Grupa za biomedicinsko inženjerstvo i nanobiotehnologiju

Oblast rada grupe podrazumeva kombinovanje najsavremenijih eksperimentalnih tehnika i istraživanja multidisciplinarnog karaktera u cilju razvoja metoda, programa i materijala kao što su multifunkcionalne čestice, skafoldi, membrane i hidrogelovi bez i sa imobilisanim supstancama. Istraživanja imaju uticaj na polju biomedicinskog inženjerstva, kontrolisane dostave aktivnih supstanci, tkivnog inženjerstva, rehabilitacionog inženjerstva, biomaterijala, nanomedicine, kompjuterskih simulacija i metoda, in vitro i in vivo studija, sve u cilju transfera znanja i tehnologija od koncepta preko istraživanja do kliničke primene (sinteza → karakterizacija → funkcionalizacija, optimizacija → simulacija, predikcija → detekcija, bioočitavanje → klinička ispitivanja). 

Glavni pravci ovih istraživanja mogu se podeliti na: 

  • identifikaciju pouzdanih metoda za kontrolisanu sintezu, optimizaciju i funkcionalizaciju polimernih čestica, skafolda, nanočestica metala, metaloida i njihovih oksida, membrana, hidrogelova sa odzivom na odgovarajuće stimulanse, itd.;
  • karakterizaciju raznovrsnih materijala sa ciljem utvrđivanja fizičkohemijskih, elektrohemijskih, morfoloških, i ostalih karakteristika koje su od značaja za njihovu potencijalnu primenu;
  • in vitro i in vivo ispitivanja bioloških efekata, pretklinička i klinička istraživanja;
  • razvoj metoda i programa za bioinženjerske probleme (tehnologije za rehabilitaciju i pomoć hendikepiranima, funkcionalna električna stimulacija, mašinsko učenje, data science, prediktivna analitika); 

Grupa ima razvijenu međunarodnu saradnju i široko polje ekspertize (fizička hemija, tehnologija, elektrotehnika, biologija). Istraživači se bave različitim metodama i sistemima, ali povezano u okviru jedinstvenog šireg konteksta biomedicinskog inženjerstva i nanobiotehnologije.