Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Doktorske disertacije u oblasti novih materijala
 

 • Dragoljub P. Uskoković, «Proučavanje osnovnih procesa koji se dešavaju tokom sinterovanja kristalnih materijala», doktorska teza odbranjena je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, oktobra 1974. god.

 • Blažo D. Novaković, «Promena strukturnih konstituenata tokom konsolidacije visokotemperaturnih materijala», doktorska teza odbranjena je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, novembra 1980. god.

 • Stamenka M. Radić, «Osobenosti ruskog i srpskohrvatskog naučno-tehnološkog jezika u oblasti nauke o materijalima sa posebnom analizom uticaja ruskog jezika na formiranje srpdkohrvatske terminologije u ovoj oblasti», doktorska teza odbranjena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, marta 1983. god.

 • Goran M. Stanišić, «Proučavanje procesa sinterovanja u sistemu ZnO-Bi2O3», doktorska teza odbranjena je na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1985. god.

 • Ljiljana D. Atanasoska, «Karakterizacija površine monokristala RuO2 i međufaze RuO2-Ti ravni (110) i (100)», doktorska teza odbranjena je na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1985. god.

 • Vladimir D. Jović, «Taloženje olova na monokristalima srebra», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, marta 1985. god.

 • Irina P. Arsentjeva, «Mehanizam interakcija u toku sinteze disperznih kompozitnih sistema», doktorska teza odbranjena je na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1989. god.

 • Rada M. Novaković, «Prognoza dijagrama stanja sa gledišta optimizacije termodinamičkih veličina», doktorska teza odbranjena je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 1991. god.

 • Gordana D. Adžić, «Elektrohemijsko taloženje metala i oksida metala u granulatnom obliku», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1992. god.

 • Mira Vukčević, «Udarno kompaktiranje talasom kontrolisanih osobina prahova Al-legura dobijenih centrifugalnim raspršivanjem», doktorska teza odbranjena je na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Podgorici, 1993. god.

 • Olivera B. Milošević, «Razvoj mikrostrukture i kristalnih faza tokom sinterovanja višefaznih materijala na bazi ZnO i njihov uticaj na formiranje nelinearnih strujno-naponskih karakteristika», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, decembar 1993. god.

 • Vedrana M. Marinović, «Elektrohemijsko taloženje mesinga iz pirofosfatno-oksalatnih rastvora», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1994. god.

 • Borka M. Jović, «Adsorpcija aniona na monokristalima srebra», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1995. god.

 • Miodrag V. Zdujić, «Strukturne i termijske karakteristike mehanohemijski tretiranih metalnih prahova», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1996. god. (PDF)

 • Ljiljana M. Gajić-Krstajić, «Elektrohemijsko izdvajanje kiseonika na binarnim oksidima nikla i gvožđa u alkalnim rastvorima», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. god.

 • Srećko R. Stopić, «Proučavanje kinetike i mehanizma procesa redukcije nikla iz rastvora nikl-hlorida u uslovima pirolize», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, septembar 1997. god.

 • Đorđe Janaćković, «Proučavanje procesa formiranja nano strukture mulita sintetizovanog sol-gel postupkom», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1999. god.

 • Zorica M. Branković, «Funkcionalna mikrostruktura i svojstva cink-oksidne varistorske keramike», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. god.

 • Nenad L. Ignjatović, «Sinteza i dizajniranje strukture i osobina hidroksiapatit-polilaktid kompozitnih biomaterijala», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, septembar 2001. god. (PDF)

 • Zorica R. Ajduković, »Evaluacija nadoknade osteoporotične kosti donje vilice sintetičkim biomaterijalima«, doktorska teza odbranjena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2003. god.

 • Lidija T. Mančić, «Dirigovana sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova s gledišta razvoja materijala zadatih svojstava», doktorska teza odbranjena je na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 2004. god.

 • Tomislav Lj. Trišović, «Kinetika elektrohemijske reakcije redukcije glukoze», doktorska teza odbranjena je na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine (PDF)

 • Igor M. Balać, »Numeričko i eksperimentalno određivanje karakteristika elastičnosti čestično kompozitnog keramika-polimer materijala«. doktorska teza odbranjena je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2006. godine

 • Vuk D. Uskoković, "The Synthesis of Nanostructured Materials within Reverse Micelles", doktorska teza odbranjena je na Međunarodnoj poslediplomskoj školi Jožef Stefan Instituta u Ljubljani, Slovenija, 2006. godine

 • Magdalena M. Stevanović, "Sinteza, karakterizacija i degradacija nanosfera poli(DL-laktid-ko-glikolida) koje sadrže askorbinsku kiselinu", doktorska teza je odbranjena na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 2007. godine (PDF)

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU