Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

istrazivanje

 

Značajna aktivnost kojoj je u prethodnom periodu posvećena odgovarajuća pažnja je bila u oblasti obrazovanja mladih istraživača. U okviru toga, veliki broj naših saradnika ili saradnika iz drugih institucija je obavio istraživanja koja su predstavljala osnovu za izradu njihovih doktorskih, magistarskih i diplomskih radova. Zahvaljujući kvalitetnim programima i dobroj saradnji sa nizom fakulteta u zemlji i van nje, više od 50 takvih radova je dosada obavljeno kod nas. Najveći broj publikacija bazira na tim radovima, tako da je sa tog stanovišta uspostavljena potpuna relacija na liniji istraživanje-obrazovanje.


U poslednje vreme značajna uloga Instituta je u domenu integracije istraživanja, obrazovanja i inovacija sa željom objedinjavanja akademskih i industrijskih istraživanja. U okviru toga, nastoji se u maksimalno mogućoj meri da se ostvarene inovacije patentiraju. Sa tog stanovišta intelektualna svojina je veoma značajna komponenta na koju se mnogo polaže u Institutu.

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU