Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

 

Saradnici Instituta imaju uspostavljenu intenzivnu saradnju sa brojnim istaknutim naučnicima i institucijama u svetu. U okviru toga, politika Instituta je da formira zajedničke istraživačke projekte u okviru čega podstiče boravak i razmenu svojih saradnika u inostranim laboratorijama radi sticanja međunarodnog iskustva. Posebno dobra formalna ili neformalna saradnja postoji sa nizom institucija iz SAD, Japana, Evropske Unije, Rusije, Ukrajine, Slovenije i dr. Najveći deo istraživačkih projekata u Institutu je sadržan u VI i VII Okvirnom programu Evropske Unije, a neki od programa su uključeni u različite nivoe saradnje.

Institut je inicijator formiranja i stožer Društva za istraživanje materijala (www.mrs-serbia.org.rs) koje okuplja najeminentnije istraživače i institucije iz oblasti nauke i inženjerstva materijala u zemlji i koje je do sada organizovalo trinaest konferencija (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011. godine), a u toku je priprema Četrnaeste YUCOMAT 2012 konferencije. Zbornike odabranih radova sa prvih osam Konferencija publikovao je Trans.Tech.Publications, Zurich, Switzerland u ediciji Mat. Sci. Forum (Vol. 214, 282-283, 351, 413, 453-454, 494, 518 i 555), dok su zbornici sledeće četiri konferencije štampani u časopisima sa SCI liste: Materials and Manufacturing Processes Vol.23, 6 (2008) 547-623 and Vol.24, 10&11 (2009) 1051-1228, Surface Engineering Vol.24, 4 (2008) 247-275, Acta Physica Polonica A Vol.115, 4 (2009) 759-846, Vol.117, 5 (2010) 727-883, and Vol. 120, 2 (2011); International Journal of Modern Physics B Vol.24, 6 & 7 (2010) 655-834.

Ostvareni su značajni kontakti na međunarodnom planu, čak i u vreme naše najveće izolacije upravo na ovim konferencijama, što je doprinelo da se realizuju brojne oficijelne i neoficijelne saradnje koje su u nizu slučajeva zatim prerasle u zajedničke istraživačke projekte. Privukli smo mnoge naše istaknute stvaraoce iz dijaspore, koji su najpre sami, a nakon toga sa svojim saradnicima i kolegama prihvatili ovu konferenciju kao svoj forum i na njima predstavljali svoja najnovija istraživanja i upoznavali se sa novinama u svojoj zemlji. U saradnji sa Društvom za istraživanje materijala, Institut je takođe organizovao pet Seminara mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo materijala od 2002-2006. godine, koji su prerasli u Konferencije, njih 5 od 2007-2011. godine, od kojih su poslednje dve međunarodnog karaktera, na službeno engleskom jeziku. Skupovi se tradicionalno održavaju svake godine krajem decembra u SANU. Osnovni cilj ovih skupova je da okupi mlade istraživače (do 35 godina starosti) iz ove oblasti i da im priliku da prikažu svoja najnovija istraživanja i rezultate pred svojim kolegama, mentorima i rukovodiocima projekata, kao i da se međusobno upoznaju i kroz isključivo usmena izlaganja vežbaju za konferencije sa većim brojem iskusnijih učesnika. Odabrani radovi sa seminara se štampaju u renomiranim domaćim časopisima. Ovi seminari su proistekli kao proširenje akcije nagrađivanja najboljih magistarskih i doktorskih teza odbranjenih između dve YUCOMAT konferencije Društva, kao i najboljih usmenih i posterskih izlaganja mladih istraživača na samim konferencijama, što traje još od 1999. godine. Želja je bila da se stimuliše i inspiriše rad novih naraštaja istraživača koji rade u našoj sredini, kao i održavanje čvrstih veza sa mladima koji su već napustili zemlju.

Institut je jedan od fundamenata Međunarodnog Instituta za nauku o sinterovanju (www.iiss.sanu.ac.rs). Brojne aktivnosti u više od 40 godina dugoj istoriji Međunarodnog Instituta za nauku o sinterovanju, pomogla su da istraživanja koja se rade u Institutu postanu prepoznatljiva u svetskim razmerama. Posmatrano sa ovih današnjih pozicija ta aktivnost u dugom vremenskom periodu, naročito u vreme hladno-ratovske podele sveta, odigrala je ogromnu ulogu u okupljanju najpoznatijih naučnika sa istoka i zapada u oblasti sinterovanja, što je za mnogo godina prethodilo današnjoj globalizaciji. Skoro četrdesetogodišnje izlaženje časopisa Science of Sintering, oficijelnog glasila Međunarodnog instituta za nauku o sinterovanju, rezultiralo je i u njegovom uključenju u listu SCI časopisa.


Međunarodne institucije sa kojima Institut sarađuje: “Jožef Štefan” Institut, Ljubljana, Hemijski institut, Ljubljana, Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Mariboru, Slovenija, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany, ICTIMA-CRN, Padova, Italy, Frantscevich Institute for Problems of Materials Science NASU, Kiev, Ukraine, Swiss Fed.Inst.Techn., Lausanne, Switzerland, Rutgers University, New York, USA, Japan Fine Ceramics Center, Japan, Tokyo Institute of Technology, Japan, Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka Univerzitet, Japan, Max-Planck-Institute for Metals Research, Stuttgart, Germany, Universidad Carlos III de Madrid, Spain, University “St Ciril and Methodius”, Skopje, FRY of Macedonia, Institute of Problems of Chemical Physics, RAS, Chernogolovka, Russia, Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Novosibirsk, Russia, FCQI, Autonomous University of the Morelos State, Cuernavaca, Mexico, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, China, Moscow State University, Moscow, Russia, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Technical University Aachen, Germany, NTUA National Technical University Athens, Greece, ITU Istanbul Technical University, Metallurgical & Materials Eng. Dept., Istanbul, Turkey, Umicore, Belgium, NASCATEC Nanoscale GmbH, Kassel, Germany, RBI, Instrumentation and Measure, Meylan, France, THÜRINGEN innovativ GmbH, Innovation Relay Centre Stuttgart-Erfurt-Zürich, Erfurt, Germany, Oxford University, Department of Materials Science, UK, Papski katolički univerzitet iz Rio de Žaneira, Brazil.

Oficijelna međunarodna saradnja:

 • NEDO projekat “Wettability of solid by liquid at high temperature” (2001-2004).
 • Naučna saradnja SANU i Ruske akademije nauka, projekat «Istraživanje strukture i osobina nanokristalnih materijala», realizatori SANU, ITN SANU i Institut za probleme hemijske fizike RAN (2003-2005).
 • Bilateralna saradnja Slovenija-Srbija i Crna Gora, projekat br. 23 pod nazivom «Sinteza, karakterizacija i primena nanostrukturnih materijala”, realizatori ITN SANU i Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana (2004-2005).
 • Na osnovu sporazuma o saradnji SANU sa Institutom za probleme nauke o materijalima Ukrajinske akademije (Frantscevich Institute for Problems of Materials Science NASU, Kiev, Ukraine) potpisan je Ugovor iz oblasti razvoja novih materijala, gde je jedan od realizatora ITN SANU.
 • Projekat COST 539 «Electroceramics from nanopowders produced by innovative methods» (ELENA), (2005-2008).
 • Bilateralna saradnja sa Nemačkom projekat br. MOE/R60 «Ultraschallspruhsynthese von katalytisch wirksamen Nanopartikeln aus Cu und Pt/ZnO« koji realizuju ITN SANU i Univerzitet u Ahenu, Nemačka, a podržava Međunarodni biro nemačkog Ministarstva za obrazovanje i istraživanje-BMBF (2005).
 • Projekat INCOMAT – «Creating international cooperation teams of excellence in the field of emerging biomaterial surface research», u saradnji 15 evropskih instituta i univerziteta. Koordinator ovog projekta je THÜRINGEN innovativ GmbH, Innovation Relay Centre Stuttgart-Erfurt-Zürich, Erfurt, Germany. Projekat traje dve godine (01.03.2007.-01.03.2009). (INCOMAT leaflet, PDF 51 Kb) .
 • Projekat saradnje sa Austrijom CIR-CE Innovation Project ‘MagnetoPIM – Herstellung von komplexen, weich- und hartmagnetischen Bauteilen mittels PIM’, (2007-2010).
 • Projekat bilateralne saradnje sa Slovenijom za 2008-2009. godinu, pod nazivom „Dizajniranje funkcionalnih materijala na molekularnom i nano nivou“, sa Institutom «Jožef Štefan» iz Ljubljane.
 • Projekat FAPERJ Brazil: «MECANISMO DE FORMAÇAO DE NANOMATERIAIS 1D DE TITANATOS SINTETIZADOS ATRAVÉS DE TRATAMENTO HIDROTÉRMICO DE AREIAS MINERAIS BRASILEIRA», u okviru naučne saradnje definisane Ugovorom o saradnji iz oblasti kulture, obrazovanja i nauke, potpisanim juna 2008. godine između organizacije Faculdades Católicas, kao sponzora Papskog katoličkog univerziteta iz Rio de Žaneira, i Instituta tehničkih nauka SANU.
 • Projekat regionalne vlade Madrida, Španija (ACT 679/2009, 19. februar) Durability and Conservation of Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES)’, koji vodi dr Rafael Fort Gonzalez (Institute of Economic Geology, CSIC-UCM).
 • Projekat sa JWRI, Osaka Univerzitet, (2010–), «Hibridni funkcionalni nanomaterijali (Hybrid functional nanomaterials)», na bazi potpisanog Ugovora o saradnji sa Osaka Univerzitetom (Agreement on Academic&Technical Cooperation between Institute of Technical Sciences of SASA and Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka University, Japan);
 • Projekat: «Synthesis and characterization of one (1D)- and three-dimensional (3D) nanoscaled functional materials through aerosol routes», saradnja sa Odeljenjem za materijale i inženjerstvo materijala Univerziteta Karlos III, Madrid, Španija (2010-).
 • Projekat COST Action MP0904 (2010-): «Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics» (koordinatori: Paula Vilarinjo (Paula Vilarinho), Brajan Rodrigez (Brian Rodriguez)).
 • Bilateralni projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2012-2013, pod nazivom "Nanostrukturno dizajniranje višefunkcionalnih i sinterovanih funkcionalnogradijentnih električnih i bioloških materijala", sa Institutom «Jožef Štefan» iz Ljubljane.
 • Bilateralni projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2012-2013, pod nazivom «Visokoenergijski ortosilikatni katodni materijali za litijum jonske akumulatore», sa Hemijskim institutom iz Ljubljane.
 • Bilateralni projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2012-2013, pod nazivom «Automatski uređaj za in situ tretman voda sa fotoelektrohemijskim i elektrohemijskim generatorima dezinficijenasa», sa Fakultetom za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Mariboru.
 • COST (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST Action TD1004) - Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery; predsednik upravnog odbora akcije: prof. Silvio AIME (Italija); učesnik iz Srbije: Institut tehničkih nauka SANU; član upravnog odbora akscije: dr Magdalena Stevanović, https://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/TD1004?management; trajanje: 2011–2015 (48 meseci).

Projekti podneti na evaluaciju:

 • FP7 Collaborative project, Small or medium scale focused research project (NMP.2012.1.4-2), “Nanoporous Sensors for Detection of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water”, u fazi evaluacije;
 • FP7 Combination of Collaborative projects and Coordination and Support Action (CP-CSA), (INFRA-2012-1.1.3.), “Archeological Network Structure”, u fazi evaluacije.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU