Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Mastersizer 2000

 

Proizvođač: Malvern Instruments
Opis: https://www.malvern.com/LabEng/products/Mastersizer/MS2000/mastersizer2000.htm
Brošura proizvođača: https://www.malvern.com/common/downloads/MRK501.pdf
Literatura: Stojanović, Z., Marković, S., Uskoković, D. 2010, "Merenje raspodele veličina čestica metodom difrakcije laserske svetlosti", Tehnika – Novi materijali, vol. 19, br. 5, pp. 1-15.

Naučni radovi u kojima su objavljeni rezultati analiza izvršenih na uređaju za određivanje raspodele veličina čestica Mastersizer 2000

Kontakt
Dr Smilja Marković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

Zahtev / Ponuda za  ispitivanje na uređaju: Mastersizer 2000
preuzimanje obrasca (DOC, PDF)

Uređaj je nabavljen sredstvima iz Nacionalnog investicionog plana za 2008. godinu, koja je odobrilo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Uređaj radi na principu difrakcije crvene i plave svetlosti na česticama u disperzijama. Sistem se sastoji od optičkog sistema i tri disperzione jedinice: jedne za karakterizaciju disperzija suvih prahova u vazduhu i dve za karakterizaciju disperzija u tečnim disperzantima. Optički sistem Mastersizer 2000 (optical bench) prvi je uređaj ove vrste koji može kontinualno da detektuje difraktovanu svetlost od 0.01° do 130°. Ovim sistemom se rutinski mogu karakterisati raspodele veličina čestica u širokom opsegu od 0.02 µm do 2000 µm, bez dodatnih menjanja sočiva i dodatne obrade rezultata. Optički sistem se sastoji od kućišta koje čine tri dela. U zadnjem delu nalazi se izvor crvene i plave svetlosti. Precizno detektovanje i merenje energije crvene i plave svetlosti difraktovane ispred i iza uzorka omogućeno je postavljanjem fokusnog sočiva u zadnjem delu. U središnjem delu je kaseta za ćeliju, gde se postavlja merna ćelija. U tom prostoru nalaze se dva detektora za svetlost difraktovanu pod velikim uglom. U prednjem delu smešten je niz detektora za merenje energije svetlosti difraktovane pod razlicitim uglovima i žižni detektori koji su u osi sa sočivom. Niz detektora je postavljen logaritamski tako da se udaljenost između detektora povećava prema većim uglovima difrakcije, što poboljšava osetljivost za detekciju svetlosti difraktovane i sa krupnijih i sa sitnijih čestica. Kaseta za ćeliju konstruisana je tako da se ćelije lako mogu menjati u zavisnosti od disperzione jedinice koja se koristi. Osim toga, sistem ima potpuno automatizovano podešavanje optike što omogućava brzu optimizaciju pre svakog merenja.

Pored optičkog sistema, tu su tri disperzione jedinice sa ćelijama. Suva disperzona jedinica Shirocco ima preciznu kontrolu doziranja uzoraka i disperzionog pritiska sa preciznosću od 0.02 bara a poseduje i mogućnost mikrodoziranja uzoraka, što je pogodno za merenje malih količina novih materijala. Sva merenja su ponovljiva zahvaljujući preciznoj kontroli procesa merenja i mogućnosti automatizacije kreiranjem SOP fajla (Standard Operating Procedure) u korisničkoj aplikaciji Mastersizer2000. Protok čestica se kontroliše vibrirajućim dozerom. Do disperzije dolazi kada struja komprimovanog vazduha pređe preko čestica. Kontrola pritiska vazduha je od 0 do 4 bara. Ova jedinica se obično koristi za ispitivanje keramičkih, metalnih, polimernih i kompozitnih prahova koji se koriste u hemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, kao drugim savremenim granama proizvodnje koje u nekoj od faza prerade koriste materijale u praškastoj formi.

 
Mastersizer 2000 instaliran u našoj laboratoriji, koja se nalazi u okviru Instituta „Vinča“, sa disperzionim jedinicama Shirocco, HydroS i HydroµP
Glavni delovi optičkog sistema Mastersizer2000 (optical bench)
Princip merenja difraktovane svetlosti na česticama u disperziji
Suva disperziona jedinica Shirocco za karakterizaciju distribucije veličina čestica koje su dispergovane u vazduhu
 
 

HydroS i HydroµP su disperzione jedinice za tečne disperzante. HydroS se koristi za karakterizaciju distribucije veličina u različitim disperzijama. Ova jedinica omogućava upotrebu malih količina uzoraka uz potpuno automatizovano merenje. Dispergovanje uzoraka vrši se kontinualnim mešanjem i recirkulacijom kroz sistem, ultrasonifikacijom. Kao kod drugih jedinica, merenje može biti automatsko preko SOP maske ili manualno.

Često se javlja potreba za merenjem izuzetno malih količina materijala ili smanjivanjem količine rastvarača na najmanju moguću meru. Da bi se postigla tačnost merenja sa malim količinama uzoraka neophodna je veća operaciona preciznost uređaja, što se postiže korišćenjem jedinice HydroµP (micro precision). Kapacitet ove jedinice je 18 ml disperzije. Dispergovanje se vrši impelerskom pumpom/mešačem i ultrazvukom. Manualno se puni i prazni, a kontrola merenja je automatska (preko SOP-a) ili manualna. Kao disperzant se koristi i-propanol, ali i druge tečnosti, na primer voda, što zavisi i od karakteristika čestica (staklene sfere se teško disperguju u vodi).

HydroS jedinica za disperzije u tečnostima kapaciteta od 50ml do 150 ml
HydroµP jedinica za disperzije u tečnostima kapaciteta 18 ml
 

Kalibracija uređaja vrši se uz pomoć visokokvalitetnih standarda serija QAS i QSL proizvođača Malvern Instruments i monodisperznim nanosferama lateksa proizvođača Duke Scientific Corporation.

a) Distribucija veličina čestica po broju Co/CaHAp posle dispergovanja praha u vodi u polju ultrazvuka male snage, d(0.5)=64 nm; b) distribucija polimernih nanosfera kompozita PLGA-vit. C; c) čist HAp dispergovan u vodi u polju UZ sa srednjom veličinom čestica d(0.5)=64 nm i standard polimerne sfere lateksa 300 nm distribucija veličina po zapremini uzorka gde je d(0.5)=306 nm.

Mastersizer 2000, Result Analysis Report  

Mastersizer 2000, Result Analysis Report

Distribucija čestica (po broju) za kompozitni materijal PLGA/HAp sintetisan ultrazvučnim procesiranjem

 

Oprema
Postrojenje za dobijanje idealnih sfera | Aparatura za sprej pirolizu | Uređaj za dobijanje prahova sprej pirolizom |
Profi Sonic ultrazvučni inhalator | Planetarni mlin Retsch PM4 | Vibra-Cell Ultrasonic Processor VCX 750 |
Carver 4386 Manual Bench Top Heated Press | Rendgenski difraktometar Philips PW1050 |
Peć za termičko procesiranje PTF 16/75/450
| Plas Labs Basic Glove box 818-GB | Centrifuga Hettich Universal 320R |
Vakkum sušionica Selecta Vaciotem
| Hidrotermalni reaktor 4530 Floor Stand Pressure Reactor | Cintra 101 UV-VIS |
Mastersizer 2000 Malvern Instruments
| Sušnica Freeze Dryer Christ Alpha 1-2/LD Plus |
Uređaji za termalnu karakterizaciju | FTIR Thermo Scientific Nicolet iS10 | Laboratorijski reaktor + visokoenergetski dispenzer | Vakuum evaporator + grejno kupatilo | Uređaji za termalnu karakterizaciju | FTIR Thermo Scientific Nicolet iS10 | Laboratorijski reaktor + visokoenergetski dispenzer | Vakuum evaporator + grejno kupatilo | Hladnjak i zamrzivač sa kontrolerom

|

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU