Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo. ISSN 0351-2266
Serial publications

 

 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 1 : 1. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1979. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Džakula Dragutin, Janković Branko, Plovne reke Jugoslavije, p. 5
 2. Bilen Branislav, Odredjivanje snage kormilarske mašine, str. 11
 3. Tomašević Ivana, Lučki remorker od 2310 KS, str. 17
 4. Jungić Stevan, Retrospektiva razvoja rečnog saobraćaja, str. 25
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 1 : 2. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1979. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Jungić Stevan, Značaj naučno-tehničkog progresa za rečni saobraćaj Jugoslavije, str. 3
 2. Bilen Branislav, Grgić Aleksandar, Sila u užadima za vezu potiskivača I barži, str. 13
 3. Omčikus Atanasije, Andrijašević Gojko, Brodovi za opsluzivanje plivajućih plarformi, str. 25
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 1 : 3. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1979. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Petrović Siniša, Plovni put u rečnom toku i njegove specifičnosti sa gledišta plovidbe, str. 2
 2. Jovanović Mladen, Prilog razmatranju odredjivanja optimalne brzine plovila u kanalu trapeznog poprečnog preseka, str. 9
 3. Tomašević Hranislav, Iskorišćenje savremenih plovnih bagera u Jugoslaviji, str. 23
 4. Domonji Martin, Predlog rešenja za prevoz cementa rečno-kanalskim putem, str. 28
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 1 : 4. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1979. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Janković Branko, Tehnički uslovi za projektovanje i opremanje prevodniča i pristaništa, str. 2
 2. Popović Nenad, Kanal Morava-Vardar, str. 9
 3. Bilen Branislav, Rekonstrukčija bagera „Jadar“, str. 14
 4. Jovanović Dimitrije, Razvojne mogućnosti propelera sa čikloidnim putanjama elemenata krila, str. 16
 5. Grubor Milan, Školovanje kadrova, str. 21
 6. Vučićević Miodrag, Bezbednost plovidbe i samozaštita, str. 25
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 2 : 5. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1980. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Bilen Branislav, Elastični mehanički sistem pod delovanjem impulsnog opterećenja, str. 2
 2. Mikovilović Dragan, Trasiranje sidrenog ždrela, str. 8
 3. Janković Branko, Zimovnici kao objekti bezbednosti plovidbe na plovnim putevima unutrašnjih voda, str. 13
 4. Tomašević Hranislav, Stepen iskorišćenja bagerske pumpe, str. 26
 5. Tomašević Hranislav, Uticaj hidrauličkog transporta na promenu krupnoće materijala, str. 31
 6. Popović Nenad, Marine, luke za nautički turizam i sport na moru i rekama, str. 33
 7. Lazić Budimir, Efekti modernizacije prevoznih kapaciteta putem rekonstrukcije teretnjaka serije 67, str. 38
 8. Novaković Aleksandar, Problemi plovidbe za vreme izgradnje hidroenergetskog i plovidbenog sistema DJerdap II, str. 45
 9. Vukičević Vlastimir, Obrazovanje kadrova za potrebe brodarstva, brodogradnje i hidrogradnje, str. 50
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 2 : 6-7. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1980. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Žakula Dragutin, Plovni kanal Sava-Dunav, str. 2
 2. Ribar Borivoje, Odredjivanje snage na osnovu broda uzorka, p. 8
 3. Čolić S. Vladeta, Istrazivanje porekla postojeće metode za odredjivanje ekvivalenata sopstvene težine broda i kritična analiza njene primene u našem brodarstvu, str. 13
 4. Grgić Aleksandar, Poredjenje nekih karakteristika barži sa dvodnom izradjenom po poprečnom i uzdužnom sistemu gradnje, str. 23
 5. Dokić Mirko, Finansiranje održavanja, str. regulacije i izgradnje plovnih puteva, sa osvrtom na lokaciju preduzeća u području plovnih puteva, str. 34
 6. Jungić M. Stevan, Infrastruktura u rečnom saobraćaju (pojam i sadžaj), str. 40
 7. Novaković Aleksandar, Karakteristike plovnog puta dunava i gabariti brodova pred kraj ovog stoleća, str. 44
 8. Tomašević Hranislav, Izbor materijala za zaštitu bagerske pumpe od trošenja, str. 46
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 3 : 8. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1981. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Džodžo Borislav, O postupku izračunavanja svojstvenih frekvencija granastih torzijskih sistema koji daje kontinualnu krivu ostatka, p. 2
 2. Jovanović Mladen, Odredjivanje glavnih dimenzija i otpora potiskivačkih sastava, str. 7
 3. Bašić Dragomir, Hidraulika na plovnim bagerima, str. 18
 4. Jungić Steva, Infrastruktura kao elemenat regulisanja ekonomskih odnosa u rečnoj privredi, str. 27
 5. Popović Nenad, Klasifikacija tla za iskope i bagerovanja plovnih kanala i luka, str. 33
 6. Spasić R. Tomislav, Korozija I zaštita brodova gradjenih od aluminijumovih legura, str. 36
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 3 : 9. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1981. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Janković Branko, Kratak osvrt na regulaciju Dunava na sektoru Dalj km 1350-1360, str. 3
 2. Jovanović Mladen, Uronjaj-značajan fenomen u plovidbi potiskivačkih sastava u ograničenom plovnom putu, str. 9
 3. Čolić Vladeta, Prilog metodici odredjivanja koeficijenta sektora (deonice) plovnog puta-jednog od osnovnih činilaca merodavnih za obračunavanje prevoznih učinaka i medjunarodnih usluga pri plovidbi brodova na dunavskoj plovnoj mreži, str. 14
 4. Mikovilović Dragan, Tehnologija izrade sapnica, str. 22
 5. Popović Nenad, Nove metode i tehnologija kod gradjenja luka i pristaništa, str. 29
 6. Nikolić Zoran, Čamci sa električnim pogon, str. 34
 7. Grubor Milan, Sidrište na Dunavu u Beogradu, str. 36
 8. Skender Dragoslav, Dodatni sistem grejanja na brodu, str. 38
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 3 : 10. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1981. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Grujin M. Spasoje, Primena metode konačnih elemenata u inženjerskoj praksi, str. 3
 2. Marković Ante, Proizvodnja propelera za rečne brodove, str. 15
 3. Davidović Milojko, Primena evropskih propisa o medjunarodnom prevozu opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima na Dunavu, str. 21
 4. Dokić Mirko, O komparativnim prednostima rečnog saobraćaja, p. 23
 5. Popović Nenad, Savremeno pristanište na moru, str. 30
 6. Ostojić Mario, Naša rečna brodogradnja gradi savremene kontejnere i Ro-Ro brodove, str. 34
 7. Skender Dragoslav, Podmazivanje rečnih brodova, p. 35
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 3 : 11. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1981. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Janković Branko, Sektor Kamičak km 79-85 reke Save jedan od ograničavajućih faktora na plovnom putu reke Save, str. 2
 2. Vasiljević Nebojša, Brodovi potiskivači velike snage na Dunavu, str. 10
 3. Dokić Mirko, Razvoj plovnih puteva i pristaništa u Jugoslaviji, str. 28
 4. Popović Nenad, Ekonomija i organizacija bagerskih radova, str. 51
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 4 : 12. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1982. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Jovanović Miodrag, Primena linearizovane metode karakteristika u hidrauličnoj analizi punjenja i pražnjenja brodske prevodnice, p. 3
 2. Radojičić Dejan, Gliserske forme bez stepenika, str. 10
 3. Radmilović Zoran, Naučno istraživački rad u oblasti brodarstva, brodogradnje i hidrogradnje u Norveškoj, str. 21
 4. Ostojić Marko, Jedro-anahronizam ili izazov budućnosti, str. 51
 5. Gerhard Wiedemann, Mere za odbranu od rizika na unutrašnjim vodnim putevima, str. 56
 6. Dokić Mirko, Razvoj plovnih puteva i pristaništa u Jugoslaviji, str. 66
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 4 : 13-14. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1982. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Janković Branko, Regulacija reke, str. 3
 2. Kristoforović Jovan, Skela "Lokrum", str. 15
 3. Jungić Stevan, Rezultati poslovanja rečnog saobraćaja u 1981. godini, str. 18
 4. Jovović Marko, Model i utvrdjivanje ekonomije efikasnosti za investiranje i privredjivanje vodenim putevima, str. 22
 5. Jovanović S. Dimitrije, Razvojne mogućnosti propelera sa cikloidnim putanjama elemenata krila-II deo, str. 26
