Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

 

Institut tehničkih nauka SANU

Statut Instituta tehničkih nauka SANU (PDF)

Pravilnik o sprovođenju Platforme za otvorenu nauku MPNTR u Institutu tehničkih nauka SANU

 

Srpska akademija nauka i umetnosti

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, 23. mart 2010. godine, Službeni glasnik 18/10 (PDF)

Statut Srpske akademije nauka i umetnosti (PDF)

 

Naučnoistraživačka delatnost

Zakon o nauci i istraživanjima (PDF)

Zakon o inovacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 110/2005 i 18/2010) (PDF)

Zakon o Fondu za nauku (Sl. glasnik RS, br. 95/2018)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 32/07 od 03.04.2007.godine) (PDF)

Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja („Službeni glasnik RS”, broj 159/20)

Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa („Službeni glasnik RS”, broj 159/20)

 

Intelektualna svojina

Zakon o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS 104/09 i 99/11) (PDF)

WIPO Copyright Treaty, Geneva, December 20, 1996, came into force March 6, 2002

 

Izdavačka delatnost

Zakon o izdavanju publikacija (Sl. glasnik RS, broj 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 135/04; 101/05) (PDF)

 

Bibliotečko-informaciona delatnost

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 52/11) (PDF)

 

Radni odnosi i penziono osiguranje

Zakon o radu (Sl. glasnik RS, br. 24/05, 61/05 i 54/09, 32/2013 i 75/2014)

Zakon o zaposlenima u javnim službama (Sl. glasnik RS, br. 113/2017 i 95/2018)

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 36/10) (PDF)

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zabranom vršenja zlostavljanja (Sl. glasnik RS, br. 62/2010) (PDF)

Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 1/2002) (PDF)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014)

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU