Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Istorija Instituta tehničkih nauka SANU

 

Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, pod imenom »Mašinski institut Srpske akademije nauka«, osnovan je 15. VII 1947. godine od strane Komiteta za naučne ustanove, univerzitet i visoke škole, kao izraz potrebe za postojanjem posebne ustanove koja će se baviti naučno-istraživačkim radom u oblasti mašinstva. Za prvog upravnika Instituta imenovan je akademik Vladimir Farmakovski, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. U znak zasluga za veliki razvoj Instituta, nakon njegove smrti 1954. godine, Institut je preimenovan u Mašinski institut Srpske akademije nauka »Vladimir Farmakovski«. Od 1. juna 1963. godine, rešenjem Saveta za naučni rad Socijalističke republike Srbije, saglasno uredbi o osnivanju Instituta, Institut se preimenuje u Mašinski institut »Vladimir Farmakovski«, a njegovi osnivači su Izvršno veće SR Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti i Mašinski fakultet u Beogradu.

U traženju najracionalnijih puteva organizacije naučno-istraživačkog rada u Odeljenju tehničkih nauka SANU, na godišnjoj skupštini Akademije 25. aprila 1968. godine, doneta je odluka da se Institut pripoji Akademiji kao naučna jedinica i njegova aktivnost proširi na oblasti tehničkih nauka. Na taj način, SANU, sada kao jedini osnivač Instituta, 8. aprila 1969. godine ponovo pripaja Institut Akademiji i preimenuje ga u Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.

Dalje organizacione transformacije doprinele su učvršćenju statusa Instituta kao naučne jedinice Akademije. Sporazum o uređivanju međusobnih odnosa od 17. aprila 1985. godine, a u skladu sa Zakonom o udruženom radu, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i Statutom Srpske akademije nauka, kao i transformacija sa II sednice Predsedništva SANU od 12. maja 1994. godine, išli su u tom pravcu. Prema najnovijem Statutu, Upravni odbor se formira na paritetnoj osnovi, kao i kod drugih Instituta čiji je osnivač Republika, tako da Predsedništvo SANU imenuje Upravni odbor od osam članova, od kojih jednu polovinu predlaže Institut, a drugu Predsedništvo SANU. S obzirom na znatno proširenje istraživačkih programa, Statutom je utvrđeno da je »Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti naučna ustanova koja obavlja naučno-istraživačku delatnost iz oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka, da podstiče razvoj ovih nauka i unapređuje osnovna i primenjena istraživanja u njima i u saradnji sa privredom ili samostalno ostvaruje primenu svojih dostignuća«.

 

Šezdeset godina Instituta tehničkih nauka SANU (1947–2007)

Šest decenija naučnoistraživačkog rada Instituta tehničkih nauka SANU u oblasti brodogradnje i brodarstva na unutrašnjim plovnim putevima

Nauka i inženjerstvo materijala u Institutu tehničkih nauka SANU

Doktorske disertacije

Direktori Instituta

sanu
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU