Logo ITS SASA

 

 
CENTRES & DEPARTMENTS DOWN


SERBIAN

 

Digital repository

 

Monographs

 

1956
1958
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1978
1991
1992
1994
   

 

 

 

  top1951
 
Kružni procesi i stepen korisnog dejstva gasnih turbina / Anton Bajloni.- Beograd : Naučna knjiga, 1951 (Beograd : Štamparija i knjigoveznica Srpske akademije nauka). - 44 p. : graphs ; 30 cm. - (Posebna izdanja / Srpka akademija nauka ; knj. 179. Mašinski institut ; knj. 1)
 
 
top1952

Kotlovi i kotlarnice / Vojislav Đurić, Vojislav Damjanović. - Beograd : Naučna knjiga, 1952 (Beograd : Štamparija i knjigoveznica Srpske akademije nauka). - VIII, XI, 449 p., [11] folded sheets: illustr. ; 30 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 213. Mašinski institut ; knj. 2)

Full text


 

 
 
top1953
Posebna izdanja 1953

Ocena proizvodnih rezultata analizom karakterističnih faktora / Vukašin Dešić. - Beograd : Srpska akademija nauka, 1953. - 134 p. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 214. Mašinski institut ; knj. 3)

Google Books Full text cc-by-nc-nd

 
 
 
top1954
 
Grafičko određivanje stepena neravnomernosti regulatora iz jako statične C-krive / Milojković, Borislav. – Beograd : Mašinski Institut SAN, 1954. – 21 p. : graphs ; 24 cm.
 
1954

Određivanje gubitka toplote iz lokomotivskog kotla hlađenjem : disertacija za sticanje stepena doktora tehničkih nauka / Dušan Veličković. - Beograd : Srpska akademija nauka, 1954. - 251 p. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 224. Mašinski institut ; knj. 4)

Table of contents

 
 
top1955
 
Mogućnost koncepcione racionalizacije u oblasti motora sa unutrašnjim sagorevanjem / Slobodan Dobrosavljević. - Beograd : Srpska akademija nauka, 1955. - 48 p. + prilozi ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 235. Mašinski institut ; knj. 5)
 
 
top1957

Podela opterećenja na zupcima helikoidnih zupčanika / Milan D. Trbojević. - Beograd : Srpska akademija nauka, 1957. - 47 p. ; 25 cm + pril. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka ; knj. 267. Mašinski institut ; knj. 6)

Table of contents

 
  top1959

Ekonomija goriva i toplote u industrijskim postrojenjima. - Beograd : Mašinski institut SAN ; Zagreb : Institut za elektroprivredu ; Ljubljana : Keramični institut "Boris Kidrič" ; Beograd : Institut za ugalj, 1959 (Zagreb : Institut za elektroprivredu). - various pag. : tables ; 30 cm

Table of contents

   
  top1960
1960

Ship Analyzers : analog computers for efficient ship calculation / Djodjo, B. A. ; Redactor Veličković Dušan. – Beograd : Naučno delo, 1960. - IX, 119 str. : graf. prikazi ; 24 cm (Monographs / Serbian Academy of Sciences and Arts ; vol. 337. Institute of mechanical engineering "Vladimir Farmakovski" ; no. 7)

Google Books Full text cc-by-nc-nd

   
  top1973
Perspektive i problemi razvoja elektromobila i elektromobilskog saobraćaja : studija. - Beograd : Institut tehniekih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1973 (Beograd : Izdavaeko-informativni centar studenata). - [28 p.] ; 21 cm

Table of contents

   
 
top1976
Plovni putevi - Brodogradnja - Brodarstvo : Zbornik saopštenja Prvog simpozijuma održanog u Beogradu 26-28 X 1976. –Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1977. –2 knj. (874 p.), 9 folded sheets : illustr. ; 24 cm.

Table of contents
 

Sintering of NaF / edited by D.P.Uskoković and M.M.Ristić. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 1976.- 104 str.: ilustr.; 24 cm

Table of contents

   
 
top1977
Materials in Electronics
Materials in Electronics / edited by Ristić, Momčilo M., Mikijelj, V. Đ. – Belgrade : International Institute for the science of sintering : Institute of Technical sciences of the Serbian Academy of the Sciences and Arts, 1977. – 126 p. : graphs ; 24 cm

Google Books Full text cc-by-nc-nd

 
 
top1979

Osnovi kosmičkog leta / Nenadović, Miroslav. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU : Univerzitet, 1979. – XI, 742 p. : illustr. ; 25 cm (Monografije ; 15)

Table of contents

 
  top1980

Izveštaj o radu 1948-1978. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1980 (Beograd : Jugoslovensko udruženje "Nauka i društvo"). - 270 p.; 24cm

Table of contents

   
 
top1981

Sistem 50. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1981. – [25] p. : illustr. ; 30 cm.

