Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NauČnoistraŽivački projekti

 

A) iz osnovnih istraživanja

 1. Fundamentalni procesi i primene transporta čestica u neravnotežnim plazmama, trapovima i nanostrukturama“, čiji je rukovodilac projekta akademik Zoran Petrović, naučni savetnik u Institutu za fiziku Univerziteta u Beogradu, a broj projekta OI171037
 2. Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji“, čiji je rukovodilac dr Aleksandar Nikolić, viši naučni saradnik Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a broj projekta OI172035
 3. Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostrukturnih funkcionalnih materijala za primenu u novim tehnologijama“, čiji je rukovodilac prof. dr Branimir Grgur, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj projekta OI172046
 4. Razvoj, karakterizacija i primena nanostrukturnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivim spregovima i elektrolizi vode“, čiji je rukovodilac prof. dr Snežana Gojković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj projekta OI172054
 5. Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala“, čiji je rukovodilac prof. dr Vladimir Pavlović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj projekta OI172057

B) iz tehnološkog razvoja

 1. "Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine", čiji je rukovodilac projekta dr Dana Vasiljević-Radović, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, a broj projekta TR32008
 2. Merenja u konceptu "pametne" distributivne mreže“, čiji je rukovodilac projekta dr Zoran Mitrović, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a broj projekta TR32019
 3. Istraživanje i razvoj ambijentno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika“, čiji je rukovodilac prof. dr Veljko Potkonjak, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj projekta TR35003.
 4. Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu“, čiji je rukovodilac dr Mile Bugarin, viši naučni saradnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor, broj projekta TR37001

C) iz integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

 1. Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece“, čiji je rukovodilac projekta prof. dr Branislav Borovac, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a broj projekta III44008
 2. Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“, čiji je rukovodilac projekta dr Dušan Jovanović, naučni savetnik u IHTM - Centru za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Beograd, a broj projekta III45001
 3. Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi“, čiji je rukovodilac projekta prof. dr Dragoljub Uskoković, naučni savetnik u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, a broj projekta III45004
 4. 0–3D Nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje“, čiji je rukovodilac projekta dr Goran Branković, naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja, a broj projekta III45007
 5. Materijali i procesi u litijumskim baterijama i gorivim ćelijama“, čiji je rukovodilac projekta prof. dr Slavko Mentus, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerzitetu u Beogradu, a broj projekta III45014
 6. Materijali redukovane dimenzionalnosti za efikasnu apsorpciju svetlosti i konverziju energije“, čiji je rukovodilac projekta dr Jovan Nedeljković, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke Vinča, a broj projekta III45020

D) projekti članova SANU koji se finansiraju preko Fonda SANU

 1. Projekat F131: Teorijska i eksperimentalna istraživanja metalnih konstrukcija i njihov uticaj na savremeno projektovanje i izvođenje
  Rukovodilac projekta akademik Nikola Hajdin
 2. Projekat F-137 «Razvoj sistema za senzornu stimulaciju sa ciljem oporavka» prof. Dejana Popovića, dopisnog člana SANU
 3. Projekat F-150 «Mikro i nano senzori na rezonantnim strukturama ili otpornim tankoslojnim strukturama i adsorpciono-desorpcionim procesima» akademika Zorana Đurića

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU