Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Polimerne mikro i nanočestice u cilju kontrolisane dostave medikamenata

 

Nanotehnologija, pored ostalog, ima veliki značaj i potencijal na polju medicine i farmacije jer nanoobjekti su generalno sličnih dimenzija kao i biološki entiteti, npr. ćelija, organela, DNK, itd.. Prednosti posebnih osobina nanostrukture povećavaju efikasnost i preciznost medicinske dijagnostike, opservacije i terapije na nivou pojedinačnih molekula ili molekulskih struktura.

Polimerni materijali kao što su polilaktid (PLA), poliglikolid (PGA), kopolimer poli(laktid-ko-glikolid) (PLGA), poli(DL-laktid-ko-glikolid) (DLPLG), poli(e-kaprolakton) su materijali odobreni od Svetske zdravstvene organizacije (World Helath Organization, WHO) i Američke agencije za kontrolu hrane i lekova (Food and Drug Administration, FDA) kao materijali koji se mogu koristiti u medicini i farmaciji. Koriste se i za izradu sistema za kontrolisanu dostavu najrazličitijih klasa lekova kao što su antikancerogeni agensi, antihipertenzivni agensi, imunomodulatori, hormoni, vitamini i makromolekuli kao što je nukleinska kiselina, proteini, peptidi, antitela, itd.

Kontrolisana dostava medikamenata podrazumeva da je polimer na određen način ukombinovan sa medikamentom tako da se oslobađanje (otpuštanje) medikamenta odigrava na predvidljiv način. Oslobađanje medikamenta tokom vremena može se odigravati konstantno, periodično ili biti potencirano tj. izazvano nekim od okolnih, spoljašnjih faktora (pH sredine, temperatura, prisustvo enzima, itd.). Krajnji cilj kontrolisane dostave medikamenta jeste postizanje ravnomernije, efikasnije koncentracije medikamenta tokom dužeg perioda vremena, smanjenje sporednih, neželjenih, efekata, eliminisanje potencijalne predoziranosti kao i prevazilaženje nedovoljne, tj. neefikasne koncentracije medikamenta. Održavanjem koncentracije medikamenta na određenom nivou izbegava se njegovo često apliciranje i time se povećava komfornost pacijenata.

Za kontrolisano i ravnomerno otpuštanje leka unutar organizma osnovni je zahtev idealna sferičnost čestica kao i uska raspodela njihovih veličina. Veličina i oblik čestica igra ključnu ulogu u njihovoj adheziji i interakciji sa ćelijom. Dinamika otpuštanja lekova (brzina i količina) zavisi od morfologije, odnosno strukture kopolimera. Hemijska struktura, molekulska masa, sastav kao i uslovi dobijanja su parametri koji utiču na krajnju morfologiju polimera. Ispitivanje degradacije polimernih čestica je takodje od esencijalnog značaja.

U Institutu tehničkih nauka SANU je razvijena nova, jednostavna fizičkohemijska rastvarač/nerastvarač metoda sinteze sfernih mikro i nano polimernih čestica a u cilju dobijanja sistema za kontrolisanu dostavu najrazličitijih klasa medikamenata. Homogenizacijom vodene i organske faze su u polimernu matricu inkapsulirani različiti medikamenti (askorbinska kiselina, folna kiselina, proteini itd.) i ispitan je proces degradacije u in vitro uslovima u različitim degradacionim medijumima. Na redu su in vivo istraživanja.

Klaster4-1
klaster4-2

Značajnije publikacije


|
Aerosol sinteza finih čestica i filmova | Neravnotežni materijali i mehanohemija | Novi biomaterijali |
| Polimerne mikro i nanočestice u cilju kontrolisane dostave medikamenata |
| Sinteza i karakterizacija katodnih materijala za litijum jonske akumulatore
| Funkcionalno gradijentni materijali
|

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU