Izaberite vaš jezik

  dr Jelena Živojinović

   

  Naučne oblasti 

  P 400 Fizička hemija

  P 265 Fizika poluprovodnika

  T 153 Keramički i praškasti materijali

  T 150 Tehnologija materijala

   

  Biografski podaci i obrazovanje

  Rođena 1982. godine u Beogradu

  • Osnovne studije: 2011, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju
   Tema: EPR detekcija biomarkera za ALS

   

  Naučna i istraživačka zvanja

  2020 –    naučni saradnik

  2017-2020. istraživač-saradnik (reizbor)

  2012-2017. istraživač-saradnik

  2011-2012. istraživač-pripravnik

  U institutu je zaposlena od  1. novembra 2011. godine.

   

  Oblasti istraživanja

  Naučnoistraživački rad dr Jelene Živojinović usmeren je na sintezu i karakterizaciju: mehanički aktiviranih ne dopiranih i dopiranih prahova perovskitne strukture i sinterovanjem dobijenih keramičkih materijala. Akcenat istraživanja je na ispitivanju uticaja mehaničke aktivacije i vrste dopanta na strukturu praha i keramičkog materijala, kao i na sam uticaj novodobijene strukture na električna svojstva keramike.

  Ključne reči: mehanička aktivacija, sinteza prahova perovskitne strukture, sinterovanje, karakterizacija prahova i keramike, elektrokeramički materijali. 

   

  Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

  • Međuakademijska saradnja SANU i Slovačke akademija nauka (SAS): zajednički projekti za period 2021–2022. godine; predlog za naziv projekta: Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current sintering technique (Priprema BZT keramike konvencionalnom i impulsnom tehnikom sinterovanja električne struje) ID: SANU-SAS-21-01

   

  Podrška naučnom izdavaštvu

  Recenzentski rad za časopis Science of Sintering 

   

  Članstvo i funkcije 

  Stručna i naučna tela konferencija
  • Konferencija srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Application IX, član organizacionog odbora

  Stručna i naučna društva 
  • Srpsko keramičko društvo
  • Američko keramičko društvo

   

  Odabrane publikacije

  • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Vujančević, J.; Peleš, A.; Blagojević, V. Point Defects and Their Effect on Dielectric Permittivity in Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2021, 53 (3), 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K.
  • Kosanović, D.; Labus, N.; Živojinović, J.; Peleš-Tadić, A.; Blagojević, V.; Pavlović, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
  • Pavlović, V.P.;Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Živojinović, J.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Raman spectra of the materials based on mechanically activated alkaline earth metal titanates, in Zbornik radova / 64. godišnja konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN 2020 i 7. internacionalna konferencija za elektrotehniku, elektroniku i računarstvo IcETRAN 2020 = 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020 and 64th National Conference on Electronics, Telecommunication, Computing, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 2020 = Proceedings. Beograd : Društvo za ETRAN : Akademska misao, 2020.
  • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Labus, N. J.; Blagojević, V. A.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Analysis of the Initial-Stage Sintering of Mechanically Activated SrTiO3. Sci Sintering 2019, 51 (2), 199–208. https://doi.org/10.2298/SOS1902199Z.
  • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Kosanović, D.; Marković, S.; Krstić, J.; Blagojević, V. A.; Pavlović, V. B. The Influence of Mechanical Activation on Structural Evolution of Nanocrystalline SrTiO3 Powders. Journal of Alloys and Compounds 2017, 695, 863–870. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.
  • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
  • Kosanović, D.; Obradović, N.; Živojinović, J.; Maričić, A.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2 System. Sci Sintering 2012, 44 (3), 271–280. https://doi.org/10.2298/SOS1203271K.
  • Kosanović, D.; Obradović, N.; Živojinović, J.; Filipović, S.; Maričić, A.; Pavlović, V.; Tang, Y.; Ristić, M. M. Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3. Sci Sintering 2012, 44 (1), 47–55. https://doi.org/10.2298/SOS1201047K.