Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

UreĐaji za termalnu karakterizaciju


DSC131 evo
SETSYS Evolution TMA
SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC
DSC131 evo
SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC
SETSYS Evolution TMA

Broj nabavke: NCE-NPL/65-2012

DSC131 evo
Proizvođač:SETARAM Instrumentation
Opis: https://www.setaram.com/DSC131-evo.htm
Brošura proizvođača (PDF)

SETSYS Evolution TMA
Proizvođač:SETARAM Instrumentation
Opis: https://www.setaram.com/SETSYS-Evolution-TMA.htm
Brošura proizvođača (PDF)
Video: https://www.setaram.com/includes/video-youtube.php?type=produit&id=17

SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC
Proizvođač:SETARAM Instrumentation
Opis: https://www.setaram.com/SETSYS-Evolution-TGA-DTA-DSC.htm
Brošura proizvođača (PDF)
Video: https://www.setaram.com/includes/video-youtube.php?type=produit&id=16

Mass Spectrometer Omnistar GSD 320
Proizvođač: Pfeiffer Vacuum GmbH
Opis: https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/analysis-equipment/gas-analysis/gas-analysis-in-the-pressure-range-of-up-to-1-000-hpa/omnistar-gsd-320-o/

 

Odgovorna osoba
Dr Smilja Marković
smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

Za TMA
Dr Miodrag Lukić
miodrag.lukic@itn.sanu.ac.rs

Za DTA-TG
Maja Kuzmanovic
maja.jovic@itn.sanu.ac.rs

Za DSC
Nenad Filipović
nenad.filipovic@itn.sanu.ac.rs


Zahtev za  ispitivanje na uređajima
preuzimanje obrasca (DOC, PDF)

 

U okviru projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru - nova kapitalna oprema za istraživanje" i kreiranja tzv. nanostrategije koju je pokrenulo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Jedinicom za upravljanjem projektima (JUP), u junu 2010. godine grupa prof. dr Dragana Uskokovića (projekat 142006) podnela je listu opreme neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti u periodu 2011–2014. Projekat III45004 „Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi“ odobren je krajem 2010. godine. Na prvom sastanku komisije JUP-a, u februaru 2011, sa liste od 12 predloženih uređaja odobrena je nabavka uređaja za termalnu karakterizaciju, termičkog mikroskopa i 3D bioplotera. S obzirom da nije bilo dovoljno finansijskih sredstava za opremu po projektima, 3D Bioploter je predviđen (preraspodeljen) za aktivnosti u okviru Nanocentra.

Za nabavku opreme za termalnu karakterizaciju odobrena su sredstva od 270.000 €. Na početku nabavke razmatrane su ponude tri proizvođača: (1) Netzsch, (2) TA Instruments i (3) SETARAM. Nakon dva kruga tendera i velikog broja sastanaka sa koordinatorima iz JUP-a i članovima nezavisne komisije, na osnovu parametara mogućnosti-kvalitet-cena-servisiranje, u februaru 2014. godine doneta je odluka da se kapitalna oprema kupi od proizvođača SETARAM Instrumentation, Caluire, France.

Oprema je isporučena 12. 05. 2014. godine i sastoji se od:

 1. DSC131 EVO
 2. SETSYS TMA
 3. SETSYS TG-DTA/DSC
 4. Mass Spectrometer Omnistar GSD 320

DSC131 EVO (pušten u rad 27. 05. 2014)

 • Radni uslovi: od -170 do 700 °C.
 • Brzina zagrevanja: od 0.01 do 100 °/min sa tačnošću od 0.01 °/min.
 • Noseći gas: N2.
 • Hlađenje - tečni N2

SETSYS TMA (pušten u rad 27. 05. 2014)