Full text


 

 

Unapređenje stanovanja i stambene izgradnje : Makroprojekt / [odgovorni urednik Miroljub Kojović]. - Beograd : Poslovna zajednica INPROS (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta). - 294 p.: tables ; 24 cm

Table of contents

   

Električna vozila / [autori: Aleksandar Despić, Dragutin Dražić, Vladan Vučković, Jovan Todorović ; urednik: Mirjana Jevremović]. – Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Biro za autonomna električna vozila (Beograd : Jugoslovensko udruženje „Nauka i društvo“, 1981. – 41 p. : ill. ; 30 cm

Full text


   
 
top1982

Zbornik referata podnetih na kolokvijumu o procesnom inženjerstvu održanom u Beogradu 16. i 17. decembra 1982.god. / Organizator Kolokvijuma Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti Beograd. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1982. - 1 knj. various pag. : graphs ; 21 cm

Table of contents

 
 
top1983

Principi savremene prognoze osobina materijala / M. M.[Momčilo] Ristić, D.[Dimitrije Stefanović, L.[Leonid] Prjadko. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1983 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-matalurškog fakulteta). - 116 p. : illustr. ; 24 cm. - (Edicija Nauka o materijalima ; 1)

Table of contents

 

Petojezični rečnik termina metalurgije praha : (srpskohrvatsko-ruski, englesko-ruski, nemačko-ruski, francusko-ruski). Deo 2 / I.I.Kovenski ... [i dr.] ; u redakciji M.M.Ristića i A.N.Piljankeviča. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti : Univerzitet u Beogradu, 1983 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu). - 442 p. ; 24 cm.- (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti [i] Institut tehničkih nauka SANU ; t.552.Odeljenje tehničkih nauka ; knj. 24)

Full text


 

   
 
top1984
1984

Naučno-tehnička terminologija : (na primerima nauke o materijalima) / Radić, Stamenka M. – Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka SANU, Odeljenje za nauku o materijalima, 1984. – 110 p. ; 24 cm (Edicija Nauka o materijalima ; 2)

Table of contents

 

Fizika, hemija i tehnologija silikatnih materijala / u redakciji M.M.Ristića. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1984.- 265 p.: graphs ; 24 cm.- (Edicija Nauka o materijalima / urednik M.M.Ristić ; 3)

Table of contents

   

Rečno brodarstvo Jugoslavije. Knj. 1, Rečno brodarstvo u saobraćajnom sistemu Jugoslavije / [autori Zoran Radmilović, Dobren Kreculj, Vladeta Čolić]. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka I umetnosti : Saobraćajni fakultet Univerziteta, Odsek za rečni i pomorski saobraćaj, 1984 (Beograd : Laboratorija za grafičku delatnost Saobraćajnog fakulteta Univerziteta). - III, 247 p., [1] folded sheet : graphs ; 29 cm

Table of contents

 
 
Rečno brodarstvo Jugoslavije. Knj. 2, Flota rečnih brodarstava Jugoslavije / [autori Vladeta Čolić, Dobren Kreculj, Zoran Radmilović]. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti : Saobraćajni fakultet Univerziteta, Odsek za rečni i pomorski saobraćaj, 1984 (Beograd : Laboratorija za grafičku delatnost Saobraćajnog fakulteta Univerziteta). - 223 p. : graphs ; 29 cm.
 

Rečno brodarstvo Jugoslavije. Knj. 3, Obim prevoženja, ostvareni rad, robni tokovi i učinci rada brodova / [autori Dobren Kreculj, Vladeta Čolić, Zoran Radmilović]. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti : Saobraćajni fakultet Univerziteta, Odsek za rečni i pomorski saobraćaj, 1984 (Beograd : Laboratorija za grafičku delatnost Saobraćajnog fakulteta Univerziteta). - 219 p. : graphs ; 29 cm

Table of contents

 
 

Rečno brodarstvo Jugoslavije. Knj. 4, Plovni putevi / [autori Dragutin Žakula, Branko Janković]. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti : Saobraćajni fakultet Univerziteta, Odsek za rečni i pomorski saobraćaj, 1984 (Beograd : Laboratorija za grafičku delatnost Saobraćajnog fakulteta Univerziteta). - 158 p. : graphs ; 29 cm

Table of contents

 
 
top1985
 
Dijagrami stanja elemenata u oblasti visokih pritisaka / Rada M. Novaković ... [et.al.]. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauke i umetnosti, 1985. - IX, 110 p. : graphs ; 24 cm. - (Edicija Nauka o materijalima ; 5)
 
 
Fizika, hemija i tehnologija silikatnih materijala / u redakciji M.M. Ristića. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta, Programsko veće za nauku o materijalima : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenje za nauku o materijalima, 1985. – 265 p. : illustr. ; 24 cm. - (Edicija Nauka o materijalima ; 3)
 

Perehodnye metally i ih soedinenija : elektronnaja struktura i svoîstva / pod redakcieî F.V.Skripnika, I.D.Šc'erby i M.M.Ristiea. - Beograd : Centr mul´tidisciplinarnogo obueenija belgradskogo Universiteta, Sovet po probleme materialovedenija : Institut tehnieeskih nauk Serbskoj akademii nauk i isskustv, Otdel materialovedenija, 1985 (Smederevska Palanka : 10.oktobar). - 179 str.: graf.prikazi.; 24 cm.- (Serija Materailovedenie ; 4)

Table of contents

   

Hidrostatički pramčani propeler = Hydrostatic Bow Thruster. - Beograd : [Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti], [1985?]. - [4]p.: illustr.; 29 cm

Liflet.

   
 
top1986
 

Prelazni procesi u hidrotehniekim sistemima : Okrugli sto / [organizatori: Institut tehniekih nauka SANU, Beograd; mašinski fakultet, Beograd; Energoprojekt, Beograd; Zdrušena elektroprivreda, Beograd; Beogradski vodovod i kanalizacija]. - Beograd : Institut tehniekih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1986 (Beograd : Institut tehniekih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti). - 2 knj.(134, 187 p.) : graphs ; 30 cm

Table of contents

   

Fizička hemija sinterovanja amorfnih materijala / M.J.Dragojević-Nešić, M.M.Ristić. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, programsko veće za nauku o materijalima, 1986.- 122 p.: graphs ; 24 cm.- (Edicija Nauka o materijalima ; 7)

Table of contents

   

Tvrdi metali : klasifikacija i struktura / D.Dužević. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u beogradu, programsko veae za nauku o materijalima, 1986.- 61 p.: graphs ; 24 cm.- (Edicija Nauka o materijalima / urednik M.M.Ristić ; 8)

Table of contents

   

Sistem 50. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1986 (Beograd : Srboštampa). - 15 p.: illustr.; 29 cm

Full text


   

Sistem 50. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, [1986] (Belgrade : Srboštampa). - 7 p.: illustr.; 29 cm

Full text


 

   
 
top1987

Osnovi aerodinamičkih konstrukcija : elise i propeleri / Miroslav Nenadović. - Beograd : Institut tehničkih nauka i umetnosti, 1987. – XXIII p. : illustr. ; 798 p.

Table of contents

 

Elektroliticheskoe poluchenie poroshkov metallov i splavov / A.L.Beskin, S.S, Kiparisov, D.P.Uskokovich, M.M.Ristich. - Belgrad : Centr mul'tidisciplinarnogo obuchenija Belgradskogo universiteta.Sovet po probleme materialovedenija : Institut tehnicheskih nauk Serbskoj akademii nauk i iskusstv. Otdel materialovedenija, 1987.- 98 p.: graphs ; 24 cm.- (Serija Materialovedenie ; 9)

Table of contents

   

Sintez i spekanie karbida i titana / I.P.Kushtalova, L.F.Stasjuk, M.M.Ristich. - Belgrad : Centr mul'tidisciplinarnogo obuchenijaBelgradskogo univerziteta : Institut tehnicheskih nauk Serbskoj akademii nauk i iskusstv, 1987.- 51 p.: graphs ; 24 cm.- (Serija Materialovedenie ; 10)

Table of contents

   

Ul'tradispersnye metalicheskie poroshki : poluchenie, struktura, spekanie / I.P.Arsen'eva, M.M.Ristich. - Belgrad : Centr mul'tidisciplinarnogo obuchenija Belgradskogo univerziteta : Institut tehnicheskij nauk Serbskoj akademii nauk i iskusstv, 1987.- 138 p.: graphs ; 24 cm (Serija Materailovedenie ; 11)

Table of contents


   
 
top1988

Miscellany : dedicated to the 65th birthday of Academician professor dr. Nikola Hajdin. –Belgrade : Faculty of civil engineering : Institute of technical sciences of Serbian Academy of sciences and arts, 1988. – 316 p., [3] plates : graphs, tables ; 24 cm.

Full text


 

 

MMPO-400 : modulni multifunkcionalni plovni objekat. - Beograd : [Institut tehniekih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti], [1988?]. - [4]p.: illustr.; 29 cm

Liflet

 

   
 
top1989
 
Osnovi projektovanja i konstruisanja elisa / Miroslav Nenadović. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1989 (Beograd : Štampak). - 280 p. : illustr. ; 24 cm
 
 
Sistem 50 : prefabricated housing construction / Žeželj, Branko, Pajević, Milan M. – Lapovo : "1. maj" construction industries, [Belgrade : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, CISI], 1989. – 21 p. : illustr., planovi ; 30 cm
 

Zbornik radova. Knj. 1 / Peti jugoslovenski naučni skup Industrijska izgradnja stanova, Novi Sad, 8 - 10. februara 1989. ; [organizatori] Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. - Novi Sad : [Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju], 1989 (Beograd : Metam). - XII, 317 p. : illustr. ; 24 cm

Table of contents

   

Zbornik radova. Knj. 2 / Peti jugoslovenski naučni skup Industrijska izgradnja stanova, Novi Sad, 8 - 10. februara 1989. ; [organizatori] Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. - Novi Sad : [Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju], 1989 (Beograd : Metam). - X, 296 p. : illustr. ; 24 cm

Table of contents

   

Zbornik radova. Knj. 3, Opšti deo / Peti jugoslovenski naučni skup Industrijska izgradnja stanova, Novi Sad, 8 - 10. februara 1989. ; [organizatori] Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. - Novi Sad : [Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju], 1989 (Beograd : Metam). - VII, 107 p. : illustr. ; 24 cm

Table of contents

   

Vitla : sa hidrauličnim, papučastim, radijalnim spojnicama. - Beograd : [Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti], [1989?]. - [5] p.: illustr.; 29 cm + 5 sheets.

 

   

Winches : with hydraulic, shoe-shaped, radial clutches. - [Belgrade]: [Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts], [1989?]. - [5] p.: illustr.; 29 cm + 5 sheets

   

Skrytaja energija deformacii / V.Ostapenko, Momeilo M.Ristie. - Beograd : Centr mul´tidisciplinarnogo obueenija belgradskogo Universiteta, Sovet po probleme materialovedenija : Institut tehnieeskih nauk Serbskoj akademii nauk i isskustv, Otdel materialovedenija, 1989 (Belgrad : Tipografija Serbskoj akademii nauk i iskusstv). - 55 p.: graphs; 24 cm.- (Serija Materailovedenie ; 12)

Table of contents

   
 
top1990

Baza podataka CALPHAD / S.M.Radić. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, programsko veće za nauku o materijalima, 1990.- 26 p.; 24 cm.- (Edicija Nauka o materijalima ; 16)

Table of contents

   
 
top1993
 
Sinteza novih materijala procesiranjem prahova. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenje za nauku o materijalima : Jugoslovenski savez društava za širenje naučnih saznanja "Nikola Tesla", Jugoslovenska naučna tribina, 1993. - [16] p. : illustr. ; 30 cm.
 

Synthesis of Advanced Materials by Powder Processing. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 1993.- [16]p.: illustr.; 29 cm

 

   
 
top1995
Konferencija "Novi materijali '95 – izazovi sutrašnjice" : program : Herceg-Novi, 18-22. septembar 1995. – Herceg Novi : Savez inženjera i tehničara Jugoslavije : Institut tehničkih nauka SANU, 1995. –19 p. ; 25 cm
   

Konferencija "Novi materijali '95 - izazovi sutrašnjice" : zbornik apstrakata / Savez inženjera i tehnicara Jugoslavije i Institut tehnickih nauka SANU ; [urednik Dragan P.Uskoković]. - Herceg Novi : Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, 1995 (Beograd : Štamparija Instituta za nuklearne nauke "Vinča"). - 58 p.; 24 cm

Table of contents

   

Intenziviranje razvoja brodogradnje u SR Jugoslaviji : Beograd, 21.i 22.jun 1995.godine / [organizatori naučno-stručnog skupa]Udruženje inženjera Beograda [i]Institut tehničkih nauka SANU, Beograd [i] Mašinski fakultet, Beograd ; [odgovorni urednik Branislav Bilen]. - Beograd : Udruženje inženjera Beograda, 1995 (Beograd : AŠ Delo). - 276 p.: illustr.; 24 cm

Table of contents

 
  top1996

Hardmetals and Cermets / Rada M.Novaković. - Belgrade : Center for Multidisciplinary Research of Belgrade University, 1996.- 78 p.: graphs ; 24 cm.- (Materials Science Monographs ; 27)

Table of contents

   

Biomaterials : the formation properties and use of hydroxyapatite ceramics / Rada M.Novaković, Marino Giordani. - Belgrade : Center for Multidisciplinary Studies of Belgrade University : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 1996.- 42 p.: graphs ; 24 cm.- (Materials Science Monographs ; 26)

Table of contents

   
 
top1997

Novine u rečnoj potiskivačkoj tehnologiji / Bilen, Branislav. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1997. – VIII, 117 p. : graphs ; 24 cm

ISBN: 86-80321-01-X

Table of contents

 

News in river pushing technology / Branislav Bilen. - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute of Technical Sciences, 1997 (Belgrade : Čugura trade). - 89 p. : illustr. ; 23 cm

Table of contents

   

Projektovanje potiskivačkih sastava. 2 / Bilen, Branislav J. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1997. – V, 165 p. : graphs, tables ; 23 cm

Table of contents

 
 
Prognoza svojstava materijala sa gledista trijade SSS : (sinteza-struktura-svojstava) : opšti program projekta i saradnici / urednici Maričić, Aleksa M., Radić, Stamenka M. – Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, Čačak : Tehnički fakultet, Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1997. – 62 p. : illustr. ; 24 cm
 

Prognosis of Material Properties Based on the Configuration Model of Solids / edited by Momčilo M. Ristić, Aleksa M. Maričić. - Beograd : Center for Multidisciplinary Studies of the Belgrade University : Institute of Technical Sciences of SASA ; Čačak : Technical Faculty, 1997 (Čačak : Technical Faculty). - 56 p. : graphs ; 24 cm. - (Materials Science Monographs = Monografii po materialovedeniju = Monografije nauke o materijalima ; 34)

Table of contents

 

Sinteza, struktura i svojstva materijala / urednik Maričić, Aleksa M. – Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka SANU, Čačak : Tehnički fakultet, 1997. – 138 p. : illustr. ; 24 cm (Monografije nauke o materijalima = Materials science monographs = Monografii po materialovedeniju ; 33)

Table of contents

 
 
Sinteza i karakterizacija materijala / redaktori Maričić, Aleksa M., Ristić, Momčilo M. –Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka SANU, Čačak : Tehnički fakultet, 1997. – 224 p. : graphs ; 24 cm (Monografije nauke o materijalima = Materials science monographs = Monografii po materialovedeniju ; 35)
 

2.jugoslovenska konferencija o novim materijalima Yucomat '97, Herceg Novi, 15-19.septembar 1997. : program ; organizatori: Društvo za istraživanje materijala [i]Institut tehnickih nauka SANU. - Beograd : [Institut za nuklearne nauke "Vinca"], 1997.- 28 p.; 24 cm

   
YUCOMAT 1997

Zbornik apstrakata = The book of abstracts / II jugoslovenska konferencija o novim materijalima Yucomat '97, Herceg Novi, 15-19. septembar 1997. = 2nd Yugoslav conference on advanced materials Yucomat '97, Herceg Novi, September 15-19 1997. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka SANU. - Beograd : Institut za nuklearne nauke "Vinča", 1997 (Beograd : Institut za nuklearne nauke "Vinča"). - [VII] p., 197 p. ; 24 cm

Table of contents

   
 
top1998

Fizički i fizičkohemijski principi tehnologije keramičkih materijala / Aleksa M. Maričić, Stamenka M. Radić, Momčilo M. Ristić. – Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka SANU, Čačak : Tehnički fakultet, 1998. –127 p. : illustr. ; 24 cm (Monografije nauke o materijalima = Materials Science Monographs = Monografii po materialovedeniju ; 37)

Table of contents

 

Opeke srpskih fruškogorskih manastira : sastav i struktura opeka manastira Krušedol, Novo Hopovo i Velika Remeta / u redakciji Momčila M. Ristića ; [autori M. V. Vlasova, L. A. Kločkov, I. Krstanović, A. M. Maričić, S. Đ. Milošević, S. M. Radić, M. M. Ristić, T. Srećković]. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; Kijev : Institut za probleme nauke o materijalima Nacionalne akademije nauka Ukrajine ; Čačak : Tehnički fakultet, 1998 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 30 p. : illustr. ; 25 cm. - (Monografije nauke o materijalima = Monografii po materialovedenija = Materials science monographs ; 38)

Table of contents

 
 
Recent Trends in Science and Technology of Sintering : book of abstracts / IX World Round Table Conference on Sintering, Beograd, 1998 ; [organized by the] Serbian Academy of Sciences and Arts and International Institute for the Science of Sintering ; edited by Momčilo M. Ristić and M. V. Nikolić. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1998 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 106 p. ; 24 cm
 
 
top1999
Ponašanje materijala pri velikim brzinama deformacije / Vlado N. Radić. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti : Međunarodni institut za nauku o sinterovanju, 1999 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 92 p. : illustr. ; 24 cm. - (Monografije nauke o materijalima = Materials science monographs = Monografii po materialovedeniju ; 39)

Table of contents
 

Third Yugoslav Materials Research Society Conference Yucomat '99, Herceg Novi, Yugoslavia, September 20-24, 1999 : First Announcement and Call for Abstracts ; organized by: Yugoslav Materials Research Society and Institute of Technical Sciences of the serbian Academy of Sciences and Arts. - [Belgrade]: [Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts], 1999.- [8]str.; 20 cm

   

Treća konferencija Društva za istraživanje materijala Yucomat '99, Herceg Novi, 20-24.septembar 1999 : program ; organizatori: Društvo za istraživanje materijala i Institut tehnickih nauka SANU. - Beograd : [Institut tehnickih nauka SANU]", 1999.- 32 p.; 24 cm

 

   

Zbornik abstrakata = The Book of Abstracts / urednik Uskoković, Dragan P. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 1999. –  [8], 260 p. ; 24 cm

Table of contents

 
 
top2000
   

Crystallization of amorphous metallic alloys / [authors S.P. Alisova ... et al.] ; edited by Aleksa M.Maričić. - Čačak : University of Kragujevac, Technical Faculty, Čačak, Laboratory of Amorphous Systems ; Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1998 (Čačak : Technical Faculty). - [X], 91str.: ilustr.; 24 cm

Table of contents

   

Recent developments in materials science / edited by M.V.Nikolić, N.Nikolić and M.M.Ristić. - Belgrade : Center for Multidisciplinary Studies od the University : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; Čačak : Technical Faculty, 1998 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 87 str.: graf.prikazi, tabele ; 24 cm.- (Edicija Nauka o materijalima / urednik M.M.Ristić ; 41)

Table of contents

   
 
Između nauke i poezije / M.[Momčilo] M. Ristić. - Beograd : Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 2000 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 38 p. : illustr. ; 23 cm. - (Monografije nauke o materijalima = Materials Sciense Monographs = Monografii po materialovedeniju ; 40)
 
 
top2001
 
Belgrade School of Sintering / Srećković, Tatjana V. – Belgrade : Institut tehničkih nauka SANU : Međunarodni institut za nauku o sinterovanju, 2001. – 50 p. : illustr. ; 23 cm
 
Programme and the book of abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference Yucomat 2001 ; 2001. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of the SASA, 2001. – 111 p. ; 24 cm
 
 
top2002
 
 
Metode istraživanja u kristalografiji / Đurić, Stevan B. – Čačak : Tehnički fakultet, Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2002. –V, 235 p. : illustr. ; 24 cm
ISBN: 86-81745-75-1
 

Savremene strategije i tehnologije razvoja transporta : koridori X i VII, logistika i informatika / Perišić, Risto. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU : Zavod za logistiku, projektovanje i inženjering TRANSLOG, 2002. – XV, 369 p., [4] plates : illustr. ; 24 cm

ISBN: 86-80321-02-8

Table of contents

 

Sistem kvaliteta usluga logistika i informatika / Risto A.Perišić. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU : Zavod za logistiku, projektovanje i inženjering Translog, 2002 (Beograd : Želnid). - VII, 382 p.: ilustr.; 24 cm

ISBN 86-80321-04-4

Table of contents

   

Science of Sintering in the XXI Century : book of abstracts / X World Round Table Conference on Sintering [3-6 September 2002 Belgrade, Yugoslavia] ; [organized by] Serbian Academy of Sciences and Arts and International Institute for the Science of Sintering Institute of Technical Sciences of SASA ; edited by Maria Vesna Nikolic and Natasa Nikolic.– Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA : International Institute for the Science of Sintering : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2002 (Beograd : Serbian Academy of Sciences and Arts). - I, 130 p. ; 24 cm

ISBN: 86-80321-03-6 / Puni tekst


 

 

Program i knjiga apstrakata / Prvi seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 26. decembar 2002. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2002. – [34] leaves ; 30 cm

Full text


   
 
top2003

Brodske električne mašine i uređaji / Nikolić, Zoran, Počuča, Gordana. – Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2003. – IX, 261 p. : graphs, tables ; 24 cm

ISBN 86-80321-06-0 / Full text

Google books

 
 
YUCOMAT 2003

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference YUCOMAT ; 2003. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2003. – XXXIX, 141 p. ; 24 cm

Full text


 

Program i knjiga apstrakata / Drugi seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 29. decembar 2003. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2003. – [IV], [30] leaves ; 30 cm

Full text


   

Belgrade School of Sintering : (40 years)/ T.Srećković, N.Nikolić, M.V.Nikolić, S.Radić Ristić. - Belgrade : Jugoslovenski zavod za ETRAN : Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2003 (Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti). - 89 str.: ilustr.; 24 cm.- (International Journal Science of Sintering, Spec.Issue ; vol.35, ISSN 0350-820X)

ISBN 8680321052 / Table of contents

   
 
top2004

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2004 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2004. – XXXIX, 139 p. : tables ; 24 cm

ISBN: 86-80321-07-9 / Full text


 

Program i knjiga apstrakata / Treći seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 20. decembar 2004. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2004. – [34] leaves ; 30 cm

Full text


   
 
top2005

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2005 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2005. – XLIX, 191 p. : tables ; 24 cm

ISBN: 86-80321-08-7 / Full text


 

Program i knjiga apstrakata / Četvrti seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 26. decembar 2005. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2005. – IV, 28 leaves ; 30 cm

Full text


   
 
top2006
 

General Principles of the Kinetics and Mechanism of Sintering / edited by M.[Momčilo] M. Ristić and A.[Aleksa] Maričić. - Belgrade : Institute of Technical Science of SASA ; Čačak : Technical Faculty, 2006 (Čačak : Technical Faculty). - [3], 66 p. : graphs ; 24 cm

ISBN: 86-80321-10-9

 

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2006 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2006. – XLI, 163 p. : tables ; 24 cm

ISBN: 86-80321-09-5 / Full text


 

Program i knjiga apstrakata / Peti seminar mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 25–26. decembar 2006. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2006. – VII, 29 leaves ; 30 cm

Full text


   
 
top2007
YUCOMAT 2007

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2007 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2007. – LI, 202 p. ; 24 cm

ISBN: 978-86-80321-11-0 / Full text


 
Calcium Phosphate Ceramics

Calcium Phosphate Ceramics - Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials : from synthesis to applications : (1999-2007) / edited by Dragan P. Uskoković & Nenad L. Ignjatović. - Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2007 (Belgrade : Cicero). - VIII, 406 p. : illustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-12-7 / Table of contents


   

Matematička analiza zakonitosti sinterovanja realnih materijala / Vladimir Zeljković. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 2007 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 62 p. : graphs, tables ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-13-4

Table of contents

   

Samoorganizacija i sinterovanje / Momčilo M. Ristić, Aleksa M. Maričić. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; Čačak : Tehnički fakultet, 2007 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 17 p. : graphs ; 25 cm

ISBN 978-86-80321-14-1
   

Program i knjiga apstrakata / Šesta konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 24–26. decembar 2007. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2007. – IX, 31 leaves ; 30 cm

Full text


   
  top2008
YUCOMAT 2008

Programme and The Book of Abstracts / Tenth Annual Conference YUCOMAT 2008, Herceg Novi, September 8-12, 2008 ; organized by Materials Research Society - Serbia, Materials Research Society - Montenegro and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2008 (Belgrade : Čigoja). - XLIV, 187 p. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-15-8 / Full text


   

MEĐUZAVISNOST fundamentalnih i primenjenih istraživanja u nauci o materijalima / [autori [M] Momčilo M. Ristić ... i dr.]. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; Čačak : Tehnički fakultet, 2008 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 30 p. : graphs ; 25 cm
ISBN 978-86-80321-16-5

Table of contents
   

Najznačajniji naučni i stručni radovi Nikole Hajdina : u komentarima inostrane literature : u čast osamdeset pet godina života / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2008 (Beograd : Publikum). - 79 p. : illustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-17-2 / Table of Contents


   

Program i knjiga apstrakata / Sedma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 22–24. decembar 2008. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2008. – IX, 43 p. ; 30 cm

Full text


   
  top2009

Programme and The Book of Abstracts / Eleventh Annual Conference YUCOMAT 2009, Herceg Novi, August 31 – September 4, 2009 ; organized by Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts under the auspices of Federation of European Materials Societies ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2009 (Belgrade : Čigoja). - L, 219 p. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-18-9 / Full text


   

Rekristalizacija i rast zrna / Momčilo M.Ristić, Aleksa M.Maričić, Darko A.Kosanović. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 2009 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 27 p.: graphs ; 25 cm

ISBN 978-86-80321-19-6

Table of contents

   

Kinetika i mehanizam reakcija u čvrstom stanju / Momčilo M.Ristić, Aleksa M.Maričić, Darko A.Kosanović. - Beograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, 2009 (Čačak : Štamparija Tehničkog fakulteta). - 29 p.: graphs ; 25 cm

ISBN 978-86-80321-20-2

Table of contents

   

Program i knjiga apstrakata / Osma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 21–23. decembar 2009. ; [organizatori] Društvo za istraživanje materijala [i] Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti ; [urednik Nenad Ignjatović]. – Beograd : SANU, Institut tehničkih nauka, 2009 (Beograd : Copy Planet). – X, 45 p. ; 30 cm

ISBN 978-86-80321-22-6 / Full text


   
  top2010

BIOMATERIJALI / [Igor Balać ... et al.]; urednici Dejan Raković, Dragan Uskoković. – Beograd: Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti: Društvo za istraživanje materijala, 2010 (Beograd: Draslar partner). – 868 p.: illustr.; 28 cm

ISBN 978-86-80321-23-3 / Table of contents


   
YUCOMAT 2010

Programme and The Book of Abstracts / Twelfth Annual Conference YUCOMAT 2010, Herceg Novi, September 6–10, 2010 ; organized by Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts under the auspices of Federation of European Materials Societies and Materials Research Society, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2010 (Belgrade : Čigoja). - LI, 198 p. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-25-7 / Full text


 

   

Nikola Hajdin: the most important scientific and professional accomplishments in foreign literature commentaries : on the occasion of his eighty-fifth birthday / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković ; [translated by Ksenija Nikčević, Biljana Velašević]. – Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2010 (Belgrade : Publikum). – 87 p. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-80321-24-0 / Table of contents


   

Program and the Book of Abstracts / Ninth Young Researchers Conference Materials Sciences and Engineering, December 20–22, 2010, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; [editor Nenad Ignjatović]. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2010 (Belgrade : Copy Planet). – XIV, 50 p. ; 30 cm

ISBN 978–86–80321–26–4 / Full text


   
  top2011

Program ; and the Book of Abstracts / Tenth Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering, December 21-23, 2011, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; [editor Nenad Ignjatović]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2011 (Belgrade : Copy Planet). - XV, 62 p. ; 30 cm

ISBN 978-86-80321-27-1/ Full text


   
  top2012

The Joint Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage, Belgrade, December 3rd-5th, 2012 : Program and the Book of Abstracts / edited by Jasmina Grbović Novaković and Nenad Ignjatović. - Belgrade : Materials Research Society of Serbia, Institute of Technical Sciences of SASA, Vinča Institute of Technical Sciences, Hydrogen Storage Initiative Serbia, 2012 (Belgrade : Materials Research Society of Serbia). - 1 CD-ROM.

ISBN 978-86-7306-122-1 / Full text


   
  top2013

Program ; and the Book of Abstracts / Twelfth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering December 11-13, 2013, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia [and] Institute of Technical Sciences of SASA; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2013 (Beograd : Gama digital centar). - XVI, 56 str. ; 30 cm

ISBN 978-86-80321-28-8 / Full text


   
  top2014

Program ; and the Book of Abstracts / Thirteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering December 10-12, 2014, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia [and] Institute of Technical Sciences of SASA; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2014 (Beograd : Gama digital centar). - XXII, 64 str. ; 23 cm

ISBN 9788680321301 / Full text

   

Akademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 / priredio Dejan Masliković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2014 (Beograd : SANU). - 117 str. : illustr. ; 24 cm

Google books ISBN 978-86-80321-29-5

   
  top2015
book cover

Program and the Book of Abstracts / Fourteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 9-11, 2015, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2015 (Beograd : Gama digital centar). - XVI, 58 str. ; 23 cm

Google books ISBN 978-86-80321-29-5

   
  top2016
YRC 2016

Program and the Book of Abstracts / Fifteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 7-9, 2016, Belgrade ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2016 (Beograd : Gama digital centar). - XX, 82 str. ; 23 cm

Google books ISBN 978-86-80321-29-5

   
  top2017
Young Researchers’ Conference 2017

Program and the Book of Abstracts / Sixteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 7-9, 2016, Belgrade ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2017 (Beograd : Gama digital centar). - XVII, 78 str. ; 23 cm

Google books ISBN 978-86-80321-33-2

   
  top2018
Book of abstracts
Program and the Book of Abstracts / Program and the Book of Abstracts / Seventeenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 5-7, 2018, Belgrade, Serbia ; [organized by] Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA ; [editor Smilja Marković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2018 (Beograd : Gama digital centar). - XX, 100 str. ; 23 cm

Google books ISBN 978-86-80321-34-9

   
   

 

 
   
Copyright © 2020 Institute of Technical Sciences of SASA