Izaberite vaš jezik

Grupa za korelaciju svojstava i funkcionalnih osobina kondenzovane materije

Korelacija fizičkih i fizičkohemijskih svojstava poluprovodničkih, dielektričnih i feroelektričnih materijala sa optičkim, električnim, elektrohemijskim i drugim funkcionalnim osobinama.

Primena različitih metoda procesiranja koje omogućuju da se modifikuje kristalna struktura čestica, posebno odnos površinskih i strukturnih defekata, u cilju poboljšanja funkcionalnih osobina poluprovodničkih, dielektričnih i feroelektričnih materijala kao foto(elektro)katalizatora, selektivnih elektrohemijskih senzora za identifikaciju polutanata i vlage, biosenzora, inetrnih prevlaka, itd.

Oblasti istraživanja:

  • Oksidni poluprovodnički materijali.
  • Dielektrični i feroelektrični materijali na bazi perovskita.
  • Materijali na bazi kalcijum fosfata.
  • Kristalna struktura sa akcentom na defekte u kristalnoj rešetki.
  • Infracrvena, ramanska, fotoluminiscentna i UV-Vis difuzna refleksiona spektroskopija, impedansna spektroskopija.
  • Metode termijske karakterizacije TG/DTA, DSC, dilatometrija
  • Foto(elektro)katalizatori, selektivni elektrohemijski senzori, biosenzori.
  • Matematičko i kompijutersko modelovanje, termodinamika i kinetika visokotemperaturnih procesa u materijalima na bazi silicijuma i aluminijuma.

Lidija Mancic 03a

dr Smilja Marković, naučna savetnica (rukovodilac)

dr Nebojša Labus, viši naučni saradnik

dr Ljiljana Veselinović, viša naučna saradnica

dr Ana Stanković, naučna saradnica

dr Aleksandar Mitrašinović, naučni saradnik

Katarina Aleksić, istraživačica-pripravnica