 • Radni uslovi: od ambijentalne temperature do 2400 °C.
 • TMA (Dilatometar), služi za proučavanje termomehaničkih karakteristika materijala.
 • Uređaj je opremljen sa tri tipa termopara:
  • S (Pt/Rh 90%/10% – Pt, wt., do 1600 °C),
  • B (Pt/Rh 70%/30% – Pt/Rh 94%/6%, wt., do 1750 °C) i
  • W5 (W/Re do 2400 °C)
 • Opremljen sistemom za vakuumiranje.
 • Radi kako u atmosferi vazduha i inertnoj atmosferi, tako i u reaktivnoj atmosferi (od čistog O2 do čistog H2).
 • Brzina zagrevanja je od 0.01 do 100 °/min sa tačnošću od 0.01 °/min.
 • Peć se hladi vodom iz vodovoda.
 • Opterećenje u toku merenja može da se menja u intervalu od 0.01 do 1.5 N.
 • Kapacitet merne ćelije omogućava merenje cilindričnih uzoraka prečnika do 10 mm ili  paralopipeda max dimenzija 10 x 20 mm.
 • Delta h = 4 mm, rezolucija 0.2 nm.
 • TMA je opremljen dodacima za merenje savijanja u tri tačke.
 • Postoji mogućnost povezivanja sa masenim spektrometrom (Mass Spectrometer Omnistar GSD 320).

SETSYS TG-DTA/DSC (pušten u rad 23. 06. 2014)

 • Radni uslovi: od ambijentalne temperature do 2400 °C.
 • Simultani TG-DTA/DSC je termijski analizator koji se koristi za merenje promena hemijskih i fizičkih osobina materijala u funkciji temperature.
 • DSC i DTA merenja je moguće vršiti zajedno ili odvojeno od TG,
 • Tri tipa termopara: S (do 1600 °C), B (do 1750 °C) i W5 (do 2400 °C).
 • Opremljen sistemom za vakuumiranje.
 • Radi kako u atmosferi vazduha i inertnoj atmosferi, tako i u atmosferi čistog O2 odnosno čistog H2.
 • Brzina zagrevanja je od 0.01 do 100 °/min sa tačnošću od 0.01 °/min.
 • Peć se hladi vodom iz vodovoda.
 • TG uređaj ima opseg merenja vage od 400 mg a rezolucija je 0.002 µg.
 • Postoji mogućnost povezivanja sa masenim spektrometrom (Mass Spectrometer Omnistar GSD 320).

U proteklih godinu dana urađeno je više stotina analiza na uređajima za termalnu karakterizaciju. Osim istraživačima iz ITN SANU, oprema je dostupna svim istraživačima u Srbiji. Do sada je uspostavljena saradnja sa Institutom „Vinča“, Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Institutom za ispitivanje materijala Srbije, kao i Metalurško-tehnološkim fakultetom iz Podgorice, Universidad Carlos III de Madrid Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, i drugima.

Zainteresovanim istraživačima preporučujemo da nas kontaktiraju, neophodno je samo popuniti zahtev za analizu.

 

Radovi u kojima su rezultati dobijeni na ovim uređajima:

M. Kuzmanović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, N. Cvjetićanin, D. Uskoković, The use of various dicarboxylic acids as a carbon source for the preparation of LiFePO4/C composite, Ceramics International 41 (2015) 6753–6758. https://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.01.121

 

Oprema
Postrojenje za dobijanje idealnih sfera | Aparatura za sprej pirolizu | Uređaj za dobijanje prahova sprej pirolizom |
Profi Sonic ultrazvučni inhalator | Planetarni mlin Retsch PM4 | Vibra-Cell Ultrasonic Processor VCX 750 |
Carver 4386 Manual Bench Top Heated Press | Rendgenski difraktometar Philips PW1050 |
Peć za termičko procesiranje PTF 16/75/450
| Plas Labs Basic Glove box 818-GB | Centrifuga Hettich Universal 320R |
Vakkum sušionica Selecta Vaciotem
| Hidrotermalni reaktor 4530 Floor Stand Pressure Reactor | Cintra 101 UV-VIS |
Mastersizer 2000 Malvern Instruments
| Sušnica Freeze Dryer Christ Alpha 1-2/LD Plus |
Uređaji za termalnu karakterizaciju

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU