Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Konferencije i izdavaštvo

 

Institut tehničkih nauka SANU i njegov Centar za nauku i inženjerstvo materijala je bio inicijator formiranja i stožer Društva za istraživanje materijala Srbije (www.mrs-serbia.org.rs) koje okuplja najeminentnije istraživače i institucije iz oblasti nauke i inženjerstva materijala u zemlji i koje je do sada organizovalo devetnaest konferencija (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. godine). U toku je organizacija Dvadesete YUCOMAT 2018 konferencije koja će se održati 3–7. septembra 2018. godine u Herceg Novom. Od 2011. godine Institut tehničkih nauka SANU više zvanično nije jedan organizatora ovih konferencija, ali istraživači njegovog Centra za nauku i inženjerstvo materijala su inkorporirani u Predsedništvo Društva i Organizacioni i Tehnički odbor konferencija.

Zbornike odabranih radova sa prvih osam Konferencija publikovao je Trans. Tech. Publications, Zurich, Switzerland u ediciji Mat. Sci. Forum (Vol. 214, 282-283, 351, 413, 453-454, 494, 518 i 555), dok su zbornici sledeće četiri konferencije štampani u časopisima sa SCI liste: Materials and Manufacturing Processes Vol.23, 6 (2008) 547-623 and Vol.24, 10&11 (2009) 1051-1228, Surface Engineering Vol.24, 4 (2008) 247-275, Acta Physica Polonica A Vol.115, 4 (2009) 759-846, Vol.117, 5 (2010) 727-883, and Vol. 120, 2 (2011); International Journal of Modern Physics B Vol.24, 6 & 7 (2010) 655-834.

Prva YUCOMAT 1995, 18-22. septembar, Herceg Novi
Advanced Materials for High Technology Applications
Materials Science Forum Vol.214 (1996) 1-272

Druga YUCOMAT 1997, 15-19. septembar, Herceg Novi
Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vols.282-283 (1998) 1-354

Treća YUCOMAT 1999, 20-24. septembar, Herceg Novi
Trends in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.352 (2000) 1-282

Četvrta YUCOMAT 2001, 10-14. septembar, Herceg Novi
Contemporary Studies in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.413 (2003) 1-274

Peta YUCOMAT 2003, 15-19. septembar, Herceg Novi
Progress in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vols.453-454 (2004) 1-571

Šesta YUCOMAT 2004, 13-17. septembar, Herceg Novi
Progress in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.494 (2005) 1-574

Sedma YUCOMAT 2005, 12-16. septembar, Herceg Novi
Recent Developments in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.518 (2006) 1-572

Osma YUCOMAT 2006, 4-8. septembar, Herceg Novi
Research Trends in Contemporary Materials Science
Materials Science Forum Vol.555 (2007) 1-576

Deveta YUCOMAT 2007, 10-14. septembar, Herceg Novi
Materials and Manufacturing Processes Vol.23, 6 (2008) 547-623
Surface Engineering Vol.24, 4 (2008) 247-275

Deseta YUCOMAT 2008, 8-12. septembar, Herceg Novi
Materials and Manufacturing Processes Vol.24, 10&11 (2009) 1051-1228
Acta Physica Polonica A Vol.115, 4 (2009) 759-846

Jedanaesta YUCOMAT 2009, 31. avgust – 4. septembar, Herceg Novi
Acta Physica Polonica A, 117, 5 (May 2010) 721-884
International Journal of Modern Physics B, 24, 6-7 (2010) 655-834

Dvanaesta YUCOMAT 2010, 6-10. septembar, Herceg Novi
Acta Physica Polonica A, 120, 2 (August 2011) 209-348

U saradnji sa Društvom za istraživanje materijala Srbije, Institut je takođe organizovao pet Seminara mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo materijala od 2002-2006. godine, koji su prerasli u Konferencije, njih 11 od 200. do 2017. godine, od kojih su poslednjih osam međunarodnog karaktera, na službeno engleskom jeziku. Skupovi se tradicionalno održavaju svake godine u decembru u SANU. U toku je organizacija 17. konferencije mladih istraživača. Osnovni cilj ovih skupova je da okupi mlade istraživače (do 35 godina starosti) iz ove oblasti i da im priliku da prikažu svoja najnovija istraživanja i rezultate pred svojim kolegama, mentorima i rukovodiocima projekata, kao i da se međusobno upoznaju i kroz isključivo usmena izlaganja vežbaju za konferencije sa većim brojem iskusnijih učesnika. Odabrani radovi sa konferencije se štampaju u renomiranim domaćim časopisima. Ove konferencije su proistekle kao proširenje akcije nagrađivanja najboljih magistarskih i doktorskih teza odbranjenih između dve YUCOMAT konferencije Društva, kao i najboljih usmenih i posterskih izlaganja mladih istraživača na samim konferencijama, što traje još od 1999. godine. Želja je bila da se stimuliše i inspiriše rad novih naraštaja istraživača koji rade u našoj sredini, kao i održavanje čvrstih veza sa mladima koji su već napustili zemlju.

Prvi seminar mladih naučnika – Nauka i inženjerstvo novih materijala
26. decembar 2002, Beograd 

Drugi seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
29. decembar 2003., Beograd

Treći seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
20. decembar 2004, Beograd

Četvrti seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
26. decembar 2005, Beograd

Peti seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
25-26. decembar 2006, Beograd

Šesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
24-26. Decembar 2007, Beograd

Sedma konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
22-24. decembar 2008, Beograd

Osma konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
21-23. decembar 2009, Beograd

Deveta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Ninth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
20-22. decembar 2010, Beograd

Deseta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Tenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
21-23. decembar 2011, Beograd

Jedanaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala i Prva evropska konferencija mladih istraživača o skladištenju hidrogena (The Joint Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage) 
3-5. decembar 2012, Beograd

Dvanaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Twelfth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
11-13. decembar 2013, Beograd

Trinaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Thirteenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
10-12. decembar 2014, Beograd

Četrnaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Fourteenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
9-11. decembar 2015, Beograd

Petnaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Fifteenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
7-9. decembar 2016, Beograd

Šesnaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Sixteenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
6-8. decembar 2017, Beograd

 

Od 2010. do 2012. godine Institut je bio jedan od tri suorganizatora godišnje međunarodne konferencije ModTech, zajedno sa Fakultetima za tehnologije u proizvodnji mašina Tehničkog univerziteta «Đorđe Asači» iz Iasija u Rumuniji i Tehničkog univerziteta Moldavije iz Čisinau (Departments of Machine Manufacturing Technologies of the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania and Technical University of Moldova from Chisinau). Od tada su održane tri konferencije:

ModTech 2010, 20–22. maj, Slanic-Moldova, Rumunija (https://www.modtech.tuiasi.ro/2010/)

ModTech 2011, 25-27. maj, Čisinau, Moldova (https://www.modtech.tuiasi.ro/2011/)

ModTech 2012, 24-26. maj, Sinaia, Rumunija (https://www.modtech.ro/)

 

Od 2012. godine Institut je suorganizator godišnjih međunarodnih konferencija Srpskog keramičkog društva. Od tada je održano šest konferencija, a sedma je u pripremi.

Prva međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva (The First Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application), 10-11. maj 2012. godine, Beograd

II međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 30.9 – 01.10.2013, Beograd

III međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications III: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 29.09 – 01.10.2014, Beograd

IV međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications IV: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 21-23.09.2015, Beograd

V međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications III: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 21-23.09.2016, Beograd

VI međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications III: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 18-20.09.2017, Beograd

 

Institut tehničkih nauka SANU, osim Knjiga apstrakata i Zbornika YUCOMAT konferencija i seminara i konferencija mladih istraživača, povremeno štampa knjige svojih saradnika i drugih renomiranih autora iz oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka (https://www.itn.sanu.ac.rs/monografije.html). Naročito izdvajamo sledeće naslove iz poslednjeg perioda:

Dragan P. Uskoković & Nenad L. Ignjatović, “Calcium Phosphate Ceramics–Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials, From Synthesis to Applications (1999–2007)”, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Beograd, Serbia, 2007, 406.

Dragan Uskoković, Dejan Raković (urednici), Biomaterijali, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 2010, 868 

Najznačajniji naučni i stručni radovi Nikole Hajdina : u komentarima inostrane literature : u čast osamdeset pet godina života / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2008, 79

Nikola Hajdin: the most important scientific and professional accomplishments in foreign literature commentaries : on the occasion of his eighty-fifth birthday / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković ; [translated by Ksenija Nikčević, Biljana Velašević]. – Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2010, 87 

Akademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 / priredio Dejan Masliković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2014 (Beograd : SANU). - 117 str.

 

Saradnici Instituta su angažovani i kao urednici i recenzenti u mnogim međunarodnim i domaćim časopisima.

Dr Olivera Milošević: Uređivanje: urednik časopisa International Journal of Modern Manufacturing Technologies (ISSN 2067-3604), Gost urednik specijalne sveske Elzevirovog međunarodnog časopisa  Advanced Powder Technology, januar 2017, posvećene Simpozijumu Advanced Functional Materials: From Synthesis to application (https://ampt2015.org/?node=25), AMPT 2015. Recenzent: Advanced Powder Technology, Materials Chemistry and Physics, Ceramics International, Physica Status Solidi, Materials Chemistry and Physics, Journal of Materials Science, Ceramics International, Journal of Alloys and Compounds, Journal of Luminescence, etc.

Dr Miodrag Zdujić: Recenzent časopisa Energy Conversion and Management, Ceramics International, Fuel Processing Technology.

Dr Nenad Ignjatović: Član uređivačkog odbora časopisa: Tehnika – Novi materijali, Journal of Applied Chemistry, i Nanoscience and Nanometrology. Recenzent časopisa: Journal of Applied Polymer Science, International Journal of Pharmaceutics,  Processing and Application of Ceramics, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Materials Letters, Nanoscience and Nanometrology, Ceramics International, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Recenzent 2 projekta.

Dr Lidija Mančić: Član uređivačkog odbora načnog časopisa Bakar, Uređivanje knjige abstrakata konferencije SKD: Advanced Ceramics and Application VI New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Belgrade, 18-20.Sep.2017,  Program and the book of abstracts, ISBN978-86-915627-5-5, i recenzent časopisa Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Journal of Luminescence, Materials Chemistry and Physics, Optical materials.
Dr Tomislav Trišović: član uredničkog odbora časopisa EMIT (Economics Managment Information Technology).

Akademik Dejan Popović angažovan je u časopisima IEEE Transactions of Biomedical Engineering (associate editor), Medical Engineering and Physics (član uredništva), Journal of Neuromodulation (član uredništva), Jouinal of Automatic Control, Beograd (urednik).

Dr Ilija Stefanović recenzirao je za časopise: Plasma Sources Sci. Technol., Plasma Process and Polymers, Contr. Plasma Physics, European Physical Jour. D, API Conf. Proceedimgs.

Dr Nina Obradović učestvuje u uređivanju međunarodnog časopisa Science of Sintering. Recenzirala je za časopise Electrochemical and Solid State Letters, Processing and Application of Ceramics, Powder Technology, Science of Sintering, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Alloys and Compounds, International Journal of Molecular Sciences, Tehnika.

Dr Magdalena Stevanović: Recenziranje za časopise: Biomaterials, Journal of Molecular Liquids, Current Medicinal Chemistry, Materials Chemistry and Physics, kao i projekte za Evropsku komisiju.

Dr Smilja Marković: Urednik knjige "16th Young Researchers’ Conference - Materials Science and Engineering: Program and the Book of Abstracts". Gostujući urednik sveske 2 za 2017. godinu časopisa Tehnika – Novi materijali (u kojima su objavljeni radovi sa 15YRC). Član međunarodnog nadzornog odbora časopisa Materials and Technology. Recenzirala za časopise Materiali in tehnologije / Materials and Technology, Materials Science and Engineering V, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Ceramics International.

Dr Dragana Jugović recenzirala za časopise Journal of Power Sources, Journal of Alloys and Compounds.

Dr Filip Radovanović: Recenzent časopisa Journal of Environmental Chemical Engineering.

Dr Nebojša Labus recenzirao je za časopis Science of Sintering, Journal of European Ceramic Society. Dr Darko Kosanović sarađuje na uređivanju i recenziranju za časopis Science of Sintering.

Dr Aleksandar Radonjić recezent je časopisa IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

Dr Suzana Filipović recezent je časopisa Science of Sintering i Journal of Alloys and Compounds. Radi na uređivanju međunarodnog časopisa Science of Sintering.

Dr Miodrag Lukić: Poziv za recenziju u časopisu Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.

Mr Branko Karan angažovan kao recenzent monografskih serija i naučnih časopisa Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Automation & Soft Computing, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Mathematical Problems in Engineering, ROBOMECH Journal.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU