Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Misija i vizija

 

Misija ITN SANU je da podstiče i unapređuje osnovna i primenjena istraživanja u oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka koja se bave razvojem mulifunkcionalnih nanostrukturnih materijala, biomaterijala, senzorskih sistema i fotonaponskih izvora energije, kao i skladištenjem energije dobijene iz tih izvora.

Cilj istraživanja je razvoj inovativnih tehnologija koje se mogu primeniti u privredi i društvu, kao i promovisanje visokih tehnologija na nacionalnom i međunarodnom planu. Prepoznavanje aktuelnosti problema koji se odnose na nedostatak energije i zagađenost životne sredine iniciralo je i rad u domenu fotonaponske energetike sa krajnjim ciljem da se razviju metode za karakterizaciju fotonaponskih sistema i uvođenja fotonaponske energetike u energetski sistem Srbije, a u kontekstu energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije i globalne težnje da se smanji emisija ugljen-dioksida. U okviru ovog cilja moraju se rešiti mnogobrojni problemi, koji potiču pre svega od neupravljivosti proizvodnje solarne energije, koji traže multidisciplinarni pristup iz oblasti elektronike, energetike, hemije i nauke o materijalima, što su upravo zahtevi pri kojima ITN SANU može pokazati sav svoj kvalitet i različitost u odnosu na druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

ITN SANU temelji svoje aktivnosti na visokim akademskim i etičkim vrednostima, na principima otvorene nauke i na odgovornom doprinosu društvu, svestan njegovih snaga i slabosti, ali takođe spreman da pronađe rešenja.

 

Vizija Instituta:

  • Pozicioniranje ITN SANU kao vodeće institucije u Srbiji za probleme fotonaponske energetike, koja ekspertski vlada problematikom proizvodnje i skladištenja fotonaponske energije.
  • Istraživanje i razvoj u oblasti multifunkcionalnih materijala (luminiscentni, poluprovodnički, fotokatalitički materijali), multiferoika, senzora, sinterovanih keramičkih materijala, polimernih kompozitnih materijala, biomaterijala i materijala za primenu u medicini i farmaciji (skafoldi, inženjerstvo tkiva, hidrogelovi, kontrolisana dostava lekova), kao i u oblasti novih materijala i tehnologija za povećanje efikasnosti fotonaponskih elemenata (perovskiti, fotonske konverzije, ekstrakcija toplote itd.), i inovativnih tehnologija i načina konverzije i skladištenja energije (biogorive ćelije i litijumske baterije, potencijalna energija vode, off-river sistemi itd.) u funkciji omogućavanja energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije u Srbiji.
  • Obezbeđenje dodatnih sredstava za finansiranje istraživanja i razvoja kroz saradnju sa privredom, naročito u oblasti izrade sistema za monitoring solarnih postrojenja i predviđanje proizvodnje, kao i kroz akreditovanje laboratorije za etaloniranje specifičnih merača i sertifikaciju komponenti i uređaja solarne energetike.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU