanomedicine and other biomedical applications: progress and challenges, 8th Annual International Symposium of Drug Delivery Systems – 2018, Meeting the Challenges with Innovations, 19-21. jul 2018, Sankt Petersburg, Rusija 
 • Multifunctional poly (lactide-co-glycolide) particles containing selenium nanoparticles for biomedical applications, 5 Years of ‘Biomaterials Erlangen, 2nd Erlangen Symposium on Biomaterials: Challenges for the 21st Century, TOPbiomat Symposium, 19. novembar 2014, Univerzitet u Erlangenu - Nirnbergu, Nemačka
 • Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine: Polyester micro and nanospheres as carriers for different medicaments, Univerzitet u Torinu, 20. jun 2014, Torino, Italija
 • Polyester micro- and nanospheres as carriers for different medicaments, 29. oktobar 2012, Kings koledž, London, Velika Britanija
 • Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine, Center for Biomaterials, Biomedical Research Institute, Korea Institute of Science and Technology-KIST, 4. jun 2012, Seul, Koreja
 • Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine: Poly (lactide-co-glycolide) micro and nanospheres, National Institute of Biology (NIB), 27. januar 2012, Ljubljana, Slovenija