Upravljanje istraživačkim podacima (eng. Research Data Management - RDM) obuhvata niz aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje i organizovanje podataka nastalih tokom istraživanja, kao i njihovo čuvanje, deljenje sa drugim istraživačima i objavljivanje. Istraživači u Srbiji se sve češće sreću sa ovim terminom – pre svega u okviru projekata koje finansira Evropska komisija, a sada i konkursima Fonda za nauku Republike Srbije. Upravljanje istraživačkim podacima zaheva odgovarajuće resurse, znanja i veštine.

U želji da istraživačima i bibliotekarima pomogne u usvajanju znanja neophodnih za efikasno upravljanje istraživačkim podacima, multidisciplinarni tim stručnjaka je realizovao projekat Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM, uz podršku Sekretarijata Evropskog oblaka za otvorenu nauku (eng. European Open Science Cloud, skraćeno EOSC). Najznačajniji rezultat projekta je vebsajt – sveobuhvatan vodič kroz različite aspekte upravljanja istraživačkim podacima, koji se može naći na adresi: https://rdm.open.ac.rs/

 

Ostali rezultati projekta su predstavljeni na vebinaru održanom 9. marta 2021. godine.

1 Uvodna sesija

rdm 00

 

 

2 Otvoreni istraživački podaci i otvorena nauka

rdm 03

 

3 FAIR principi i infrastruktura za istraživačke podatke

rdm 04

 

rdm 05

 

rdm 06

 

4 Institucionalna podrška dobrim praksama

rdm 07

 

Dodatni materijali:

Miljković, Nadica, Lazarević B., Ljiljana, Vučkovac, Obrad, & Ševkušić, Milica. (2019). PSSOH workshop: Open research data practices for researchers (in Serbian: "PSSOH radionica: Implementacija i korišćenje otvorenih istraživačkih podataka za istraživače"). Presented at the Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera (in English "Applicaton of Free Software and Open Hardware") (PSSOH), Belgrad,e, Serbia: Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3517034

Vučkovac, Obrad, Miljković, Nadica, & Ševkušić, Milica. (2020). RADIONICA: Upravljanje otvorenim istraživačkim podacima za istraživače (Version 2). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3937034