Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Magistarski i master radovi u oblasti novih materijala
 

 

Božidar Stamenović, «Proučavanje dobijanja poroznih materijala na bazi titana», magistarska teza odbranjena je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1979. god.

Milivoje S. Sokić, «Uticaj itrijum tri oksida (Y2O3) lantan tri oksida (La2O3) i cerijum oksida (CeO2) na sinterovanje volframa i osobine dobijenih kompozitnih materijala», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1984. god.

Rada M. Novaković, «Zakonitosti formiranja dijagrama stanja binarnih sistema IVB i VIB grupe periodnog sistema», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1984. god.

Slavoljub B. Pavlović, «Infiltracija bakra u porozni sistem WC-Fe i uticaj sastava smeša na mehaničke i strukturne karakteristike dobijenih uzoraka», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, juna 1985. god.

Olivera B. Milošević, «Promena kristalnih faza i rast zrna tokom završnih stadijuma sinterovanja cink-oksidnih varistora», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, maja 1986. god.

Miodrag V. Zdujić, «Proučavanje dobijanja metalnih prahova centrifugalnim raspršivanjem», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu juna 1986. god.

Ljiljana M. Gajić-Krstajić, «Elektrohemijsko ponašanje aluminijuma u vodenim rastvorima hlorida», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1988. god.

Vedrana M. Marinović, «Ispitivanje mogućnosti uklanjanja nitromata iz otpadnih voda dinamičkom adsorpcijom», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. god.

Elena Kršljak, «Ispitivanje biokompatibilnosti hidroksiapatita na koštanom tkivu pacova», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu maja 1992. god.

Divna Jocić, «Dobijanje poroznih blokova hidroksiapatita i ß-trikalcijum fosfata i ispitivanje njihove kompatibilnosti», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1993. god.

Tomislav Lj. Trišović, «Galvansko taloženje laminarnih galvanskih kompozita», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1993. god.

Dragan Petrović, «Nadoknada koštanih gubitaka lica i vilica hidroksiapatitom», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 1994. god.

Srećko R. Stopić, «Proučavanje kinetike i mehanizma formiranja čestica nikla i nikl-oksida postupkom pirolize različitih prekursora nikla procesima oksido-redukcije», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. god.

Đorđe Janaćković, «Sinteza keramičkih prahova na bazi Al2O3 razlaganjem aerosola», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine

Lidija T. Mančić, «Sinteza i karakterizacija superprovodnog Bi1.8Pb0.2Sr2Ca2Cu3O10 oksida», magistarska teza odbranjena je na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu 1996. god.

Zorica M. Branković, «Struktura i osobine ZnO varistora dobijenih dirigovanom sintezom konstitutivnih faza», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu juna 1996. godine

Mirjana Mirković-Đorđević, «Sinteza i mehanizam formiranja finih oksidnih čestica dobijenih ultrazvučnim reakcionim raspršivanjem», magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, septembra 1996. godine

Nataša S. Nikolić, »Sinteza i svojstva spinela 2ZnO·SnO2 sa gledišta trijade sinteza-struktura-svojstva«, magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 2001. godine

Aleksandar N. Tucić, »Uticaj parametara sinteze na svojstva tankih filmova kalaj (IV)-oksida«, magistarska teza odbranjena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 2001. godine

Smilja B. Marković, «Sinteza i karakterizacija politipova karnegita», magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2003. god.

Vuk D. Uskoković, »In situ sinteza nanokristalnih nikl-cink ferita metodom reverznih micela za primenu u savremenoj elektrotehnici«, magistarska teza odbranjena je na Tehničkom fakultetu u Čačku, 2003. god.

Dragana M. Jugović, «Karakterizacija katodnih materijala LiMn2-xMxO4 (M=Mn, Cr, Zn) sintetisanih ultrazvučnom sprej pirolizom», magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2004. godine (PDF)

Branimir Z. Jugović, «Elektrohemijsko taloženje i karakterisanje kompozitnih prevlaka Ni/WC», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. god.

Nina N. Obradović, «Proučavanje sinterovanja sistema ZnO-TiO2», magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2005. god.

Danijela T. Luković, «Uticaj dopiranja niklom na optička, transportna i neka toplotna svojstva olovo-telurida», magistarska teza odbranjena je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine (PDF)

Nebojša J. Labus, «Uticaj mehaničke aktivacije na sintezu cink-metatitanata», magistarska teza odbranjena je na Tehničkom fakultetu u Čačku, 2005. godine (PDF)

Radmila Živković, «Komparativno ispitivanje efikasnosti biomaterijala i lasera male snage u reparaciji koštanih defekata», magistarska teza odbranjena je na Medicinskom fakultetu u Nišu 2005. god.

Tamara B. Ivetić, «Sinteza i karakterizacija cink-stanatnog spinela», magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2006. god.

Magdalena M. Stevanović, "Dobijanje, morfologija i struktura prahova poli (DL-laktid-ko-glikolida) i biokompozita poli (DL-laktid-ko-glikolid)/bifazni kalcijum fosfat", magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2006. godine (PDF)

Slavica M. Savić, «Analiza osetljivosti debeloslojnih NTC termistora na promene temperature i protoka vazduha», magistarska teza odbranjena je na Tehničkom fakultetu u Čačku, elektrotehnički smer, 2006. godine (PDF)

Petar Ninkov, «Ispitivanje uticaja zamena koštanog tkiva na fibroblaste kontinuiranih ćelijskih linija», magistarska teza odbranjena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine.

Marija Jevtić, «Sonohemijska sinteza i karakterizacija hidroksiapatita i poli(d,l-laktid-ko-glikolid)/hidroksiapatit kompozita», magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu, 2008. godine (PDF)

Ivana Mitranić (dev. Jovanović), «Dobijanje čistih i kompozitnih prahova od poli-L-laktida i poli-D,L-laktida modifikovanom precipitacionom metodom i njihova karakterizacija», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, 2008. godine (PDF)

Katarina Marinković, «Strukturne, morfološke i funkcionalne karakteristike nanostrukturnih oksida retkih zemalja dobijenih aerosol sintezom», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, 2009. godine (PDF)

Zoran Stojanović, «Hidrotermalna sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova i njihova karakterizacija», magistarska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, 2009. godine (PDF)

Ana Stanković, «Uticaj parametara procesiranja na tok mehanohemijske sinteze i sprečavanje pojave aglomeracije sintetisanih nanostrukturnih prahova», magistarska teza odbranjena je na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu, 2009. godine (PDF)

Ljiljana Veselinović, «Rendgenska analiza nanostrukturnih prahova kalcijum fosfata dobijenih novim postupcima sinteze», magistarska teza odbranjena na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 2010. godine (PDF)

Petar Stupar, Sinteza, karakterizacija i citokompatibilnost liofiliziranih sfernih čestica poli(epsilon-kaprolaktona) i ispitivanje njihovog uticaja na nastanak reaktivnih radikala kiseonika, master rad odbranjen na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, 22. 01. 2013. (PDF) CC-BY-NC-ND

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU