Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi jedan je od ključnih učesnika u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku kao integrisanog, interoperabilnog digitalnog okruženja koje ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim infrastrukturama, servisima i podacima i tako omogući saradnju između naučnika iz različitih država i disciplina.

Projekat NI4OS-Europe finansira Evropska komisija u okviru programa Horizont 2020, br. 857645. Projekat traje od 1. septembra 2019. do 31. avgusta 2022. godine, a ukupan budžet je 5.599.475 evra. U projektu učestvuju 22 institucije iz 15 zemalja Jugoistočne Evrope (https://ni4os.eu/partners/), a predstavnici Srbije su Računarski centar Univerziteta u Beogradu (https://www.rcub.bg.ac.rs) i Institut za fiziku (Univerzitet u Beogradu) (http://www.ipb.ac.rs). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržava ovaj projekat u aktivno učestvuje u izgradnji nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Srbiji.

Glavni ciljevi projekta su:

Projekat je započeo realizacijom sveobuhvatne ankete koja je imala za cilj prikupljanje informacija o nosiocima (institucijama, telima i pojedincima) otvorene nauke, kao i o stanju u ovoj oblasti u zemljama koje učestvuju u projektu. Realizacijom akkete je koordinirao Računarski centar Univerziteta u Beogradu. U rezultate ove akcije spadaju interaktivna mapa na kojoj se mogu naći osnovne informacije o akterima u oblasti otgvorene nauke (https://ni4os.eu/os-stakeholders-map/) i interaktivni grafikoni koji ilustruju odgovore na najznačajnija pitanja (https://ni4os.eu/survey-results/).

Jedan od najvažnijih fokusa projekta jeste integracija digitalne infrastrukture i servisa relevantnih za otvorenu nauku (iz zemanja koje učestvuju u projektu) u Evropski oblak otvorene nauke, a značajnu ulogu u toj aktivnosti ima Institut za fiziku. U okviru projekta je formiran katalog digitalnih servisa (https://catalogue.ni4os.eu/). Integracijom 19 novih servisa u taj katalog, projekt NI4OS-Europe približava se ostvarenju vizije oblaka otvorene nauke i otvorenih inovacija. Servisi iz kataloga digitalnih servisa NI4OS-Europe biće uključeni u portfolio EOSC-a (https://eosc-portal.eu/), čime će milionima naučnika širom sveta biti omogućeno da pristupe kako servisima, tako i istraživačkim podacima, da ih pohranjuju, upravljaju njima, analiziraju, dele i koriste.

NI4OS katalog

Platforma NI4OS-Europe sadrži podatke o 41 servisu (repozitorijuma, generičkih i tematskih servisa). Svi ovi servisi testirani su korišćenjem specijalizovanih modela kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju uslove za integraciju u EOSC. Organizovano je više desetina predavanja i radionica za različite kategorije aktera i korisnika, a istovremeno su se održavale konsultacije i sprovodile analize u vezi sa usvajanjem politika otvorene nauke. Na taj način je projekat NI4OS-Europe postavio jake temelje za realizaciju EOSC-a, što je naročito značajno za naučnike i stručnjake u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Katalog servisa razvijen u okviru projekta NI4OS-Europe predstavlja značajan resurs i za bibliotekare u naučnoistraživačkim organizacijama. Pored repozitorijuma, koji mogu da pomognu u pronalaženju relevantnih informacija, u katalogu se nalaze i servisi koji mogu da preporuče istraživačima u svojim institucijama.

 

Detaljnije informacije: