Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Prof. Dr Nenad L. Ignjatović
Dr Nenad Ignjatovic

e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

  • Biografija

Najznačajniji rezultati:

Publons

 

Biografija

Rođen je 12. oktobra 1967. godine u Smederevskoj Palanci. Završio je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1994. godine. Magistrirao je 1996. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom Izučavanje uslova za dobijanje adheziva iz sojinog brašna. Doktorirao je 2001. god. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom Sinteza i dizajniranje strukture i osobina hidroksiapatit-polilaktid kompozitnih biomaterijala. Izabran je u zvanje naučnog saradnika 2002. godine u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd. Izabran je u zvanje višeg naučnog saradnika 2005. godine u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“. Januara 2007 izabran u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu. U zvanje naučnog savetnika izabran je 2010. godine. Dopisni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2012. godine.

Tokom rada na šumarskom fakultetu 1995/1996, njegova istraživanja bila su usmerena u pravcu dobijanja lepkova iz bio-izvora što je za rezultat imalo patent koji je nagrađen zlatnom medaljom od strane Jugoslovenskog društva pronalazača i inovatora  1997. godine. Od marta 1997. godine, do danas, zaposlen je u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti kao istraživač u oblasti nauke o materijalima/biomaterijalima. Od strane Privredne komore Beograda 2001. godine dobio je nagradu za najbolju doktorsku disertaciju.

Od 2001. godine do sada, gostujući je predavač u Istraživalkoj stanici Petnica na programima inovacije znanja sa mladim talentima u oblasti biomaterija koju je 2001. god. uveo kao novu disciplinu. Tokom 2005. god. boravio je na Univerzitetu u Oksfordu, na Odeljenju za materijale u grupi za polimere i biomaterijale. Tokom 2007. god. boravio je u Americi kao član American Chemical Society Adriatic delegacije. Na osnovu primenjenih i publikovanih rezultata iz oblasti inženjerstva koštanog tkiva 2008. god. dobio je nagradu grada Beograda za prirodne i tehničke nauke. Profesor je na doktorskim studijama iz oblasti biomedicinskog inženjerstva na Univerzitetu u Beogradu (Multidisciplinarne studije) od 2010. god. U periodu od 2012. do 2014. god. bio je nacionalni ekspert iz oblasti bio-nano nauka u centru Evropske komisije (JRC) u Italiji. Deo međunarodne saradnje ostvario je kroz učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim  projektima sa više zemalja (Slovenija, Nemačka, Francuska, Južna Koreja itd.). Profesor je na doktorskim studijama Univerziteta u Beogradu, Elektrotehnički fakultet od 2013. god., predmet Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala. U periodu 2019. do 2020. god. angažovan je kao ekspert Svetske banke na projektu International Development Association in the form of credits toward the cost for Modernizing Higher Education Project (MHEP).

Bio je član Organizacijskog odbora YUCOMAT konferencija od 1997. do 2008. godine, a od 2008. je član Predsedništva Društva za istraživanje materijala Srbije. Od 2002. do 2012. godine bio je predsednik Organizacionog i Naučnog odbora godišnjih Konferencija mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo novih materijala". Od 2016. god. je Generalni sekretar Društva za istraživanje materijala Srbije.

Urednik je jedanaest zbornika radova i kourednik jedne međunarodne monografije. Kao autor ili koautor objavio je više od 300 bibliografskih jedinica različitih kategorija (ISI i ne-ISI publikacija) od kojih se 100 mogu naći u Scopus bazi podataka sa citiranošću > 2250 puta (h=28), GoogleScholar >3300, h=31.. Autor je ili koautor 3 patenta a u periodu 1999-2004. bio je tvorac 2 nove tehnologije i 2 nova proizvoda, uvedena u praksu i komercijalnu proizvodnju.

Urednik jeJournal of Chemistry: Materials Chemistry (Academic Editor) i Advanced Journal of Chemistry-Section A (Senior Editor). Član je uređivakog odbora časopisa Tehnika-Novi Materijali, OrientalJournal of Chemistry, Journal of Medicinal and Chemical Sciences, Nanoscience and Nanometrology.

Recenzent je domaćih i međunarodnih projekta, >100 međunarodnih časopisa kao i više međunarodnih doktorskih disertacija.

Oblasti interesovanja: Novi materijali i nanotehnologije u preventivnoj i rekonstruktivnoj medicini, farmaciji i hrani. Primenjena i fundamentalna istraživanja usmerena ka sintezi i dizajniranju malih, hibridnih i funkcionalnih čestica na molekulskom nivou.

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU