U toku 2016. godine Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Računarski centar Univerziteta u Beogradu uspešno su realizovali projekat razvoja platforme institucionalnog repozitorijuma pod nazivom RADaR – Repozitorijum digitalnih arhiviranih radova. Ovaj repozitorijum ispunjava zahteve Evropske komisije o obaveznom otvorenom pristupu radovima nastalim u okviru projekata iz ciklusa Horizont 2020, kao i obavezu koje je naše Ministarstvo dalo u pozivu za finansiranje projekata u 2016. da istraživači svoje radove u punom tekstu deponuju u repozitorijume.Ovo je prvi institucionalni repozitorijum u Srbiji koji je potpuno usklađen sa zahtevima konzorcijuma OpenAIRE.

U repozitorijumu se u ovom trenutku nalazi oko 2.500 zapisa. Od 1. januara 2017. godina uvedena je obaveza deponovanja svih rezultata naučnog rada ovog instituta, a deponovani dokumenti će biti stavljeni u otvoreni pristup kada se time ne krše autorska prava ili druge obaveze koje zahteva izdavač. Uređivanje repozitorijuma, odnosno unos podataka i briga o autorskim pravima je obaveza biblioteke Instituta. Institucionalni repozitorijum na ovaj način postaje ključno mesto za prikupljanje, čuvanje i diseminaciju rezultata istraživača Instituta.

Repozitorijum je razvijen na programskom paketu za repozitorijume otvorenog koda Dspace, koji između ostalog zadovoljava standarde interoperabilnosti uobičajene za institucionalne repozitorijume, a kao što je Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, čime omogućava preuzimanje podataka od strane drugih servisa i na taj način povećava vidljivost rezultata rada istraživača Instituta.