Izaberite vaš jezik

Grupa za biomedicinsko inženjerstvo i nanobiotehnologiju

Oblast rada grupe podrazumeva kombinovanje najsavremenijih eksperimentalnih tehnika i istraživanja multidisciplinarnog karaktera u cilju razvoja metoda, programa i materijala kao što su multifunkcionalne čestice, skafoldi, membrane i hidrogelovi bez i sa imobilisanim supstancama. Istraživanja imaju uticaj na polju biomedicinskog inženjerstva, kontrolisane dostave aktivnih supstanci, tkivnog inženjerstva, rehabilitacionog inženjerstva, biomaterijala, nanomedicine, kompjuterskih simulacija i metoda, in vitro i in vivo studija, sve u cilju transfera znanja i tehnologija od koncepta preko istraživanja do kliničke primene (sinteza → karakterizacija → funkcionalizacija, optimizacija → simulacija, predikcija → detekcija, bioočitavanje → klinička ispitivanja). 

Glavni pravci ovih istraživanja mogu se podeliti na: 

  • identifikaciju pouzdanih metoda za kontrolisanu sintezu, optimizaciju i funkcionalizaciju polimernih čestica, skafolda, nanočestica metala, metaloida i njihovih oksida, membrana, hidrogelova sa odzivom na odgovarajuće stimulanse, itd.;
  • karakterizaciju raznovrsnih materijala sa ciljem utvrđivanja fizičkohemijskih, elektrohemijskih, morfoloških, i ostalih karakteristika koje su od značaja za njihovu potencijalnu primenu;
  • in vitro i in vivo ispitivanja bioloških efekata, pretklinička i klinička istraživanja;
  • razvoj metoda i programa za bioinženjerske probleme (tehnologije za rehabilitaciju i pomoć hendikepiranima, funkcionalna električna stimulacija, mašinsko učenje, data science, prediktivna analitika); 

Grupa ima razvijenu međunarodnu saradnju i široko polje ekspertize (fizička hemija, tehnologija, elektrotehnika, biologija). Istraživači se bave različitim metodama i sistemima, ali povezano u okviru jedinstvenog šireg konteksta biomedicinskog inženjerstva i nanobiotehnologije.

Lidija Mancic 03a

dr Magdalena Stevanović, naučna savetnica (rukovodilac)

dr Lana Popović Maneski, viša naučna saradnica

dr Zoran Stojanović, naučni saradnik

dr Maja Kuzmanović, naučna saradnica

dr Nenad Filipović, naučni saradnik

Nina Tomić, istraživačica-pripravnica