 6. Ostojić Dragan, Kontenerski transport u svetu i kod nas, str. 37
 7. Mikovilović Dragan, Snimanje oblika broda u toku remonta, str. 46
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 4 : 15-16. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1983. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Radojčić Dejan, Primena regresione analize za izračunavanje otpora gliserskih formi bez stepenika I-II deo, str. 3
 2. Domonji Martin, Navigaciono-tehničke karakteristike mreže plovnih kanala hs D-T-D, str. 23
 3. Tonić Dragiša, Izbor pogonskih motora za brodove unutrašnje plovidbe, str. 29
 4. Dokić Mirko, O aktuelnim problemima rečnog saobraćaja i plovnih puteva sa zaključima i podsticajnim merama njihovog daljeg razvoja, str. 30
 5. Tutunović Dejan, Putna brzina u vodenom saobraćaju kao funkcija savremenog obeležavanja plovnog puta, sredstava veze i bezbednosti plovidbe, str. 41
 6. Tutunović Dejan, Podvodni transport gasa, str. 44
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 4 : 17. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1983. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Jovanović Dimitrije, Brodski pogoni pomoću konvertora energije vetra, str. 3
 2. Janković Branko, Regulacija Dunava od Jugoslovensko- Madjarske granice do Beograda, str. 12
 3. Lazić Milenko, Funkcionalna organizacija tehničke službe u organizacijama udruženog rada za vodne puteve, str. 16
 4. Radmilović R. Zoran, Primena nuklearnih postrojenja na brodovima, str. 21
 5. Ostojić Mario, Okrugli što o rečnom i rečno-morskom saobraćaju Jugoslavije, str. 32
 6. Grubor Milan, Plovidba potiskivanih brodskih sastava, str. 36
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 4 : 18. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1983. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Babović Aleksandar, Dva nova veza za generalne terete u luci Bar, str. 3
 2. Vasiljević Nebojša, Ro-Ro transport na unutrašnjim plovnim putevima, str. 8
 3. Grubor Milan, Katamaran "Han Kardan" u probnoj vožnji, str. 16
 4. Bjelica Sreten, Nov brod za obeležavanje plovnih puteva "Istrajni I", str. 18
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 5 : 19. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1984. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Palić Vlastimir, Poništavanje ostatne deformacije ugiba zavarenog nosača promenom pogonske energije, str. 3
 2. Grgić Aleksandar, Dakić Momčilo, Mini bager MB-30, str. 12
 3. Grgić Aleksandar, Nova univerzalna pravila za baždarenje pomorskih brodova, str. 18
 4. Petrušić Dušan, Regulacija plovnog puta Save od Rogovice do Šamca, str. 22
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 5 : 20-21. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1984. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Palić Vlastimir, Primena linearnog regresionog modela ekstremnog eksperimenta pri odedjivanju ugaonih deformacija zavarenih suočenih spojeva, str. 3
 2. Palić Vlastimir, Primena nelinearnog regresionog modela kod ekstremnog eksperimenta, str. 9
 3. Petrušić Dušan, Slavonsko-baranjska regija, veliki potencijal razvoja rečnog saobraćaja, str. 15
 4. Petrušić Dušan, Iskorišćenje ukupnog fonda vremena u rečnom brodarstvu SR Hrvatske, str. 21
 5. Tutunović Dejan, Novi višenamenskih brodova za podmorsko opsluživanje platformi i cevovoda, str. 25
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 6 : 22-23. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1985. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Palić Vlastimir, Odedjivanje ugiba zavarenog II-nosača pomoću ekstremnog eksperimenta, str. 3
 2. Palić Vlastimir, Uticaj razmaka izmedju šavova na veličinu ugiba zavarenih nosača, str. 9
 3. Palić Vlastimir, Uticaj početnog naponskog stanja na veličinu ostatnog ugiba zavarenih nosača, str. 15
 4. Radmilović Zoran, Čolić Vladimir, Razvoj rečnog teretnog saobraćaja na području Beograda, str. 19
 5. Petrušić Dušan, Šta je pokazala plovidba Savom do Zagreba, p. 26
 6. Čolić Vladeta, Prikaz monografije "Naučna istrazivanja i metode eksperimentalnih odredjivanja tehničko-eksploatacionih osobenosti brodova dunavske plovne mreže-deo:otpori broda, str. 30
 7. Tutunović Dejan, Rečno-morska škuna, str. 33
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 6 : 24-25. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1985. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Bilen Branislav, Propulzija sistema sa većim brojem nezavisnih izvora snage (hidrostatićka transmisija), str. 3
 2. Purgarić Marjan, Putnički saobraćaj na Dunavu, str. 9
 3. Čolić Vladeta, Radmilović Zoran, Razvoj rečnog putničkog saobraćaja na području Beograda, str. 14
 4. Petrušić Dušan, Osvrt na dugoročni program razvoja saobraćaja SR Hrvatske, str. 18
 5. Bilen Branislav, Nikolić Zoran, Osovinski generator sa hidrostatičkom transmisijom snage, str. 23
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 7 : 26-27. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1986. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Bilen Branislav, Nedeljković Miloje, Bager "Jadar" projektantske osnove, str. 3
 2. Labus Mirko, Tutunović Dejan, Bager "Jadar" iskustva stečena u eksploataciji, str. 7
 3. Čolić Vladeta, Prikaz studije "Rečno brodarstvo Jugoslavije", str. 14
 4. Ružić Dobrosav, Neki problemi pri kalibrisanju cevi velikih prečnika, str. 17
 5. Purgarić Marjan, Izvozna orijentacija jugoslovenske rečne brodogradnje (ostvareni rezultati i perspektive), str. 21
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 8 : 28-29. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1987. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Bilen Branislav, Nikolić Zoran, Modulni multifunkcionalni plovni objekat, str. 3
 2. Bilen Branislav, Nikolić Zoran, Uvodna razmatranja elektromagnetske propulzije brodova, str. 8
 3. Grgić Aleksandar, Proračun i merenje buke na guraču 2x835 kW, p. 14
 4. Purgarić Marjan, Razvojne dileme jugoslovenske rečne brodogradnje, str. 18
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 9 : 30-31. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1988. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Pucar Mila, Primena koncepcije modularnog sistema gradnje na brodovima unutrašnje plovidbe, str. 3
 2. Jočić Tomislav, Izgradnja i primena plovnih bagera, str. 12
 3. Purgarić Marjan, Rečna brodogradnja Jugoslavije u 1988. godini, p. 18
 4. Purgarić Branimir, Budućnost vanobalnih platformi za naftu, p. 21
 5. Purgarić Branimir, Novosti iz brodogradnje, str. 22
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 10 : 32-33. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1989. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Jović Vladimir, Krstajić Nedeljko, Jović Borka, Zaštita objekata od korozije u morskoj vodi, str. 3
 2. Motok Milorad, Neka analitička rešenja i metoda konačnih elemenata u proračunu lokalne čvrstoće ploča brodske konstrukcije, str. 7
 3. Tomić Dragiša, Problematika održavanja plovila unutrašnje plovidbe u JRB-u, str. 17
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 10 : 34-35. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1990. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Bilen Branislav, Bilen-Katić Branka, Žerjal Marko, Projektovanje i eksploatacija širokotrupnih brodova velike nosivosti, str. 1
 2. Jovanović Mladen, Aktivni razvoj unutrašnjih plovnih puteva-elemenat sagledavanja gabaritnih dimenzija kanalskih potiskivačkih sastava, str. 6
 3. Tonić Dragiša, Brodski reduktor firme "Reintjes" u upotrebi na brodovima JRB, str. 17
 4. Grubor Milan, Dvostepeni plovidbeni sistem Gabčikovo-Nadjmaroš, str. 21
   
 

Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo, 11 : 36-37. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1991. – 29 cm

Sadržaj:

 1. Bilen Branislav, Nikolić Zoran, Osovinski generator iskustva iz eksploatacije, str. 3
 2. Dragin Aleksandra, Nove mogućnosti transporta na unutrašnjim plovnim putevima evrope sa posebnim osvrtom na moguću primenu i razvoj Ro-Ro tehnologije, str. 9
 3. Tonić Dragiša, Korišćenje broda i rad pogonskih motora u eksploataciji, str. 13
 4. Tonić Dragiša, Transkontinentalni transport od Atlantika do Crnog mora, str. 14
 5. Purgarić Marjan, Saobraćajna politika nakon prevloadavanja evropskih modela, str. 16
 

 

 
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU