Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

novi biomaterijali

 

U toku samo jedne godine hiljade pacijenata širom sveta poboljšaju kvalitet svog življenja uz pomoć neke vrste implanta, bilo da je u pitanju veštački kuk, koleno ili neki drugi zglob, pejsmejker, srčani zalistak, aorta ili kontaktna sočiva. Materijali od kojih su ovi implanti napravljeni izradjeni su od najrazličitijih vrsta metala, polimera, keramike ili kompozita. Sve veći uspesi beleže se korišćenjem ovih implanta kako zbog poboljšanih hirurških zahvata tako i zbog našeg boljeg i suptilnijeg poznavanja ponašanja materijala u organizmu.

Koštano tkivo je posebno interesantno polje istraživanja, kako zbog veoma česte pojave osteoporoze tako i zbog same gradivne prirode organizma. Prirodna kost se najvećim delom sastoji od kalcijum fosfata. U Institutu je sintetisan kalcijum fosfat (CP) veoma sličan prirodnom, koji je glavni sastojak kostiju. Sintetisan je širi spektar kompozitnih biomaterijala na bazi CP-a i biodegradabilnih, biokompatibilnih i bioaktivnih polimera. Koncept ovih biomaterijala i implanata koji su od njega napravljeni je sasvim nov i različit od dosada poznatih. Naime nakon implantacije ovaj “pametni materijal” jednostavno “oživi”, prilagođava se potrebama organizma i njegovom metabolizmu i na kraju nestaje (umire) a na njegovo mesto dolazi novo oformljeno tkivo.

Kompozitni biomaterijali u smeši sa faktorima rasta formiraju novu grupu pametnih biomaterijala koji poseduju ne samo konektivna svojstva nego i induktivna, tako da mogu da ubrzavaju proces rekonstrukcije i oporavka. Osnovna polja istraživanja su fokusirana u okviru sledećih oblasti:

  • Prah, blokovi i različite 3D komponente bez ograničenja dimenzija, izrađene od kompozitnog biomaterijala CP/bioresorbilni polimer ( BioHapel ) sa i bez kolagena za reparaciju različitih koštanih defekata
  • Nano kompozitni biomaterijali u formi praha ili gela. Čestice CP su obložene biokompatibilnim polimerom i veličina su do 50 nm. Ovakve čestice su idealne za dobijanje gelova ili pasta koji omogućavaju rekonstrukciju injektiranjem u defekt.
  • Nano sfere bioresorbilnih polimera kao nosači aktivnih farmaceutskih agenasa za upotrebu u ciljanom i kontrolisanom lečenju šireg spektra benignih i malignih oboljenja.

Veliki značaj sastoji se u tome što su svi kompozitni biomaterijali koji su sintetisani u našoj laboratoriji ispitani na velikom broju eksperimentalnih životinja (na medicinskom i stomatološkom fakultetu), a klinička istraživanja su u toku. Širok spektar različitih vrsta implanata je sintetisan i dizajniran u našoj laboratoriji a takođe je u potpunosti osvojena tehnologija za proizvodnju malih serija različitih vrsta implanata koji se široko mogu koristiti u ortopediji, maksilofacijalnoj hirurgiji, otorinolaringologiji itd.

biomaterijali1
biomaterijali2

Značajnije publikacije

| Aerosol sinteza finih čestica i filmova | Neravnotežni materijali i mehanohemija | Novi biomaterijali |
| Polimerne mikro i nanočestice u cilju kontrolisane dostave medikamenata |
| Sinteza i karakterizacija katodnih materijala za litijum jonske akumulatore
| Funkcionalno gradijentni materijali
|

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU