Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Publikacije Instituta tehničkih nauka SANU
 

Sve do 1961. godine, kada su instituti potpuno izdvojeni iz sastava Srpske akademije nauka i umetnosti, istraživači angažovani u Mašinskom institutu SAN objavljuju svoje radove u Akademijinim serijama: Zborniku radova, podserija Mašinski institut SAN (1949–1961; objavljeno je devet svezaka) i Posebnim izdanjima, podserija Mašinski institut SAN (1951–1961; u okviru ove monografske serije objavljeno je sedam knjiga). Nakon izdvajanja iz sastava SANU, do 1979. godine Mašinski institut nastavlja da objavljuje Zbornik radova, koji sada postaje serija samog Instituta, pod naslovom Zbornik radova Mašinskog instituta „Vladimir Farmakovski“ (Recueil des travaux de l’Institut de constructions méchaniques „Vladimir Farmakovski“; knj. 10, 1964), odnosno Zbornik radova Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti (Recueil des travaux de l’Institut des sciences techniques de l’Academie serbe des sciences et arts, knj. 11, 1973, i knj. 12, 1979).

U periodu od 1981. do 1988. godine Institut je objavio sedam brojeva časopisa Industrijalizovana stambena izgradnja, a od 1979. izdavač je časopisa Plovni putevi, brodogradnja, brodarstvo (poslednji broj izašao je 1991).

Institut tehničkih nauka SANU objavio je i veći broj monografskih publikacija – bilo samostalno, bilo u okviru suizdavačkih projekata, studija i elaborata. U saradnji sa Centrom za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu izdavač je edicije Nauka o materijalima (od 1983).

Najveći deo svojih radova saradnici Instituta danas objavljuju u domaćoj i stranoj naučnoj periodici.

 

Monografske publikacije

Članci

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU